De toekenningsdiensten overheidssector van de Federale Pensioendienst

Aanvang

Ingangsdatum van het pensioen in de openbare sector – Eerste aanvraag (een beetje) te vroeg ingediend en verloren gegaan – Tweede aanvraag ingediend (net) na 65 jaar – Billijke oplossing – Polyvalentie van de aanvraag tussen pensioenstelsels, Jaarverslag 2007, p. 90

Verschillende soorten vertragingen in de behandeling van dossiers - Het uitblijven van het verzenden van de definitieve beslissing - Voorleggingsprocedure bij het Rekenhof - Het uitblijven van de definitieve afwerking - Het ontbreken van gegevens die door derden moeten verstrekt worden - Wet van 5 augustus 1968 - overdracht van pensioenstortingen naar de werknemersregeling, Jaarverslag 1999, p. 110

Overlevingspensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot – Aanvraag niet ingediend binnen het jaar – Problemen van bewijs, Jaarverslag 2002, p. 105

Overlevingspensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot van een ambtenaar – Geen ambtshalve onderzoek wanneer er een andere mogelijke rechthebbende bestaat – Definitief verlies van rechten in het geval van een laattijdige aanvraag, Jaarverslag 2006, p. 121

Rol van de gemeentebesturen bij het indienen van een pensioenaanvraag – Verschillen op dit punt tussen de openbare sector en de privé-sector – (Ongeveer twee) jaren pensioen definitief verloren, Jaarverslag 2003, p. 102

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid – Bekendmaking van de medische beslissing aan de betrokkene – Ingangsdatum van het pensioen, Jaarverslag 2004, p. 102

Gemengde loopbaan als werknemer of zelfstandige en als ambtenaar – Geen beslissing in de regeling voor werknemers of zelfstandigen bij gebrek aan pensioenaanvraag in de openbare sector, Jaarverslag 2005, p. 99

Wettelijke onmogelijkheid om het overlevingspensioen van een eerste echtgenoot opnieuw te bekomen vóór het overlijden van de tweede echtgenoot, zelfs in het geval van echtscheiding – Verschil in behandeling tussen de pensioenstelsels – Dubbele algemene aanbeveling, Jaarverslag 2008, p. 114

Overgangsmaatregelen inzake de vroegst mogelijke pensioendatum – Geen wettelijke basis voor uitsluiting uitgestelde pensioenen – FPD past zijn administratieve praktijk aan, Jaarvesralg 2017, p.35

Berekening

De weerslag van de Algemene Baremaherziening bij de lokale besturen op de pensioenen van ambtenaren van deze besturen - De omzendbrieven van het Waalse gewest - Gevolgen van de omzendbrief van het Waalse gewest van 20 augustus 1998 - Praktische moeilijkheden waarmee de Administratie der Pensioenen geconfronteerd wordt - Conclusie, Jaarverslag 1999, p. 106

Weddenschalen van het administratief personeel en het werkliedenpersoneel van de Franse gemeenschap, Jaarverslag 1999, p. 116

Pensioenen van gemeente en OCMW secretarissen en ontvangers in wachtstand – Bijzondere berekeningswijze toegepast door de Administratie der Pensioenen – Herziening op aanvraag, Jaarverslag 2000, p. 100

Het absolute maximum in de openbare sector – Gevolgen van een perequatie – Informatie aan de gepensioneerde, Jaarverslag 2000, p. 107

Het absolute maximum in de openbare sector – Instellingen van openbaar nut – De invloed van de extra-legale pensioenen op de wettelijke pensioenen, Jaarverslag 2000, p. 109

Weerslag van onregelmatigheden tijdens de beroepsloopbaan op de vaststelling van het pensioen - Verschil tussen de tijdens de loopbaan toegekende weddenschaal en deze gebruikt bij de pensioenberekening, Jaarverslag 2001, p. 100

Weddencomplement toegekend door een gemeenschap of gewest – In aanmerking neming voor het pensioen in de openbare sector – Limitatieve lijst opgenomen in de wet – Aanpassing enkel mogelijk na een in de Ministerraad beraadslaagd koninklijk besluit, Jaarverslag 2009, p. 92

