Federale Pensioendienst - betaaldienst overheidspensioenen

Betaling

Datum van betaling, Jaarverslag 1999, p. 133

Datum van betaling – Opvolging Jaarverslag 1999, Jaarverslag 2000, p. 143

Betaling van de pensioenen op het einde van de maand – Ongelijke behandeling van de betaling per overschrijving en de betaling via een circulaire cheque – Wettelijke bepalingen – Probleem opgelost, Jaarverslag 2010, p. 145

Vakantiegeld – Aanvullende toeslag voor gerechtigden op het gewaarborgd minimumpensioen – Overname van de pensioenen van de Regie der Luchtwegen door de AP en de CDVU, Jaarverslag 2000, p. 149

Verschil in het tijdstip van indexering tussen pensioenen die vooraf, en pensioenen die na vervallen termijn betaald worden – Ongelijke behandeling in het nadeel van de gepensioneerde die vooraf betaald wordt, Jaarverslag 2001, p. 127

Betaling van pensioenachterstallen aan de nalatenschap – Vereffening 1 jaar na het overlijden, Jaarverslag 2003, p. 126

Betaling op rekening – Verplichte ondertekening van het verbintenisformulier – Tekst en inhoud, Jaarverslag 2004, p. 121

Betaling via de Rekenplichtige, Jaarverslag 1999, p. 135

Betaling via de Rekenplichtige – Inadequate maatregel - Ongewenste effecten voor de gepensioneerde, Jaarverslag 2004, p. 124

Betaling via de Rekenplichtige – Maandelijks levensbewijs – Administratieve vereenvoudiging, Jaarverslag 2004, p. 123

Betaling via de Rekenplichtige – Maandelijks levensbewijs – Administratieve vereenvoudiging – Volgende fase, Jaarverslag 2005, p. 113

Betaling via de Rekenplichtige der geschillen – Maandelijks levensbewijs – Regelmaat in de betalingen – Administratieve vereenvoudiging – Opvolging Jaarverslag 2005, Jaarverslag 2006, p. 153

Betaling in België via de Rekenplichtige der geschillen – Afschaffing van het maandelijks levensbewijs – Administratieve vereenvoudiging, Jaarverslag 2007, p. 130

Betaling in België via de Rekenplichtige der geschillen – Verschillende verbeteringen, Jaarverslag 2007, p. 132

Betaling in het buitenland via de Rekenplichtige – Data waarop het levensbewijs ten vroegste mag worden ingediend – Betere informatie aan de gepensioneerden o.a. via de site van de CDVU, Jaarverslag 2007, p. 133

Betaling van de pensioenen op een buitenlandse rekening door de Rekenplichtige – Maandelijkse betaling niet uitgevoerd als gevolg van de wijziging van het informaticasysteem inzake overdracht van de betaalgegevens tussen de CDVU en bpost – Vertraging van de maandelijkse betaling van het pensioen voor de maand oktober en november 2010 – Verschil in aanpak van het probleem tussen de Nederlandstalige en Franstalige Rekenplichtige, Jaarverslag 2010, p. 153

De betaling van het pensioen in het buitenland door de PDOS; Jaarverslag 2015, p. 62

Vergoedingspensioen en opsluiting in de gevangenis; Jaarvesrlag 2016, p. 59

Wijziging van rekeningnummer – Bankswitching – Eιn maand zonder pensioen; Jaarverslag 2018, p. 78

Is het te rechtvaardigen dat een weduwenaarsherstelpensioen van de oorlog 1940-1945 niet betaalbaar is aan niet-Belgen?, JV 2019, p. 143

Onderlinge invloed op elkaar van pensioenen die zowel berekend als betaald worden door de FPD: oproep tot een onmiddellijke correcte berekening en betaling, Jaarverslag 2020, p. 25.

Achterstallige betaling

Vertraging in de uitbetaling van een pensioen door een administratieve onzorgvuldigheid, Jaarverslag 2002, p. 147

Teruggekeerde circulaire cheques – Nieuwe procedure vanaf 1 oktober 2010 – Belangrijke inkorting van de termijn voor het opnieuw in betaling stellen van het pensioen in het voordeel van betrokkene, Jaarverslag 2010, p. 149

Betaling van het pensioen van de maand december 2013 laattijdig door informaticaprobleem bij financiλle betalingspartner Bpost – Mogelijkheid tot schadevergoeding, Jaarverslag 2014, p. 62

