Home > Publicaties > Interessante dossiers > De betalingsdiensten van de RVP

De betaaldiensten van de Federale Pensioendienst

Betaling

De betaling per postassignatie of op een financiële rekening - De reglementering - De overeenkomsten en verbintenissen - Aanbeveling, Jaarverslag 1999, p. 99

Betaling op rekening in België en in het buitenland – Ruimte voorbehouden aan mededelingen – Positieve effecten te verwachten door de toepassing van “SEPA Credit Transfer” vanaf 2009 – Uitbreiding van de mogelijkheden om op buitenlandse rekening te betalen in zicht, Jaarverslag 2008, p. 98

Erkenning van het recht op een rustpensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot – Gelijktijdige betaling van een gezinspensioen op een bankrekening toegankelijk voor beide echtgenoten – Verantwoordelijkheid van de RVP ten opzichte van de feitelijk gescheiden echtgenoot, Jaarverslag 2003, p. 90

Betaling op rekening – Registratie van het rekeningnummer – Verbeterde procedure voor het verzenden van het formulier, Jaarverslag 2005, p. 70

Feitelijke scheiding – Voorlopige beslissing – Bedrag van het gezinspensioen verminderd met het persoonlijk pensioen van de echtgenoot, Jaarverslag 2000, p. 85

Feitelijke scheiding – Probleem inzake de verdeling van het gezinspensioen bij betaling via overschrijving – Oplossing door middel van een attest van de bank, Jaarverslag 2006, p. 104

Pensioenbedrag van de maand van overlijden – Betaling aan de langstlevende echtgenoot – Samenleven versus samenwonen, Jaarverslag 2000, p. 89

Betaling van het pensioen van de maand van overlijden aan de langstlevende echtgenoot – Samenleven versus samenwonen, 2002, p. 86

Pensioen van de maand van overlijden – Risico van een automatische en voorbarige schorsing van de betalingen – Nieuwe, meer betrouwbare geïnformatiseerde toepassing, Jaarverslag 2009, p. 74

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Wetswijziging – Ambtshalve aanpassing, Jaarverslag 2000, p. 93

Ouderdomsrente – Geen betaling als gevolg van de toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan, Jaarverslag 2000, p. 94

Welvaartsbonus – Integratie in april 2008 in de maandelijkse betaling van het pensioen – Onrechtstreekse gevolgen op de andere voordelen, de sociale inhoudingen en de bedrijfsvoorheffing – Moeilijkheden om aan de gepensioneerden de gepaste informatie te verstrekken, Jaarverslag 2008, p. 103

Vakantiegeld – Beperking tot het pensioenbedrag van de maand mei – Uitzondering, Jaarverslag 2000, p. 95

De toekenning van een vakantiegeld in de regeling voor werknemers – Geen spoor van discriminatie, Jaarverslag 2006, p. 112

Aanpassing van de pensioenen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen – Gezinspensioen verminderd met een onvoorwaardelijk pensioen – Te indexeren bedrag, Jaarverslag 2001, p. 72

Onregelmatigheid en materiële vergissing – Bewarende maatregel – Beperking van het uitbetaalde bedrag, Jaarverslag 2001, p. 75

Voorschotten op het overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot – Onderscheid in behandeling tussen gerechtigden die in België wonen en andere gerechtigden, Jaarverslag 2001, p. 84

Betaling van een ouderdomsrente in de vorm van een kapitaal – Informaticaproblemen, Jaarverslag 2002, p. 89

Feitelijke scheiding – Bewarende maatregelen genomen door de betalingsdiensten van de RVP – Gebrek aan informatie, Jaarverslag 2002, p. 82

Voorschotten op het overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot – Verschil in behandeling tussen gepensioneerden, Jaarverslag 2002, p. 88

Voordelen die jaarlijks betaald worden in december - Wijzigingen van het recht of inzake inhoudingen in de loop van het jaar – Gebrek aan informatie, Jaarverslag 2002, p. 96

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Foutieve berekening – Onzorgvuldigheid met betreurenswaardige gevolgen, Jaarverslag 2002, p. 98