De Algemene Baremaherziening bij de lokale besturen en de weerslag op het pensioen, Jaarverslag 2001, p. 101

Vermindering van het pensioen – Aanpassing van een uitgevoerde perequatie ingevolge de regularisatie van de weddenschalen, Jaarverslag 2001, p. 102

Berekening van de periode van militaire dienst in het pensioen ten laste van de Openbare Schatkist – Het begrip "dagen die geen volledige maand uitmaken" – Verwachte wetswijziging, Jaarverslag 2002, p. 121

Bijzondere berekening overheidspensioen versus arbeidsongevallenrente – Toekenning van een minimumpensioen – Handvest van de sociaal verzekerde – Intresten van rechtswege, Jaarverslag 2002, p. 123

Diensten gepresteerd in de openbare sector als wetenschappelijk medewerker onder bepaalde voorwaarden aanneembaar – Verschillende praktijk naargelang de taalrol, Jaarverslag 2003, p. 112

Overname door de AP van het beheer van de pensioenen van Belgocontrol (vroegere Regie der Luchtwegen) – Foutieve pensioenbeslissing – Vertraging inzake perequatie, Jaarverslag 2003, p. 115

Diplomabonificatie – Aanvraag om herziening – Geen reactie van de pensioendienst – Verkeerde toepassing van de wetgeving, Jaarverslag 2004, p. 90

Diplomabonifi catie – Maximumduur gelijk aan de tijd nodig om het vereist of toereikend diploma te behalen - Begrip niet toepasbaar voor graden binnen hetzelfde niveau – Principe van onverbreekbaarheid van het diploma, Jaarverslag 2010, p. 106

Perequatie van het pensioen – Overname van dossiers van Ethias door de Administratie der Pensioenen – Ontbreken van inlichtingen van de vroegere werkgever, Jaarverslag 2004, p. 92

Vergoeding tot de leeftijd van 65 jaar toegekend door een intercommunale aan zijn gepensioneerde ambtenaren – Bedrag in mindering gebracht op het wettelijk pensioen – Gezagsargument (enzweem van machtsoverschrijding?), Jaarverslag 2004, p. 94

Loopbaan in het onderwijs – Bijambt niet vermeld op de loopbaanfiche – Tijdelijk verlies van pensioenrechten, Jaarverslag 2005, p. 87

Extralegaal voordeel – Fictieve rente in mindering gebracht op het wettelijk pensioen, Jaarverslag 2005, p. 88

Loopbaanonderbreking en pensioen in de openbare sector – Vrijwillige bijdragen niet terugbetaalbaar bij het niet in aanmerking nemen van sommige periodes in de berekening van het pensioen, Jaarverslag 2006, p. 140

Loopbaanonderbreking in de openbare sector en kinderbijslag – Gratis of betalende validatie voor het rustpensioen na het eerste jaar loopbaanonderbreking – Onderscheid in behandeling tussen gehuwden of wettelijk samenwonenden – Maatschappelijke evolutie aan de gang?, Jaarverslag 2009, p. 88

Complement wegens leeftijd bij het pensioen in de openbare sector– De PDOS kent dit complement ook toe voor periodes tijdens dewelke de ambtenaar een verlof van algemeen belang geniet; Jaarverslag 2011, p. 78

Minimumpensioen in de openbare sector – Aftrek van de buitenlandse inkomsten van de echtgenoot van de gepensioneerde – Praktische werkwijze; Jaarverslag 2015, P. 55

Diplomaboniccatie – Aanpassing in 2015 van de toepasselijke wetgeving – Studieperiode vastgesteld op basis van vermoeden – Nadelige gevolgen voor sommige gepensioneerden; Jaarverslag 2015, p. 57

Perequatie van de pensioenen in de openbare sector – Grensbedrag tot het bekomen van een vakantiegeld in de openbare sector niet aangepast – Verlies van vakantiegeld – Op jaarbasis minder pensioen; Jaarverslag 2015, p. 58

Pensioenen onderwijzend personeel – Tijdelijk Andere Opdracht (TAO) – In aanmerking genomen wedde voor de vaststelling van het pensioen – Toepassing van de wetgeving door de FPD sector ambtenaren - Wijziging in de toepassing van de wetgeving – Wetswijziging noodzakelijk? Jaarverslag 2017, p.48

Geen pensioenrechten als ambtenaar voor een opzegperiode – Oplossing door een verdracht van bijdragen naar de werknemersregeling, Jaarvesralg 2017, p.47

FPD sector ambtenaren - Weddengegevens niet beschikbaar voor berekening pensioen, Jaarverslag 2020, p. 11.