Cumulatie

Cumulatie van een pensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Vakantiegeld uitdiensttredin van een arbeider – In aanmerking genomen in het vakantiejaar – Onderscheid bediende / arbeider – Oplossing door gebruik van de stromen van de KSZ en striktere controles – Voortaan dezelfde administratieve praktijk toegepast door de FPD sector ambtenaren als door de FPD sector werknemers. Jaarverslag 2018, p. 81

Afhoudingen

Bedrijfsvoorheffing in geval van cumulatie van pensioenen – Pensioenkadaster – Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, Jaarverslag 2001, p. 129

Berekening van de bedrijfsvoorheffing – Specifieke forfaitaire vermindering voor de personen ten laste van 65 jaar of ouder – Ontbreken van een aangepaste code in de informaticatoepassingen van de RVP en de CDVU – Probleem opgelost of praktische oplossing in afwachting, Jaarverslag 2009, p. 106

Levensbewijs

Levensbewijs, Jaarverslag 1999, p. 132

Maandelijkse levensbewijzen voor gepensioneerden die in België verblijven – Verbetering van de bestaande procedure, Jaarverslag 2000, p. 144

Levensbewijs – Maandelijks levensbewijs in geval van beslag op pensioen – Gebrekkige informatie aan de gepensioneerde, Jaarverslag 2000, p. 147

Betaling in het buitenland via de Rekenplichtige der liggende gelden – Onleesbaar levensbewijs of levensbewijs te vroeg ingediend – Gevolgen voor de betalingsdatum van het pensioen – Belang van een snelle en klantgerichte reactie van de pensioendienst, Jaarverslag 2010, p. 150

Behoorlijk bestuur

Verwarrende vermelding op het betalingsdocument voor een jaarlijks betaalbare arbeidsongevallenrente, Jaarverslag 2002, p. 149

Perequatie van de pensioenen in de openbare sector in januari 2009 – Lager netto bedrag voor sommige gepensioneerden – Aanpassing van de vermeldingen op de betalingsfiche door de CDVU, Jaarverslag 2009, p. 107

Problematische telefonische bereikbaarheid van de CDVU, Jaarverslag 2003, p. 128

Beslag of overdracht op pensioen – Wettelijke bescherming van het bedrag gestort op een rekening – Duidelijkere inlichtingen in de folder bestemd voor de gepensioneerden, Jaarverslag 2008, p. 160

Overname van betalingen door de PDOS: tijdelijk langere verwerkingsduur van de betalingsopdracht van teruggestorte gelden – Algemene aanbeveling: betaling per overschrijving de standaardprocedure voor overheidspensioenen; Jaarverslag 2014, p. 64

Vertraging in de betaling van een pensioen waarop beslag is gelegd ingevolge overname van de betalingen van de dienst van de Rekenplichtige door de PDOS; Jaarverslag 2014, p. 66

Betaling van het pensioen op een rekening binnen de SEPA zone – Problemen in januari en mei 2014 – Vertrouwen in de PDOS geschonden – Oplossing door het invoeren van een nieuwe betaalopdracht; Jaarverslag 2014, p. 67

Overname betalingen overheidspensioenen door de PDOS: betaling van het pensioen buiten de SEPA zone – Pensioenen van december 2013/ januari 2014 en van januari 2014/februari 2014 met vertraging uitbetaald – Weinig informatie aan betrokkenen – Oplossing door wijziging in de betalingsopdracht; Jaarverslag 2014, p. 69

Betaling in het buitenland op een buitenlandse rekening: maandelijks indienen van een levensbewijs: logge procedure; Jaarverslag 2014, p. 71

Qui paie mal, paie deux fois - Oplossing door onmiddellijke annulering van foutief uitgegeven cheque gepaard gaand met onmiddellijke correcte uitbetaling; Jaarverslag 2014, p. 73

Verandering van adres – Verplichting om wijzigingen (ook) aan de (betaaldienst van de) PDOS mee te delen – Oplossing door gemeenschappelijk adressenbestand gekoppeld aan het Rijksregister; Jaarverslag 2014, p. 74

Fusie van RVP en PDOS tot de Federale Pensioendienst – Betere “interne” gegevensuitwisseling – Voordeel voor de gepensioneerde; Jaarvesrlag 2016, p. 62

De loterij van de betalingsfiches: krijgt u er eentje of niet?; Jaarverslag 2018, p. 71

ZIV-attesten gepensioneerde ambtenaar met een loopbaan van minder dan één derde van een volledige loopbaan: gebrek aan duidelijke instructies van het RIZIV; Jaarverslag 2018, p. 83

Fiscale fiches – Codes 211 en 228 – Verschil in fiscaliteit – Codering van de gegevens – Aanpassing op vraag van de gepensioneerde; jaarverslag 2018, p. 88.

Terug naar interessante dossiers