Betaling van een Belgisch rustpensioen via een overschrijving op een buitenlandse rekening – Beperkte mogelijkheden, Jaarverslag 2003, p. 85

Betaling in het buitenland – 1 Problemen met de betalingen in Zuid-Afrika – Praktische oplossing – Geen structurele oplossing, Jaarverslag 2005, p. 67

Betaling in het buitenland – 2 Betaling in Finland – Verhoogde kosten door een wijziging in de betaalwijze – Onmogelijkheid om momenteel pensioenen op rekening te betalen in Finland, Jaarverslag 2005, p. 68

Betaling in het buitenland – Algemene conclusie, Jaarverslag 2005, p. 69

Betaling van het pensioen in het buitenland – Problemen bij het innen van het mandaat in de Servische provincie Kosovo, Jaarverslag 2006, p. 102

Betaling op rekening in België en in het buitenland – Ruimte voorbehouden aan mededelingen – Positieve effecten te verwachten door de toepassing van “SEPA Credit Transfer” vanaf 2009 – Uitbreiding van de mogelijkheden om op buitenlandse rekening te betalen in zicht, Jaarverslag 2008, p. 98

Hoofdverblijfplaats in het buitenland – Jaarlijks levensbewijs – Beschikbaar via de website van de RVP, Jaarverslag 2005, p. 75

Betaling van voorschotten op overlevingspensioen – Nieuwe administratieve praktijk voor gepensioneerden die buiten de EER verblijven, Jaarverslag 2003, 87

Pensioen met een derde verminderd in afwachting van een nieuwe beslissing ingevolge de toekenning van een buitenlands voordeel – Overdreven bewarende maatregel in vergelijking met het nagestreefde doel, Jaarverslag 2004, p. 85

“Qui paie mal, paie deux fois” – Betaling van een maandbedrag van het pensioen aan een andere persoon dan de gepensioneerde – Rechtzetting van de vergissing zonder de terugstorting van het bedrag af te wachten, Jaarverslag 2008, p. 95

Vertraging in de betaling – Voorlopige beslissing ingevolge het overlijden van een gehuwde gepensioneerde – Overdreven termijn om dossiers af te werken; Jaarverslag 2012, p. 54

Vertraging in de betaling – Niet te verantwoorden terugval van de pensioeninkomsten op de leeftijd van 65 jaar – Een gedeelte van het overlevingspensioen niet betaald gedurende 9 maanden – Verontschuldigingen en betaling van intresten; Jaarverslag 2012, p. 57

Gezinspensioen – Vanaf mei 2012 betaalt de RVP nog uitsluitend op naam van de titularis; Jaarverslag 2012, p. 62

Betaling op rekening voor personen woonachtig in het buitenland – Inbrengen van het rekeningnummer in de databank van de RVP – Terugbetaling van de inningskosten als schadevergoeding; Jaarverslag 2014, p. 46

Betaling van het pensioen in het buitenland – Digitaal levensbewijs IBZ – Verschil in behandeling tussen RVP en PDOS – Aanvaarding door de RVP; Jaarverslag 2015, p. 42

Van tafel en bed gescheiden – Recht op het gezinspensioen na “verzoening” van de echtgenoten – Toekenning vanaf 2017 wordt gemakkelijker ingevolge nieuwe instructies van de FOD Binnenlandse Zaken aan de gemeenten; Jaarverslag 2017, p.60

Betaling van het pensioen van een geïnterneerde - Instelling niet gekend in de pensioenwetgeving, Jaarverslag 2018, p.64

Onderlinge invloed op elkaar van pensioenen die zowel berekend als betaald worden door de FPD: oproep tot een onmiddellijke correcte berekening en betaling, Jaarverslag 2020, p. 25.

