RSZ Overzeese Sociale Zekerheid, ETHIAS, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen en andere

RSZ - Overzeese Sociale Zekerheid

Militaire diensten – Gelijkstelling mogelijk in de pensioenregeling voor werknemers, de pensioenregeling voor zelfstandigen en in de openbare sector – Geen valorisatie in het stelsel van de Overzeese sociale zekerheid en dat van de koloniale pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist, Jaarverslag 2000, p. 152

Valorisatie van de periodes van militaire dienst in het stelsel van de wet van 16 juni 1960 – Interpretatie van de wettelijke bepalingen – Verschil tussen de Franstalige en nederlandstalige tekst – Behandelingstermijn van de aanvragen – Spontane toekenning van intresten van rechtswege in toepassing van artikel 20 van het Handvest van de sociaal verzekerde, Jaarverslag 2008, p. 165

Ongelijke behandeling van mannen en vrouwen – Geen recht op overlevingspensioen voor de man, Jaarverslag 2001, p. 132

Hervorming van de pensioenen van de overzeese sociale zekerheid – Nieuwigheden ingevoerd door de wet van 20 juli 2006 – Moeilijkheden in de praktische uitvoering – Laattijdige en gedeeltelijke overgangsmaatregelen, Jaarverslag 2006, p. 156

Toepassing door de DOSZ van de nieuwe reglementering in voege sedert 1 januari 2007 – Vertraging in de behandeling van de pensioenaanvragen tijdens het jaar 2007 – Situatie bijna genormaliseerd in 2008, Jaarverslag 2007, p. 138

Indexering van een aanvullende rente ingevolge de valorisatie van studieperiodes – Verandering van standpunt, Jaarverslag 2001, p. 134

Vakantiegeld – Cumulatie van een pensioen ten laste van de RVP en van de DOSZ, Jaarverslag 2002, p. 151

Invloed van afwezigheid van personeel op de werking van de dienst – Voorrang aan dringende dossiers, Jaarverslag 2002, p. 153

Vergelijking tussen twee pensioenrechten – Gebrek aan coördinatie tussen pensioendiensten, Jaarverslag 2003, p. 129

Betwisting van uitvoerend beslag – Geen handlichting van de gerechtsdeurwaarder – Mogelijkheid van positieve wending door meer proactief optreden, Jaarverslag 2005, p. 119

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenote – Verplichting tot ambtshalve toekenning en tot het verstrekken van informatie, Jaarverslag 2005, p. 120

Verjaringstermijn inzake de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen – verschillende termijn bij de DOSZ ten opzichte van de termijn bij de andere pensioendiensten – Harmonisering wenselijk – Algemene aanbeveling,
Jaarverslag 2008, p. 162

DOSZ pensioen toegekend in het kader van de wet van 1963 – Modaliteiten voor het indienen van de pensioenaanvraag – Vaststelling van de ingangsdatum - Mogelijkheid om het pensioen al dan niet met terugwerkende kracht toe te kennen wanneer het aangevraagd wordt tussen 60 en 65 jaar – Vacuüm in de wetgeving – Algemene aanbeveling, Jaarverslag 2010, p. 158

RSZ - Pensioenen die onder het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid vallen - Behandeling van de dossiers sinds begin 2017 ernstig verstoord - Door het management van de RSZ uitgevoerde acties om vertragingen te beperken en het vertrouwen van zijn leden te herstellen, Jaarverslag 2017, p. 68

RSZ - Levensbewijs, Jaarverslag 2020, p. 10

Foutief attest inzake ziekte- en invaliditeit voor gerechtigden op een pensioen in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid ten laste van de RSZ verstuurd door FPD, Jaarverslag 2020, p. 45.

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Opsluiting in de gevangenis – Weerslag op het gewaarborgd minimumpensioen in de openbare sector, Jaarverslag 2001, p. 136

NMBS Gewaarborgd minimumoverlevingspensioen - Gebrekkige communicatie tussen pensioendiensten, Jaarverslag 1999, p. 138

Betaalbaarheid van het overlevingspensioen bij echtscheiding – Verschil tussen de wetgeving in de openbare sector (NMBS) en de regeling voor werknemers en zelfstandigen, Jaarverslag 2005, p. 123

Cumulatie van een pensioen van de NMBS met een zelfstandige activiteit – Beoordeling van de beroepsinkomsten in functie van de toegelaten grenzen – Verdeling van de inkomsten onder de zelfstandige uitbater en de meewerkende echtgenoot – Opzetten van een samenwerking met het RSVZ, Jaarverslag 2008, p. 173

Inhoudingen op pensioen Pensioen van de RVP en de NMBS Betaling van het pensioen van de maand oktober 2014 Aanzienlijke wijzigingen in de bedrijfsvoorheffing Niet altijd correcte nieuwe situatie; Jaarverslag 2014, p. 82

Ledenbijdrage voor een syndicale organisatie Automatische verderzetting van lidmaatschap na pensionering bij NMBS Terugbetaling van (onterecht) ingehouden bijdragen, Jaarverslag 2014, p. 86

HR-RAIL - Wettelijke scheiding – Fiscale problematiek – Gezinslast niet automatisch toegepast, jaarverslag 2017, p. 77

Sociale Verzekeringsfondsen

Onvoorwaardelijk pensioen toegekend door een sociaal verzekeringsfonds,
Jaarverslag 1999, p. 139

Belgacom

Belgacom - Pensioenrechten van een gewezen werknemer, Jaarverslag 1999, p. 137

ETHIAS

Berekening van het overlevingspensioen van de weduwe van een beambte – Werkgever uit de openbare sector aangesloten bij een voorzorgsinstelling – Niet naleven van de wettelijke bepalingen – Herziening van het pensioenreglement, Jaarverslag 2005, p. 115

Pensioenramingen – Netto bedrag berekend zonder rekening te houden met andere pensioenen – Betere informatie aan de toekomstig gepensioneerden – Suggestie: Bruto – Netto simulator voor de pensioenen?, Jaarverslag 2008, p. 170

Algemene aanbeveling om alle pensioenen vanaf de maand volgend op de indexering aan te passen; Jaarverslag 2021, p. 123.

Ombudsman Pensioenen stelt vast dat Ethias bij een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid de overgang van de oude wetgeving inzake minimumpensioen naar de wetgeving van 26 juni 1992 niet correct had opgevolgd; Jaarverslag 2022, p. 56.

Terug naar interessante dossiers