Pensioenbeslissing

Weerslag van onregelmatigheden tijdens de loopbaan op de vaststelling van het pensioen, Jaarverslag 1999, p. 114

Aanvraag om herziening van het toegekende pensioen – Ontvangstbewijs, Jaarverslag 2000, p. 114

Het gewaarborgd minimum – Verplichtingen om alle andere pensioenrechten uit te putten, Jaarverslag 2000, p. 116

Gewaarborgd minimum in de openbare sector – Toekenning op aanvraag – Mogelijk ernstig nadeel, Jaarverslag 2000, p. 117

Wezenpensioen - Verlies van het recht op kinderbijslag – Onverschuldigde betaling aan de voogd van meerderjarige kinderen, Jaarverslag 2000, p. 119

Weerslag van onregelmatigheden tijdens de beroepsloopbaan op de vaststelling van het pensioen, Jaarverslag 2000, p. 121

Vaste benoeming onder voorbehoud – Constante rechtspraak van het Rekenhof, Jaarverslag 2000, p. 122

Wet van 5 augustus 1968 – Overdracht van pensioenstortingen naar de werknemersregeling – Eenheid van loopbaan, Jaarverslag 2000, p. 124

Raming door de AP voor de Infodienst Pensioenen – Afwijkende pensioenbeslissing, Jaarverslag 2000, p. 126

Rechten op pensioen na echtscheiding – De regeling in het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas – Verouderde wetgeving – Discriminatie, Jaarverslag 2000, p. 127

Recht op een overlevingspensioen voor diensten bij de werkrechtersraad – Moeilijk te verkrijgen bewijskrachtige elementen voor de loopbaan en de wedde, Jaarverslag 2001, p. 89

Gewaarborgd minimumpensioen – Feitelijke scheiding,Jaarverslag 2001, p. 91

Hoofdambt of bijambt – Belang voor het recht op het gewaarborgd minimumpensioen, Jaarverslag 2006, p. 115

Pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid – Supplement zware handicap – Tijdelijke en definitieve pensionering – Tijdstip waarop aan de voorwaarden voor de toekenning van het supplement moet voldaan zijn – Gewijzigde interpretatie en werkwijze, Jaarverslag 2001, p. 93

Mededeling aan de gepensioneerde van de betaling van achterstallen, Jaarverslag 2001, p. 95

Verjaringstermijn voor de betaling van een vergoedingspensioen - Stuiting en schorsing, Jaarverslag 2001, p. 106

Onverschuldigde stortingen aan het Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP) – Overdracht van bijdragen van de openbare sector naar de regeling voor werknemers, Jaarverslag 2001, p. 108

Ambtshalve pensionering – Schorsings- en annulatieberoep bij de Raad van State – Weigering een pensioen toe te kennen vóór de uitspraak van de Raad van State, Jaarverslag 2002, p. 103

Geen definitieve pensioenbeslissing door het ontbreken van loopbaanelementen – Positieve reactie op rechtstreekse interventie van de Ombudsdienst Pensioenen, Jaarverslag 2002, p. 107

Moeilijkheden voor de pensioendienst om correcte loopbaangegevens te bekomen – Beperkte bevoegdheid van de Ombudsdienst Pensioenen, Jaarverslag 2002, p. 108

Overdracht van bijdragen in het kader van de wet van 5 augustus 1968 – Mededelen van inlichtingen aan de RVP voor een pensioenraming – Snellere procedure, Jaarverslag 2002, p. 109

Overdracht van bijdragen in het kader van de wet van 5 augustus 1968 – Mededeling van inlichtingen aan de RVP – Vertraging als gevolg van het ontbreken van informatie van de werkgever, Jaarverslag 2005, p. 102

Overdracht van bijdragen in het kader van de wet van 5 augustus 1968 – Mededeling van inlichtingen aan de RVP – Terugkerend probleem, Jaarverslag 2006, p. 136