Onderbreking van de betaling

Onderbreking van de betaling – 1, Jaarverslag 1999, p. 89

Onderbreking van de betaling – 2, Jaarverslag 1999, p. 90

Onderbreking van de betaling – 3, Jaarverslag 1999, p. 91

Onderbreking van de betaling – Conclusies, Jaarverslag 1999, p. 92

Onderbreking van de betaling – 1, Jaarverslag 2000, p. 79

Onderbreking van de betaling - 2, Jaarverslag 2000, p. 80

Onderbreking van de betaling – 3, Jaarverslag 2000, p. 81

Onderbreking in de betalingen – Algemene conclusie, Jaarverslag 2000, p. 82

Onderbreking van en vertraging in de betaling - 1, Jaarverslag 2001, p. 60

Onderbreking van en vertraging in de betaling - 2, Jaarverslag 2001, p. 62

Onderbreking van en vertraging in de betaling – Algemene conclusie, Jaarverslag 2001, p. 64

Onderbreking van en vertraging in de betaling, Jaarverslag 2002, p. 90

Onderbreking in de betalingen – Ouderdomsrente onder de vorm van een kapitaal, Jaarverslag 2003, p. 80

Onderbreking in de betaling – 1 Toekenning van een Duits pensioen – Vermindering van IGO, Jaarverslag 2004, p. 78

Onderbreking in de betaling – 2 Foutieve melding van overlijden – Verbeterde administratieve praktijk, Jaarverslag 2004, p. 79

Onderbreking in de betaling – 3 Assignatie per vergissing uitgegeven op het vroegere buitenlandse adres – Regularisatie vooraleer het geld werd teruggestort – Bijzonder geval, Jaarverslag 2004, p. 80

Onderbreking in de betaling – 1 Verbeterde beslissing geeft (soms/nog steeds) aanleiding tot vertraging in de betaling van het maandbedrag, Jaarverslag 2005, p. 61

Onderbreking in de betaling – 2 Onterechte wijziging van het adres in het betalingsbestand – Meer betrouwbare gegevens door invoering van één gegevensbank, Jaarverslag 2005, p. 62

Onderbreking in de betaling – 3 Schorsing van het pensioen als gevolg van naamsverwisseling – Niet respecteren van de beginselen van behoorlijk bestuur – Vijf maanden zonder inkomen, Jaarverslag 2005, p. 64

Onderbreking in de betaling – Algemene conclusie, Jaarverslag 2005, p. 65

Ambtshalve schrapping - Gevolgen voor de betaling van pensioenen, Jaarverslag 2002, p. 79

Probleem met de betaling van het pensioen door een fout in de registratie van het adres – Traagheid in de correctieprocedure, Jaarverslag 2006, p. 77

Onderbreking in de betaling van het pensioen gedurende meerdere maanden ingevolge het overlijden van de echtgenoot van de gepensioneerde – Grote vertraging in de vaststelling van de voorlopige beslissingen (overgang van het gezinsbedrag naar het bedrag alleenstaande, vaststelling van het voorlopige overlevingspensioen) – Gebrek aan reactiviteit – Verhoopte normalisering in 2012; Jaarverslag 2011, p. 74, Jaarverslag 2012, P. 49

Onderbreking in de betaling 2 – Schorsing van het pensioen ingevolge een (verondersteld) laattijdig ingediend levensbewijs – Te veel tijd nodig om de betaling te hervatten na ontvangst van het document; Jaarverslag 2012, p. 50

Onderbreking in de betaling 3 – Pensioen geschorst omwille van de veronderstelling dat er een werkloosheidsvergoeding betaald wordt waaraan verzaakt was – Dossier gecodeerd als jaarlijkse in de plaats van maandelijkse betaling ; Jaarverslag 2012, p. 52

Pensioenbedragen uit 2010 niet betaald – Samenwerking met de Ombudsdienst voor de postsector – Betalingen uitgevoerd in juni 2015; Jaarverslag 2015, p. 45

Vertraging in de betaling – Fout begaan door de pensioenadministratie – Betaling van intresten conform artikel 20 van het Handvest of betaling van een schadevergoeding, Jaarverslag 2017, p.62

Achterstallige betaling

Achterstallen na overlijden - Het pensioen van de maand van het overlijden - De reglementering - De datum van betaling - Betaling per postassignatie - Betaling op een financiële rekening - Discriminatie - Conclusie, Jaarverslag 1999, p. 94

Achterstallen na overlijden – Verplichte aanvraag – Gebrekkige informatie, Jaarverslag 2000, p. 90


