Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Aanvang

Polyvalentie van aanvragen, Jaarverslag 1999, p. 126

Polyvalentie van de aanvraag – Pensioenrechten in de regeling voor zelfstandigen niet onderzocht door vergetelheid van de RVP – Overlevingspensioen door het RSVZ toegekend met terugwerkende kracht tot de oorspronkelijke ingangsdatum, Jaarverslag 2006, p. 146

Rustpensioen: onderzoek van ambtswege – Overlevingspensioen: onderzoek van ambtswege en op aanvraag – Polyvalentie – Verschillende regels voor werknemers en zelfstandigen, Jaarverslag 2000, p. 136

Een ambtshalve beslissing in de regeling voor werknemers geldt als nieuwe aanvraag in de regeling voor zelfstandigen – Beslissing niet in overeenstemming met de wetgeving – Verbeterde ingangsdatum, Jaarverslag 2004, p. 107

Onvoorwaardelijk pensioen – Ambtshalve onderzoek op pensioenleeftijd – Verbeterde praktijk vanaf 2009 door een nieuw systeem van gegevensuitwisseling tussen het RSVZ en de sociaal verzekeringsfondsen, Jaarverslag 2009, p. 104

Berekening

Het uitblijven van een pensioenbeslissing in afwachting van de publicatie van een koninklijk besluit dat de berekeningswijze wijzigt - Geen voorzorgsmaatregelen - Het niet respecteren van de termijnen van het Handvest van de sociaal verzekerde, Jaarverslag 1999, p. 122

Beperking van de loopbaan tot de eenheid – Samengaan van de beperking bij de RVP en het RSVZ – Totale vermindering van maximaal 15 jaren, Jaarverslag 2001, p. 114

Wijziging in de voordeligste toestand voor het gezin door de verhoging van het minimumpensioen in de regeling voor zelfstandigen – Gezinspensioen voordeliger, Jaarverslag 2002, p. 137

Recht op vervroegd rustpensioen zonder vermindering – Opening van het recht op vervroegd pensioen – Verschillende interpretatie van de loopbaanvoorwaarden door RSVZ en RVP, Jaarverslag 2003, p. 118

Periode onder leercontract – Wettelijke voorwaarden tot het bekomen van een rustpensioen of een gelijkstelling die het recht op een rustpensioen opent – Toekenning van een pensioen of gelijkstelling afhankelijk van de betaling van bijdragen, Jaarverslag 2008, p. 151

Betaling van vrijwillige bijdragen tot regularisatie van de studieperiode – Ambtshalve herziening van de pensioenrechten niet voorzien bij wet – Onderzoek enkel mogelijk op uitdrukkelijke aanvraag – Algemene aanbeveling, Jaarverslag 2009, p. 101

Zelfstandige activiteit uitgeoefend na de ingangsdatum van het rustpensioen en onderworpen aan volledige sociale bijdragen – Periode tijdens dewelke het pensioen niet betaald werd – Mogelijkheid om deze periode op te nemen in de berekening van het pensioen – Voorlopig ontbreken van de mogelijkheid van ambtshalve herziening bij het RSVZ, Jaarverslag 2010, p. 114

Bijkomende bijdragen gevraagd aan de zelfstandige na de ingangsdatum van zijn pensioen – Vergissing niet te wijten aan de gepensioneerde – Betalingsfaciliteiten toegestaan door het RSVZ – Bedrag van het pensioen niet verminderd tijdens de periode van regularisatie, Jaarverslag 2010, p. 118

Gelijkstelling van een ziekteperiode in de berekening van het pensioen als zelfstandige – Probleem opgelost door een goede samenwerking tussen diensten (RSVZ, Sociaal verzekeringsfonds, FOD Sociale zekerheid) en tussen institutionele ombudsmannen (Ombudsman Pensioenen en Federale Ombudsman); Jaarverslag 2015, p. 69

Kwartaal waarin de zelfstandige 65 jaar wordt en zijn activiteit stopzet – Geen bijdrageplicht – Invloed op pensioen, Jaarverslag 2016, p.64

Gewaarborgd minimumpensioen in de regeling voor zelfstandigen – Rekening houdend met de toekenningsvoorwaarden en niet met de berekeningsregels, Jaarverslag 2018, p.91