Aansluiting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bij het pensioenstelsel van de openbare sector – Subrogatie – Omzetting van vervroegde rente en kapitaalsuitkering in een fictieve rente, Jaarverslag 2002, p. 127

Beperking van de kerkelijke pensioenen – Toepassing niet in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 5 augustus 1978, Jaarverslag 2003, p. 106

Begrafenisvergoeding – Prioritaire en andere gerechtigden – Betaling aan diegene die de begrafeniskosten droeg, Jaarverslag 2003, p. 116

Militair werkman – Burgerlijk werkman – Overgang naar het administratief personeel – Verlies van pensioenwaarborg, Jaarverslag 2004, p. 104

Militair pensioen – Schorsing van het pensioen bij opsluiting – Wijziging van de wetteksten in 2007 – Praktische gevolgen – Vroegere bepalingen behouden voor de vergoedingspensioenen, Jaarverslag 2007, p. 102

Toekenning van een pensioen in de openbare sector geweigerd – Werkelijke diensten beëindigd vóór 31 december 1976 – Niet in aanmerking nemen van de periode na deze datum (verlof zonder wedde niet gelijkgesteld met dienstactiviteit) – Voorwaarde toegevoegd aan de wet – Officiële aanbeveling, Jaarverslag 2006, p. 118

De wijze waarop de FPD het aantal dagen vaststelt die in aanmerking komen bij het bepalen van de loopbaanvoorwaarde om vervroegd met pensioen te kunnen gaan als werknemer (in combinatie met loopbaan overheid) voor wat betreft het jaar waarin het pensioen ingaat, Jaarverslag 2022, p. 129.

Cumulatie

Beroepsactiviteit na pensionering – Inkomensgrenzen – Verhoogde inkomensgrenzen wegens kinderlast – De definitie kinderlast, Jaarverslag 2000, p. 103

De cumulatie van een beroepsactiviteit met een gewaarborgd minimumpensioen - Nood aan betere informatie betreffende de cumulatieregels, Jaarverslag 1999, p. 105

Uitoefening van een beroepsactiviteit na pensionering – Gebrekkige informatie aan de gepensioneerde, Jaarverslag 2000, p. 105

Cumulatie - Voorafgaande verklaring van een beroepsactiviteit - Schorsing van de betaling van het pensioen voor één maand, Jaarverslag 2002, p. 111

Aangifte van beroepsactiviteit – Geen ontvangstmelding – Laattijdige beslissing - Onzorgvuldigheid, Jaarverslag 2002, p. 120

Cumul van een pensioen met een beroepsactiviteit – Verhoogde jaargrens voor gepensioneerden met kinderlast – Wettelijke notie van kinderlast, Jaarverslag 2010, p. 108

Cumulatie van een overlevingspensioen met een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking – Uiteenlopend standpunt, Jaarverslag 2002, p. 113

Cumulatie van voordelen betaald door verschillende instellingen – Foutieve informatie, Jaarverslag 2002, p.115

Cumulatie van een pensioen in de openbare sector met een beroepsactiviteit als werknemer – Overschrijding van de toegelaten inkomsten – Toewijzing van het vakantiegeld, Jaarverslag 2002, p. 118

Cumulatie van een rustpensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Jaar waarin de gepensioneerde de leeftijd van 65 jaar bereikt – Ongewenst effect van de versoepeling van de regels – Discriminatie tussen de gepensioneerden uit de openbare sector en deze
in de regeling voor werknemers en zelfstandigen, Jaarverslag 2004, p. 99

Cumulatie van een militair pensioen en inkomsten uit een beroepsactiviteit – Het jaar waarin de betrokkene 65 wordt – Ongewild effect van de wet, Jaarverslag 2005, p. 92

Pensioen en beroepsactiviteit – Verhoogde jaargrens vanaf de wettelijke pensioenleeftijd – (Tijdelijk) onderscheid tussen het stelsel der werknemers en het stelsel in de openbare sector – Uitbreiding Algemene aanbeveling, Jaarverslag 2005, p. 94