Minimumpensioen – Verkeerde informatie door de RVP – Achterstallen, Jaarverslag 2001, p. 83

Vertraging van vijf maanden in de betaling van het vakantiegeld in geval van cumulatie van een pensioen met een buitenlands pensioen, Jaarverslag 2001, p. 86

Schorsing van een pensioen en toekenning van een ander pensioen – Gebrekkige interne coördinatie – Zeven maanden zonder pensioeninkomsten, Jaarverslag 2002, p. 81

Tijdelijke scheiding om gezondheidsredenen – Regularisatie van de betalingen, Jaarverslag 2002, p. 84

Aanzienlijke achterstallen inzake Gewaarborgd inkomen en IGO versus kleine schuld inzake pensioen als zelfstandige – Niet verantwoorde inhouding van meer dan 10.000 euro, Jaarverslag 2003, p. 72

Uitgestelde uitvoering van een beslissing – Niet voldoende verantwoorde bewarende maatregelen – Voorrang van een persoonlijk recht op een afgeleid recht – 11.000 euro ingehouden achterstallen om een schuld van minder dan 200 euro te vermijden, Jaarverslag 2003, p. 74

Dakloze gepensioneerde – Ambtshalve schrapping – Schorsing van de betaling van het pensioen gedurende drie jaren – Vicieuze cirkel, Jaarverslag 2003, p. 82

Reserveren van achterstallen ter compensatie van pensioenvoorschotten betaald door een OCMW – Onontvankelijke klacht, Jaarverslag 2003, p. 97

Pensioen van de maand van overlijden: oproep tot onderzoek naar de mogelijkheid om de wetgeving aan te passen zodat de betaling mogelijk wordt in verhouding tot het aantal dagen dat de gepensioneerde in leven was in deze maand, Jaarverslag 2020, p. 17.

Afhoudingen

De verplichte afhoudingen op het pensioen, Jaarverslag 1999, p. 93

Te hoge inhoudingen op het pensioen – Fout in het pensioenkadaster - Inlichtingen aan de gepensioneerde, Jaarverslag 2001, p. 65

Onzorgvuldig handelen van de Rijksdienst voor Pensioenen ten aanzien van de gepensioneerde – Geen voorafgaande aankondiging van verhoogde inhoudingen op het pensioen, Jaarverslag 2001, p. 67

Terugbetaling door de RVP van teveel ingehouden ZIV-bijdrage op extralegaal voordeel – Inbreuk tegen de informatieplicht, Jaarverslag 2005, p. 78

Terugbetaling van de ZIV bijdrage op een kapitaal – Vermelding van de gegevens op de fiscale fiche afgeleverd door de RVP – Verzending van een begeleidende brief om de gepensioneerde te helpen bij het invullen van zijn belastingsbrief – Cumulatie van een wettelijke pensioen (1ste pijler) en een extra-legaal voordeel (2de pijler), Jaarverslag 2007, p. 83

ZIV-inhouding – Pensioenbedrag net boven drempelbedrag – Correctere inning vanaf 1 januari 2006 door nieuwe berekeningswijze, Jaarverslag 2005, p. 81

Bedrijfsvoorheffing – Onregelmatige communicatie via de KBSZ – Betrouwbaarheid van het pensioenkadaster, Jaarverslag 2001, p. 69

Inhoudingen op pensioenen en op andere voordelen (ZIV, solidariteit, bedrijfsvoorheffing) – Moeilijkheden die de pensioendiensten ondervinden in het verzekeren van een correcte berekening – Verbetering te verwachten in 2009 door een doeltreffender beheer van het pensioenkadaster, Jaarverslag 2008, p. 107

Solidariteitsbijdrage – Automatische terugbetaling van onverschuldigde inhoudingen vanaf 2010, Jaarverslag 2009, p. 70

Bedrijfsvoorheffing - Alleenstaande versus personen ten laste – Niet gerechtvaardigde automatische toepassing van schaal I (alleenstaande), Jaarverslag 2002, p. 94

Klachten over de verhoging van het percentage bedrijfsvoorheffing ingehouden in mei 2008 op het vakantiegeld – Gehele of gedeeltelijke terugbetaling in augustus 2008,
Jaarverslag 2008, p. 110