Principe van de eenheid van loopbaan in de regeling voor zelfstandigen – Toepassing van de wetgeving vanaf 1 januari 2015 – Beperking van de vermindering wanneer er al een vermindering is in de regeling voor werknemers – Aanpassing van de wetgeving met terugwerkende kracht, Jaarverslag 2018, p.95

Tips van de Ombudsman Pensioenen die aan belang winnen in coronatijden. Let op wanneer je als zelfstandige een vrijstelling van bijdragen gevraagd en verkregen hebt ingevolge een tijdelijke moeilijke financiële situatie door corona. Hou er rekening mee dat deze periode geen pensioenrechten opent en niet in aanmerking komt om na te gaan of je vervroegd met pensioen kan gaan!, Jaarverslag 2020, p. 20.

Geen toegang tot pensioenverzekering voor niet gehuwde helpers voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag - Verenigbaar met toegang tot het vervroegd pensioen afhankelijk van een voldoende lange loopbaan?, Jaarverslag 2020, p. 113.

Hoe de beroepsinkomsten van de laatste loopbaanjaren als zelfstandige opnemen in de pensioenberekening? Op basis van een vermoeden waarbij onmiddellijk een definitieve pensioenbeslissing kan getroffen worden of wachten tot de beroepsinkomsten definitief gekend zijn alvorens de pensioenbeslissing definitief is, Jaarverslag 2020, p. 116.

Pensioenbeslissing

Samenloop van verschillende rechten op overlevingspensioen ten laste van verschillende stelsels - Gebrekkige communicatie tussen de pensioendiensten – 1, Jaarverslag 1999, p. 127

Samenloop van verschillende rechten op overlevingspensioen ten laste van verschillende stelsels - Gebrekkige communicatie tussen de pensioendiensten – 2, Jaarverslag 1999, p. 128

Vergelijking van de pensioenrechten vastgesteld op basis van de persoonlijke zelfstandige activiteit met deze toegekend in het stelsel der werknemers als uit de echt gescheiden echtgenoot – Technische moeilijkheden met een vertraging in de behandeling van sommige dossiers tot gevolg – Probleem onderzocht door een gezamenlijke werkgroep RVP-RSVZ, Jaarveslag 2009, p. 99

Pensioenhervorming – Overgangsregeling voor vrouwen – Vermindering wegens vervroeging, Jaarverslag 2000, p. 131

Gemengde loopbaan - Onvoorwaardelijk pensioen – Ambtshalve betaling – Betaling van verwijlintresten, Jaarverslag 2000, p. 139

Gemengde loopbaan – Vonnis uitgevoerd door de RVP maar niet tegenstelbaar aan het RVSZ – Oplossing in overeenstemming met de billijkheid, Jaarverslag 2006, p. 150

Gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de regeling voor werknemers – Wijziging vanaf 1 januari 2005 – Onrechtstreekse invloed op het stelsel der zelfstandigen, Jaarverslag 2005, p. 106

Vermindering van het minimumpensioen zelfstandige in functie van het pensioen toegekend als werknemer, Jaarverslag 2001, p. 112

Rechtzetting van een dwaling omtrent het recht – Beperking van de terugwerkende kracht van de nieuwe beslissing tot vijf jaar, Jaarverslag 2001, p. 116

Vermindering van het bedrag van een voordeel – Nieuwe beslissing na vaststelling van een dwaling omtrent het recht of de feiten – Toepassing van artikel 152 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 – Uitwerking van de herziening vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de betekening, Jaarverslag 2008, p. 135

Onvoorwaardelijk pensioen – Indexering tot 31 december 1983 – Onduidelijke beslissing, Jaarverslag 2001, p. 122

Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk pensioen – Vergelijking van de toekenbare bedragen op de ingangsdatum en daarna – Niet bestaande automatische opvolging – Manuele opvolging moeilijk en onbetrouwbaar, Jaarverslag 2010, p. 135

Eenheid van loopbaan - Een rente als mandataris bij de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij is geen pensioen in de zin van de wetgeving, Jaarverslag 2002, p. 136

Uitblijven pensioenbeslissing inzake rustpensioen zelfstandigen – Onvolledig onderzoek van het pensioendossier – Foutieve ingangsdatum en pensioenbreuk, Jaarverslag 2003, p. 120