Cumulatie van een rustpensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Tijdige aangifte door de gepensioneerde – Onzorgvuldige opvolging door de PDOS – Aanzienlijke terugvordering van teveel betaalde pensioenbedragen, Jaarverslag 2005, p. 90

Inkomsten uit een beroepsactiviteit – Afscheidspremie – Proratisering van de jaargrens – Oplossing in het voordeel van de gepensioneerde, Jaarverslag 2005, p. 97

Inkomsten uit een beroepsactiviteit – Verschillende grensbedragen in de publieke sector en in de regeling voor werknemers – Praktische oplossing bij gebrek aan wettelijke oplossing, Jaarverslag 2006, p. 135

Toegelaten cumulatie tussen een pensioen in de openbare sector en een artistieke bezigheid – Werken gecreëerd in het kader van deze activiteit – Uitsluiting van de verkoopprijs van deze werken uit de in aanmerking te nemen beroepsinkomsten, Jaarverslag 2008, p. 124

Cumulatie van een pensioen in de openbare sector met inkomsten uit een beroepsactiviteit
– Verschillende grenzen in functie van de aard van het pensioen en naargelang de cumulatie zich situeert vóór of na de pensioenleeftijd – Wijze van vergelijken van de inkomsten met deze grenzen – Invloed op de betaling van het pensioen – Uiteenlopende resultaten mogelijk binnen een zelfde pensioenstelsel of tussen verschillende pensioenstelsels, Jaarverslag 2009, p. 80

Cumulatie van een overlevingspensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Vaststelling van de ingangsdatum van het pensioen op het ogenblik van de toekenning of op het ogenblik van de betaling – Uiteenlopende interpretaties naargelang het pensioenstelsel – Rechtsonzekerheid – Algemene aanbeveling, Jaarverslag 2009, p. 84

Toekenning van een supplement bij het vakantiegeld in de regeling voor werknemers – Supplement in mindering gebracht van het gewoon vakantiegeld in de openbare sector – In totaal minder vakantiegeld – Na bemiddeling beperkte vermindering van het vakantiegeld in de openbare sector; Jaarverslag 2014, p. 58

Minimumpensioen in de openbare sector – Aftrek van de buitenlandse inkomsten van de echtgenoot van de gepensioneerde – Praktische werkwijze, Jaarvesralg 2015, p.55

Cumulatie van een overlevingspensioen in de regeling voor ambtenaren met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Terugvordering van teveel uitbetaalde pensioenbedragen – Wijziging van het standpunt van de pensioendienst – Na interventie geen terugvordering meer, Jaarverslag 2016, p. 54

Pensioen en beroepsactiviteit in zorgsector tijdens corona-periode, Jaarverslag 2022, p. 11

Terugvordering

Terugvordering van onverschuldigde bedragen – Leesbaarheid van beslissingen – Onzorgvuldigheid, Jaarverslag 2001, p. 97

Onverschuldigde betalingen in de openbare sector – Beperkte of onbestaande mogelijkheden inzake spreiding van de terugbetalingen of van aanvraag tot verzaking voor de schuldenaar – In redelijkheid verantwoord onderscheid? – Algemene aanbeveling, Jaarverslag 2006, p. 130

Overlevingspensioen in de openbare sector te beperken door de toekenning van een rustpensioen in de regeling voor werknemers – Onverschuldigde sommen recupereerbaar door compensatie tussen pensioenstelsels – Gebrek aan coördinatie tussen de RVP en de PDOS, Jaarverslag 2007, p. 96

Behoorlijk bestuur - Mypension

Het Handvest van de sociaal verzekerde - Validatie van de datum van aanvraag - Uitvoeringsbesluit voor de openbare sector - Verschil in de uitvoeringsbesluiten voor de verschillende pensioenregelingen, Jaarverslag 1999, p. 119

Beslissingstermijnen volgens het Handvest van de sociaal verzekerde - Behoorlijk bestuur, Jaarverslag 1999, p. 115

Pensioentoekenning op aanvraag - Het wezenpensioen in de openbare sector - Handvest van de gebruiker van de openbare diensten - Handvest van de sociaal verzekerde, Jaarverslag 1999, p. 118