Bedrijfsvoorheffi ng op het vakantiegeld van gepensioneerden – Nieuwe berekeningswijze vanaf 2009 – Enige schaal die niet toelaat om rekening te houden met gezinslast of handicap, Jaarverslag 2009, p. 71

Inkomsten 2004 – Gunstig effect van de fiscale hervorming voor de gehuwde gepensioneerden – Niet correcte toepassing van de wet – Verbeterde administratieve praktijk, Jaarverslag 2005, p. 72

Onzorgvuldig beheer – Onterecht ingehouden bedrijfsvoorheffing – Terugbetaling, Jaarverslag 2005, p. 74

Beslag op pensioen en IGO in geval van onderhoudsplicht, Jaarverslag 2003, p. 98

Beslaglegging op het pensioen en op het vakantiegeld – Gewijzigde berekening vanaf 2005, Jaarverslag 2005, p. 76

Toepassing van de artikelen 1409 en 1410 van het Gerechtelijk wetboek – Samenloop van schuldeisers – Betwistbare handelswijze van de RVP – Universitaire studie gevraagd door het College van de Ombudsmannen – Officiële aanbeveling, Jaarverslag 2006, p. 86

ZIV-bijdrage – Terugstorting van teveel ingehouden bijdragen in geval van materiële vergissing van de pensioendiensten; Jaarverslag 2014, p. 49

Eerste betalingen van het pensioen – Wettelijke anoudingen op het gezinspensioen verkeerd berekend – De af te houden solidariteitsbijdrage, ZIV-anouding en bedrijfsvoorhe?ng werden berekend alsof het een pensioen als alleenstaande betrof – Snelle en proactieve rechtzetting beloofd door RVP; Jaarverslag 2015, p. 40

Foutieve inhouding ZIV – Herberekening van de ZIV-bijdrage in de maand van overlijden van betrokkene – Terugbetaling ZIV-bijdrage voor de maand van overlijden gevraagd aan de cnanciële instelling – Rechtzetting van gelijkaardige gevallen, Jaarverslag 2015, p. 48

Wettelijke scheiding – Fiscale problematiek – Gezinslast niet automatisch toegepast; Jaarverslag 2017, p. 53

Beslaglegging op het pensioen - Jaarlijkse aanpassing van de invorderingsschalen - Wettekst komt te laat voor tijdig optreden van de FPD, Jaarverslag 2018, p. 67

Is het te rechtvaardigen dat het totaalbedrag aan extra ZIV-inhouding ingevolge het genot van een klein kapitaal na een aantal jaren hoger kan zijn dan het kapitaal van het aanvullend pensioen?, JV 2019, p. 145

Ten onrechte geen wijziging van de bedrijfsvoorheffing bij de omzetting van een gezinspensioen naar een pensioen als alleenstaande gedurende de eerste maanden na de invoering van de unieke betaling (begin 2019), Jaarverslag 2020, p. 47.

Aanbeveling om de wetgeving aan te passen zodat het effectief totaal ontvangen pensioenbedrag (wettelijk pensioen en kapitaal uit aanvullend pensioen) niet onder het drempelbedrag ZIV-bijdrage duikt, Jaarverslag 2020, p. 135.

Oproep tot verbetering van gegevensuitwisseling betreffende ZIV-inhouding, solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing; Jaarverslag 2022, p.80

Minimumpensioen

Verhoging van de minimumpensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden op 1 juli 2000 – Ambtshalve aanpassing van de betaling, Jaarverslag 2000, p. 83

Verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen – Foutieve automatische aanpassing van het uitbetaalde pensioen in het nadeel van de gepensioneerde ingeval van de cumulatie met een verminderd én een niet verminderd pensioen in de werknemersregeling – Steeds terugkerende fout – Opsporing van soortgelijke gevallen onmogelijk, Jaarverslag 2003, p. 75

Verhoging van de minimumpensioenen in april 2003 – Ontbreken van aanpassingen, Jaarverslag 2003, p. 77

Gewaarborgd minimumpensioen vanaf 1 april 2003 – Gemengde loopbaan – Ambtshalve aanpassing, Jaarverslag 2003, p. 78