Geen pensioen voor een zelfstandige activiteit door een vergissing van het sociaal verzekeringsfonds – Oplossing met de hulp van de Federale ombudsman, Jaarverslag 2007, p. 127

Gerechtigden met verblijfplaats in bepaalde gemeenten met taalfaciliteiten – (On)mogelijkheid om een vertaling van de pensioenbeslissing te bekomen, Jaarverslag 2003, p. 122

Periodes als medewerkende echtgenoot – Mogelijkheid tot regularisatie van de jaren vóór 2003 door middel van een regularisatiebijdrage – Beperkt toepassingsgebied, Jaarverslag 2005, p. 109

Toekenning van de pensioenbonus in afwachting van de definitieve beslissing over de rechten op een rust- of overlevingspensioen – Mogelijke aanpassing van de administratieve praktijk in de toekomst?, Jaarverslag 2010, p. 124

Loopbaanoverzicht in het stelsel der zelfstandigen overgemaakt door het sociaal verzekeringsfonds – Onderscheid tussen voorlopige en defi nitieve bijdragen – Invloed op de pensioenbeslissing van het RSVZ – Onvoldoende motivering, Jaarverslag 2010, p. 139

Gezinspensioen niet automatisch toegekend bij weigering van het vervroegd pensioen aan een echtgenoot die nog niet met pensioen kan gaan - Versterkte controles ter voorkoming van andere mogelijke “vergetelheden”, Jaarverslag 2017, p.66

Cumulatie

Onvoorwaardelijk rustpensioen zelfstandige – Niet toegelaten cumulatie met een rustpensioen, Jaarverslag 2002, p. 141

Overlevingspensioen in de regeling voor zelfstandigen aanvankelijk niet betaalbaar ingevolge cumulatie met een rustpensioen – Betaling mogelijk ingevolge de latere verhogingen van het minimumpensioen – Ambtshalve opvolging van het dossier – Overlevingspensioen in betaling gesteld met terugwerkende kracht tot op de dag dat het overlevingspensioen betaalbaar werd, Jaarverslag 2009, p. 96

Uitoefening van een toegelaten of niet toegelaten zelfstandige activiteit – Werknemerspensioen verminderd, na onderzoek hersteld, Jaarverslag 2006, p. 147

Pensioen en beroepsactiviteit – Vergelijking van de inkomsten met de toegelaten grenzen – Beroepsinkomsten als zelfstandige door de wetgeving vast te stellen op basis van de door de belastingsdienst weerhouden inkomsten – Vaststelling van een foutieve aanslag na het verstrijken van de betwistingstermijn – Herziening mogelijk op basis van een fi scaal attest – Billijke beslissing, Jaarverslag 2010, p. 121

Nieuwe wetgeving laat vanaf 1 januari 2007 een tijdelijke cumulatie toe tussen een overlevingspensioen en een vervangingsinkomen – Wijziging van de wet in de regeling voor zelfstandigen slechts gepubliceerd in april 2008 – Problemen in de behandeling van de dossiers vóór en na de publicatie – Aanbieden van excuses en/of spontane toekenning van intresten?, Jaarverslag 2008, p. 129

Cumulatie van een vervangingsinkomen en een overlevingspensioen – Verzaking aan het vervangingsinkomen om het pensioen te bekomen – Ongelijke behandeling naargelang de overleden echtgenoot een loopbaan had als werknemer of als zelfstandige – Opheffing van deze ongelijkheid, Jaarverslag 2008, p. 132

Cumulatie van een overlevingspensioen in de regeling voor werknemers, een overlevingspensioen in de regeling voor zelfstandigen en één of meer rustpensioenen – Na cumulatie minder voordelig dan ervoor – Wettelijke onmogelijkheid om aan rustpensioenen te verzaken – Ongewild effect van de in voege zijnde wetgeving; Jaarverslag 2011, p. 85

Pensioenramingen

Pensioenramingen – Problemen aangehaald in het Jaarverslag 2007 – Evolutie tussen 1 maart 2008 en 28 februari 2009, Jaarverslag 2008, p. 155

Geen berekening van de pensioenbonus bij de pensioenraming – Voorlopige maatregel die afl oopt op 31 december 2012 – Eventuele verlenging vanaf 2013 nog niet beslist – Gebrek aan informatie voor de toekomstig gepensioneerden, Jaarverslag 2010, p. 126

