U kunt het jaarverslag 2011 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2011 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 
   

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Minister van Pensioenen en Grote Steden, aan de heer Voorzitter van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector,
1

VOORWOORD

3

DEEL 1 DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 278 kB, 34 p.)  

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

5
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
12
Het gebruik van de ombudsnormen 12
De protocolakkoorden 12
De tevredenheidsenquête 14
De Ombudsdienst in de media 16
Externe relaties 25
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 27
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
29
De menselijke middelen 29
De financiële middelen 32
De materiële middelen 33
   

DEEL 2 ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

35
(PDF, 903 kB, 140 p. )  

Hoofdstuk 1 Statistische gegevens

37
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 37
De klachten 41
De dossierbehandeling 44
Behandelingsduur 53
   

Hoofdstuk 2 Analyse van de dossiers

56
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
55
Minimumrecht per loopbaanjaar – Verhoging bij koninklijk besluit vanaf 1 september 2011 – Verhoging niet verwerkt in bepaalde beslissingen betekend vóór of net na de publicatie in het Belgisch Staatsblad – Ambtshalve herziening voorzien in de loop van 2012

 

57

Personen die in een godsdienstige of fi losofi sche gemeenschap wonen kunnen enkel het basisbedrag van de IGO bekomen. Wanneer zij opgenomen worden in een rusthuis hebben zij recht op het verhoogde bedrag.

 

59

Vermindering van het Nederlands AOW-pensioen vanaf 1 juli 2011 als gevolg van de vervanging van de tegemoetkoming AOW door de koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Bejaarden (KOB) – Invloed op de Belgische pensioenuitkeringen – Initieel standpunt van de RVP op het vlak van de aanvraag tot herziening van het Belgische pensioenrecht door de gepensioneerde – Herziening van dit standpunt – Invloed op de inhouding van de Ziekte- en invaliditeitsverzekeringsbijdrage

 

61

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
74

Onderbreking in de betaling van het pensioen gedurende meerdere maanden ingevolge het overlijden van de echtgenoot van de gepensioneerde – Grote vertraging in de vaststelling van de voorlopige beslissingen (overgang van het gezinsbedrag naar het bedrag alleenstaande, vaststelling van het voorlopige overlevingspensioen) – Gebrek aan reactiviteit – Verhoopte normalisering in 2012

 

 

Vermindering van het Nederlands AOW-pensioen vanaf 1 juli 2011 als gevolg van de vervanging van de tegemoetkoming AOW door de koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Bejaarden (KOB) – Invloed op de Belgische pensioenuitkeringen – Initieel standpunt van de RVP op het vlak van de aanvraag tot herziening van het Belgische pensioenrecht door de gepensioneerde – Herziening van dit standpunt – Invloed op de inhouding van de Ziekte- en invaliditeitsverzekeringsbijdrage

Zie deel RVP toekenning

 

 

77

   
De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
78

Complement wegens leeftijd bij het pensioen in de openbare sector– De PDOS kent dit complement ook toe voor periodes tijdens dewelke de ambtenaar een verlof van algemeen belang geniet.

 

78

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

81

Wettelijke termijn om een pensioenbeslissing te nemen vastgesteld op 4 maanden door het Handvest van de sociaal verzekerde – Termijn tijdelijk op 8 maanden gebracht in de regeling voor werknemers en zelfstandigen door de wetswijziging in 1997 – Bepaling nadien afgeschaft voor de RVP, niet voor het RSVZ – Verschil in behandeling tussen pensioenstelsels – Algemene aanbeveling

 

 

81

Cumulatie van een overlevingspensioen in de regeling voor werknemers, een overlevingspensioen in de regeling voor zelfstandigen en één of meer rustpensioenen – Na cumulatie minder voordelig dan ervoor – Wettelijke onmogelijkheid om aan rustpensioenen te verzaken – Ongewild effect van de in voege zijnde wetgeving

 

85

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

 

93

Diensten als beroepsvrijwilliger bij het leger – Periode in aanmerking genomen voor het pensioen NMBS – Berekening op basis van 1/50 onmogelijk door niet aangepast berekeningsprogramma – Oplossing voorzien in 2012 – Voorschotten nauw aansluitend bij defi nitieve bedrag

 

 

 

Transversale analyse

95

Cumulatie van een pensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit

95

Recht op intresten van rechtswege in toepassing van het Handvest van de uitdrukkelijke vraag behoudens uitzonderingen – Gebrek aan informatie van het grote publiek – Vertrekpunt voor de berekening van de intresten– Geen minimumbedrag voorzien voor betaling

 

116

Administratieve vereenvoudiging en coördinatie tussen de pensioendiensten
122
Verjaring
134
Overlevingspensioen en wettelijke samenwoning
142

Hoofdstuk 3 Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

150

Klachten van algemene strekking
150
De informatiebehoeften
151
Andere verzoeken waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is
152

DEEL 3 DE AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES

155

 

De aanbevelingen 2011

157
De algemene aanbevelingen
157
Algemene aanbeveling 2011/1 Inzake de termijn waarover het RSVZ beschikt om een beslissing te nemen de wettelijke bepalingen aanpassen zodat het RSVZ, net als de RVP, enkel nog over een termijn van vier maanden beschikt om een beslissing te nemen – zie p. 81 voor een grondige studie

 

157

De aanbevelingen 2010 tot 1999

159

De suggesties

166
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 166
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 170
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 171
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 173
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 174
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 176
   

DEEL 4 BIJLAGEN

177

(PDF, 604 kB, 46 p.)  
Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 178
Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 184
Bijlage 3 - De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen 190
Bijlage 4 – Handvest van de sociaal verzekerde 198
Bijlage 5 – Charter voor een klantvriendelijke overheid 208
Bijlage 6 – Parlementaire vragen en antwoorden 213
Bijlage 7 - De resultaten van de tevredenheidenquête van de Ombudsdienst Pensioenen in 2011 217
Bijlage 8 – Adressen 221

Top

Terug naar De jaarverslagen