Verhoging van de minimumpensioenen op 1 april 2003 - Communicatiestoornis met de gepensioneerden in gevallen van cumulatie van rust- en overlevingspensioenen, Jaarverslag 2003, p. 99

Geen verhoging op 1 september 2004 van het gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan in de regeling voor werknemers, Jaarverslag 2004, p. 86

Aanpassing van het bedrag van het minimumpensioen als zelfstandige op 1 september 2004 – Geen automatische aanpassing van sommige pensioenen, Jaarverslag 2004, p. 88

Cumulatie

Cumulatie van een beroepsactiviteit en een pensioen – Inkomsten – Boeking van het vakantiegeld – Gewijzigde praktijk – Geen informatie aan de gepensioneerden, Jaarverslag 2002, p. 97

Cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit – Wijze van vaststelling van de toegelaten grensbedragen op jaarbasis, Jaarverslag 2004, p. 81

Inkomsten uit een beroepsactiviteit boven de toegelaten grenzen – Schorsing van de betalingen – Falende administratieve praktijk, Jaarverslag 2004, p. 83

Schorsing van de betaling van het pensioen ingevolge de overschrijding van de grenzen inzake toegelaten arbeid – Onvolledige motivering van de beslissing met betrekking tot het lopende jaar – Gedeeltelijke terugvordering van onverschuldigde pensioenbedragen door compensatie op achterstallen – Terugkerende vergissingen – Rechtzettingen na onze interventie, Jaarverslag 2009, p. 66

Verzaking aan ziektevergoeding – Dubbele terugvordering van de ontstane schuld door de mutualiteit, éénmaal van de RVP en éénmaal van de CDVU, Jaarverslag 2003, p. 95

Cumulatie overlevingspensioen met SWT beperkt in bedrag en tijd – Ten onrechte overlevingspensioen verder uitbetaald – Terugvordering met verjaringstermijn 3 jaar – Toepassing artikel 21 bis van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers – Administratieve vergissing voor wat betreT de betaling van het overlevingspensioen – De nieuwe terugvorderingsbeslissing heeft pas uitwerking op de eerste dag van de maand na de kennisgeving; Jaarverslag 2015, p. 50

Vervanging Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Bejaarden (KOB) door de Inkomens Ondersteunende Uitkering (IOU) in Nederland – Gevolgen voor de uitbetaling van het Belgisch gezinspensioen; Jaarverslag 2015, p. 53

Controle toegelaten activiteit: beroepsinkomsten dienen vastgesteld te worden op basis van het fiscaal criterium (in plaats van het sociaal criterium), Jaarverslag 2020, p. 40.

Verjaring

Verjaringstermijnen – Zes maanden of vijf jaren, Jaarverslag 2000, p. 92

Aanvullende tegemoetkoming aan gehandicapten en tegemoetkoming voor hulp van derden – Toekenning door de dienst tegemoetkomingen aan gehandicapten van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, betaling door de Rijksdienst voor Pensioenen – Verjaringstermijnen, Jaarverslag 2000, p. 96

Rechtzetting van een fout in de betaling van de pensioenen – Onterechte toepassing van de verjaringstermijnen in het nadeel van de gepensioneerde, Jaarverslag 2001, p. 77

Terugvordering van onverschuldigde pensioenbedragen – Toe te passen verjaringstermijn – Algemene regel: 6 maanden – Uitzondering: 5 jaren, Jaarverslag 2001, p. 81

Terugvordering van onverschuldigde pensioenbedragen – Verjaring: 6 maanden (normale termijn) of 3 jaar (uitzonderlijke termijn), Jaarverslag 2006, p. 79

Terugvordering van een schuld – Vaststelling van de verjaring – Verplichting voor de pensioendienst om de verjaring te stuiten om de zes maanden door een geldig document – Werkwijze van de RVP niet in overeenstemming met de wet – Officiële aanbeveling, Jaarverslag 2006, p. 81

Rechtzetting van een fout in de betaling van de verwarmingstoelage – Onterechte toepassing van de verjaringstermijnen in het nadeel van de gepensioneerde, Jaarverslag 2002, p. 92