Internationale overeenkomsten

Vervroegd pensioen – Loopbaanvoorwaarde – Toepassing van de Europese verordeningen 1408/71 en 574/72, Jaarverslag 2000, p. 140

Gezinspensioenen – Vermindering van het gezinspensioen of omzetting naar een lager pensioen als alleenstaande ingevolge de toekenning van een Nederlands ouderdomspensioen aan de jongere echtgenoot – Arrest Engelbrecht van het Hof van Justitie te Luxemburg – Ongelijke behandeling van werknemers en zelfstandigen, Jaarverslag 2002, p. 131

Pensioenbeslissing in het kader van de Europese Verordeningen - Onzorgvuldigheid - Laattijdige voorlopige beslissingen - Te lage voorschotten - Beperking tot het pensioenbedrag op basis van de bedrijfsinkomsten i.p.v. het minimumpensioen bij het nemen van een voorlopige beslissing in de regeling voor zelfstandigen, Jaarverslag 2002, p. 134

De Europese verordeningen en het minimumpensioen in de pensioenregeling voor zelfstandigen – Overgang van nationaal pensioen naar evenredig pensioen ingevolge verhoging van het minimumpensioen – Praktische oplossing die het recht waarborgt, Jaarverslag 2004, p. 113

Toepassing van de Europese verordeningen over de sociale zekerheid – Verlies van het recht op Nederlands overlevingspensioen – Herziening Belgische pensioenen – Verschil in uitvoering tussen RVP en RSVZ, Jaarverslag 2004, p. 115

Europese verordeningen - Uitblijven van de definitieve pensioenbeslissing – Niet uitbetalen van achterstallen van het Nederlands pensioen, Jaarverslag 2004, p. 118

Resident in het buitenland – Echtverklaring van de gegevens op het aanvraagformulier – Validering door de plaatselijke overheid van de verblijfplaats – Uitbreiding tot alle landen van de EER en tot de landen die een bilaterale overeenkomst met België hebben, Jaarverslag 2009, p. 103

Terugvordering

Terugvordering van onverschuldigde pensioenbedragen – Toe te passen verjaringstermijn, Jaarverslag 2002, p. 138

Ten onrechte toekenning van het gezinspensioen ingevolge de uitoefening van een niet toegelaten activiteit door de echtgenote – Inhouding van teveel betaalde bedragen op de achterstallen van het toe te kennen pensioen als alleenstaande aan de echtgenote, Jaarverslag 2004, p. 109

Vermindering van het toekenbaar pensioenbedrag als zelfstandige – “Administratieve vergissing” gecompenseerd door een schadevergoeding – Ingangsdatum van het overlevingspensioen in de openbare sector – Afstemming van de wetgeving van de openbare sector op deze van de privé gewenst wanneer de rechtgevende op het ogenblik van zijn overlijden geen ambtenaar meer is?; Jaarverslag 2015, p. 80

RSVZ annuleert een terugvorderingsbeslissing inzake pensioen nadat de Ombudsman Pensioenen vastgesteld had dat het RSVZ de gepensioneerde op verschillende pensioenenbeslissingen foutieve informatie verstrekt had en met de terugvorderingsbeslissing het bij de gepensioneerde gewekte vertrouwen dat hij onbeperkt mocht bijverdienen geschonden had; Jaarverslag 2022, p. 50.

Behoorlijk bestuur

Handvest van de sociaal verzekerde - Artikel 10 - Termijnen voor beslissingen, Jaarverslag 1999, p. 124

Behandeling van pensioendossiers – Redelijke termijn overschreden – Inbreuk op de bepalingen van het Handvest van de sociaal verzekerde, Jaarverslag 2010, p. 130

Motivering van de pensioenbeslissingen - Het ontbreken van een motivering voor het niet opnemen in de beroepsloopbaan van sommige periodes van beroepsactiviteit die door de gepensioneerde in zijn pensioenaanvraag vermeld werden, Jaarverslag 1999, p. 129

Beslissingen onvoldoende gemotiveerd inzake weigering van het recht op pensioen en inzake weigering van de gelijkstelling van militaire diensten – Vertraging van meerdere maanden in de toekenning van een pensioenbonus ingevolge technische problemen (inmiddels opgelost), Jaarverslag 2007, p. 114