Het "Handvest" van de sociaal verzekerde – Termijnen inzake beslissing en betaling – Mogelijkheid of onmogelijkheid om termijnen te compenseren, Jaarverslag 2000, p. 112

Taal van de briefwisseling met de gepensioneerde, Jaarverslag 2003, p. 104

"Handvest" van de sociaal verzekerde – Beslissing aangetast door een juridische of materiële vergissing te wijten aan de Administratie – Nieuwe beslissing – Recht op de prestatie kleiner dan het aanvankelijk toegekende recht – Uitwerking voor de toekomst – Geen terugvordering, Jaarverslag 2003, p. 109

Wetswijziging – Informatieverstrekking aan de betrokken gepensioneerden,
Jaarverslag 2003, p. 114

Aanvraag tot pensioenraming voor de pensioenrechten in de openbare sector door een oudere voltijdse werknemer in de privé – PDOS houdt de boot af omdat de aanvrager reeds zijn pensioen in de openbare sector kan aanvragen, Jaarverslag 2009, p. 94

Rust- en overlevingspensioen ten laste van twee of meer pensioenstelsels – Kwaliteit en pertinentie van de inlichtingen aan de gepensioneerden bij wijziging van de betaalde bedragen – Bijzonder geval van perequatie in de openbare sector, Jaarverslag 2007, p. 98

Bewijskracht van de pensioenstaat afgeleverd door de PDOS – Latere herziening van het pensioen onderworpen aan het voorleggen van nieuwe elementen – Project tot oprichting van een gegevensbank inzake de loopbanen van statutaire ambtenaren in de openbare sector (programma CAPELO), Jaarverslag 2007, p. 105

Fout in de perequatie bij de pensioendienst – Verjaringstermijn 10 jaar in het geval van te weinig ontvangen (wetgeving) – Wijziging zonder terugwerking in het geval van teveel ontvangen (artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde), Jaarverslag 2010, p. 104

Raming van het pensioen – Capelo – Aanzienlijke wachttijden; Jaarverslag 2014, p. 51

Verbetering van de begeleiding van de toekomstig gepensioneerden wegens lichamelijke ongeschiktheid – Problematiek van de ramingen: weigering van PDOS om met bijzondere omstandigheden rekening te houden; Jaarvesrlag 2014, p. 56

Mypension – P datum – Raming van pensioenrechten in verschillende sectoren – Cleaning van loopbaangegevens, Jaarvesralg 2016, p. 56

Toekenning van intresten uit hoofde van het Handvest van de sociaal verzekerde - Toepassing van de wetgeving door de FPD sinds de fusie van april 2016 - De wettelijke termijnen worden niet langer opgeschort in geval van het ontbreken van historische loopbaangegevens in de overheidssector, Jaarversalg 2017, p.38

Te lange behandelingstermijn van de aanvragen tot regularisatie van de studieperioden bij de Nederlandstalige sector ambtenaren FPD, Jaarverslag 2020, p. 145.

Wanneer er loopbaangegevens aangepast worden, dan moet deze aanpassing vanuit de dienst loopbaanbeheer ook meegedeeld worden aan de afdeling regularisatie studieperiode. Een slechte coördinatie tussen beiden diensten kan immers leiden tot een foutief bedrag dat dient betaald te worden om de studieperiode te regulariseren, Jaarverslag 2021, p.12.

Bij het verzenden van de vroegst mogelijke pensioendatum na het indienen van een pensioenaanvraag was de verificatie van de loopbaangegevens (in casu het diploma dat vermeld stond als in aanmerking komend voor de vaste benoeming) niet gebeurd zodat de bevestiging van de op mypension gepubliceerde vroegst mogelijke pensioendatum foutief was; Jaarverslag 2021, p.14.

Regularisatie van diploma, Jaarverslag 2021, p. 113:

  1. Regularisatie van diploma “Gediplomeerde in de aanvullende studies (GAS)” na bemiddeling aanvaard.
  2. Aanbeveling tot invoering van wettelijke antwoordtermijn

FPD kent na bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen een diplomabonificatie toe aan een vastbenoemde ambtenaar in niveau C omdat het bezit van een diploma hoger onderwijs een vereiste was bij bevordering; Jaarverslag 2022, p.46.

Terug naar interessante dossiers