Rechtzetting van een fout in de betaling en begaan in het nadeel van de gepensioneerde - Toepassing van de vijfjarige verjaringstermijn in de plaats van de tienjarige na 30 september 2003, Jaarverslag 2003, p. 94

IGO en toegelaten activiteit – Verjaringstermijn voor onverschuldigde betalingen – “Te goeder trouw” – Weigering van de termijn van 6 maanden maar verbetering van de informatie aan de gepensioneerden – Opvolging van de indexering van onderhoudsgeld, Jaarverslag 2006, p. 106

Verjaringstermijn bij onverschuldigde betaling van het pensioen – Noodzakelijke coördinatie tussen de RVP en het RSVZ voor de keuze van de toe te passen termijn – Toepassing van het principe van de billijkheid bij twee keuzemogelijkheden; Jaarverslag 2012, p. 59

Internationale overeenkomsten

Vermindering van de Belgische pensioenrechten ingevolge de toekenning van een buitenlands pensioen – Terugvordering zonder wettelijke basis, Jaarverslag 2000, p. 87

Gezinspensioen verminderd met het buitenlands pensioen van de echtgenote – Beperkte herwaarderingspremie – Te indexeren bedrag, Jaarverslag 2001, p. 74

Herwaarderingspremie – Wijziging van het Nederlandstalige betalingsbericht, Jaarverslag 2001, p. 87

Pensioen op basis van het gezinsbedrag verminderd met het buitenlands pensioen van de echtgenote – Ongeoorloofde beperking van de aanpassingen aan de minimumbedragen en van de indexeringen, Jaarverslag 2003, p. 83

Inhouding ZIV – Inwoners van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) of Zwitserland – Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2006, Jaarverslag 2005, p. 84

Solidariteitsbijdrage – Wijziging van de berekeningsbasis – Buitenlandse pensioenen uitgesloten uit het toepassingsgebied vanaf 1 augustus 2006 voor de inwoners van de EER en Zwitserland, Jaarverslag 2006, p. 110

Onverschuldigde betaling

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Onverschuldigde betalingen ingevolge verblijf in het buitenland?Jaarverslag 2002, p. 100

Betaling op rekening – Terugvordering van niet verschuldigde bedragen - Beperking van het door de financiële instellingen terug te betalen bedrag, Jaarverslag 2003, p. 69

Klacht tegen de beslissingen genomen door de Raad voor uitbetaling van de voordelen inzake de verzaking aan onverschuldigde betalingen, Jaarverslag 2006, p. 101

Fiscale regels voor onverschuldigde pensioenbedragen – Gevolgen voor de berekening van de belastingen – Gezamenlijk onderzoek met de Federale ombudsman – Oplossing ten voordele van alle gepensioneerde belastingplichtigen, jaarverslag 2007, p. 79

Beslissingen inzake terugvordering van onverschuldigde betaalde bedragen – Huidige werkwijze van de RVP – Onduidelijkheid voor de gepensioneerde; Jaarversslag 2014, p. 47

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en verblijf in het buitenland – Voorziene verblijf van minder dan 30 dagen – “Uitzonderlijke omstandigheden” die de onvrijwillige verlenging verantwoorden – Rechtspraak: Inroepen van “overmacht”; Jaarverslag 2017, p. 59

Inkomensgarantie voor Ouderen – Verblijf in het buitenland – Dag van vertrek en dag van aankomst, jaarverslag 2018, p. 59

Wanneer door de pensioendienst ten onrechte een pensioenbedrag werd uitbetaald aan een gepensioneerde rijst de vraag hoe de pensioendienst dit bedrag moet recupereren: is dat dan beperkt tot het nettobedrag dat de gepensioneerde effectief ontvangen heeft of moet de gepensioneerde het belastbaar brutobedrag terugbetalen (dus ook de bedrijfsvoorheffing die hij niet ontvangen heeft van de pensioendienst). De onverschuldigd betaalde ziekte- en invaliditeitsbijdrage en de solidariteitsbijdrage mogen immers niet teruggevorderd worden, Jaarverslag 2020, p. 55.