Voorlopige pensioenbeslissing of herziening van het pensioen – Te beperkte of onbestaande motivering – Antwoord op vragen om uitleg vrij moeizaam – Toepassing van de principes van behoorlijk bestuur – “Charter voor een klantvriendelijke overheid” – Spontaan aanbieden van verontschuldigingen, Jaarverslag 2007, p. 118

Schorsing van een pensioen en terugvordering van onverschuldigde betalingen – Vermelding van feitelijke en juridische overwegingen tot motivering van de beslissingen – Betere motivering van de schuldbetekening, Jaarverslag 2008, p. 140

Herziening van het pensioen op verschillende data – Ontbreken van enige uitleg over de redenen van deze herzieningen – Gedeeltelijke of volledige vrijstelling van sociale bijdragen – Uitsluiting van de periode van vrijstelling uit de berekening van het pensioen te weinig gemotiveerd – Betere leesbaarheid en meer aangepaste motivering in de betekening van de beslissing, Jaarverslag 2008, p. 145

Pensioenbijslag voor zelfstandigen – Geen gemotiveerde beslissing, Jaarverslag 2001, p. 120

Gebrekkige communicatie tussen pensioendiensten – Termijnen van het Handvest van de sociaal verzekerde inzake beslissing en betaling – Betaling van intresten, Jaarverslag 2001, p. 124

Invoering van een nieuw informaticaprogramma – Aanzienlijke vertraging in de beslissingen, Jaarverslag 2002, p. 144 Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk pensioen – Vergelijking van de toekenbare bedragen op de ingangsdatum en nadien – Technische moeilijkheden om deze dossiers automatisch op te volgen, Jaarverslag 2007, p. 124

Vervroegd pensioen met of zonder vermindering – Belang van correcte en tijdige informatie, Jaarverslag 2006, p. 143

Nieuwe wetgeving die vanaf 2007 de tijdelijke cumulatie toelaat tussen een overlevingspensioen als werknemer of in de openbare sector en een vervangingsinkomen – Reglementering nog niet van toepassing voor de pensioenen voor zelfstandigen – Weerslag op de behandeling van de dossiers en op de kwaliteit van de informatie verstrekt aan het publiek – Bijzonder geval van loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen – Algemene aanbevelingen, Jaarverslag 2007, p. 108

Wettelijke termijn om een pensioenbeslissing te nemen vastgesteld op 4 maanden door het Handvest van de sociaal verzekerde – Termijn tijdelijk op 8 maanden gebracht in de regeling voor werknemers en zelfstandigen door de wetswijziging in 1997 – Bepaling nadien afgeschaft voor de RVP, niet voor het RSVZ – Verschil in behandeling tussen pensioenstelsels – Algemene aanbeveling; Jaarverslag 2011, p. 81

RSVZ vergeet intrekking van de betaalbaarstelling van pensioen aan het socialeverzekeringsfonds mee te delen – Verlies van pensioen gedurende drie maanden – Schadevergoeding betaald door het RSVZ; Jaarverslag 2015, p. 70

Pensioenhervorming – Moeilijkheden bij de aanpassing van het informaticaprogramma van het RVSZ voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015 – Aanzienlijke vertraging bij het nemen van decnitieve beslissingen – Backup-plan: voorlopige toekenningen; Jaarverslag 2015, p. 73

Grenscomplement niet ambtshalve onderzocht op 65 jaar – Fout van een niet bevoegde instelling van sociale zekerheid erkend door bevoegde instelling – Correctie met terugwerkende kracht – Toekenning van intresten, Jaarverslag 2017, p.67

Coördinatie tussen de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen – Zorgvuldige behandeling van de bestaande en consulteerbare gegevens, Jaarverslag 2018, p.97

Schadevergoeding toegekend door RSVZ na bemiddeling door de Ombudsdienst Pensioenen: te late regularisatie van studieperiode door RSVZ met negatieve impact op pensioenbeslissing, JV 2019, p. 116

Aanbeveling om de betalingsvoorwaarden van de bijzondere bijslag zelfstandige aan te passen aan de gewijzigde toekenningsvoorwaarden van het minimumpensioen als zelfstandige in 2014; Jaarverslag 2022, p. 83.

Terug naar interessante dossiers