Controleprocedure op het verblijf in het buitenland voor genieters van een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en voor genieters van een Gewaarborgd Inkomen (GI), Jaarverslag 2020, p. 73.

Pensioenschulden; Jaarverslag 2021, p.55:

  1. Stuiting van de verjaring wanneer er geen inhoudingen op het pensioen zijn.
  2. administratieve vergissing.
  3. Invordering inclusief bedrijfsvoorheffing van het lopende jaar.
  4. Stuiting van de verjaring met betrekking tot een buitenlandse pensioenbeslissing.
  5. Correcte berekening van de inkomsten uit een beroepsactiviteit.

Behoorlijk bestuur

Intresten van rechtswege bij laattijdige betaling van een pensioenvoordeel, Jaarverslag 1999, p. 103

Handvest van de sociaal verzekerde – Termijnen voor beslissing – Intresten – Renten – Verstoring van de uitbetaling ingevolge een wetswijziging, Jaarverslag 2001, p. 79

Solidariteitsbijdrage – Teveel ingehouden bijdragen bij uitkering kapitaal - Geen spontane terugbetaling door Rijksdienst voor Pensioenen – Intresten van rechtswege bij laattijdige terugbetaling – Onbehoorlijk bestuur, Jaarverslag 2003, p. 92

Intresten in toepassing van het “handvest” van de sociaal verzekerde – Algemene conclusie, Jaarverslag 2005, p. 66

Intresten van rechtswege in toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde – Bijzonder tarief in sociale zaken vanaf januari 2009, Jaarverslag 2009, p. 73

Indexering van pensioenen – Voorziene verbetering in de informatie aan de gepensioneerden, Jaarverslag 2003, p. 71

De IGO en een verblijf in het buitenland – Ongelijke behandeling tussen gepensioneerden betaald op rekening en deze betaald via assignatie – Verbeterde administratieve praktijk bij invordering van onverschuldigd betaalde sommen – Eerbiediging van het beginsel van tegensprekelijkheid, Jaarverslag 2007, p. 86

Gerechtigden op een IGO die in een rust- of verzorgingstehuis verblijven – Vrijstelling van de verplichting om een verblijfsbewijs terug te sturen na een eerste controle – Praktische problemen, Jaarverslag 2010, p. 98

Overname door de RVP van de betaling van de onvoorwaardelijke pensioenen zelfstandigen vanaf 1 januari 2009 – Vele verifi caties nodig alvorens tot de uitvoering te kunnen overgaan – Betalingen geregulariseerd met vertraging – Gerechtigden weinig of slecht ingelicht over de praktische gevolgen van deze wijziging, Jaarverslag 2009, p. 76

Attest tot het bekomen van het sociaal tarief inzake gas en elektriciteit – Verzending uitsluitend op aanvraag aan de gepensioneerden die een voorlopig bewindvoerder kregen toegewezen – Automatische verzending toegezegd vanaf ten laatste begin 2011, Jaarverslag 2009, p. 78

Verdeling van de betaling van een gezinspensioen ingevolge een feitelijke scheiding – Bedragen gestort op de gemeenschappelijke rekening, voorafgaand aan de uitvoering van de beslissing tot toekenning van het pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot, worden verondersteld ontvangen te zijn door beide echtgenoten – Weerlegbaar vermoeden door middel van bewijskrachtige documenten, Jaarverslag 2010, p. 101

Betaling van het pensioen via een bankcheque in Nederland – Omslachtige procedure om de cheque te innen – Uitzonderlijke lange geldigheidsduur van de cheque – Ernstige problemen om de betaling terug te krijgen van een verloren gegane cheque – Positieve wending aan de problematiek; Jaarverslag 2013, P. 59

Jaarlijks levensbewijs – Tijdelijke schorsing van de betaling van het pensioen indien het levensbewijs niet wordt teruggestuurd – Beperkte informatie – Betere procedures worden verwacht; Jaarverslag 2015, P. 46

Mypension – P datum – Raming van pensioenrechten in verschillende sectoren – Cleaning van loopbaangegevens, jaarverslag 2016, p. 53

Verhoging van het minimumpensioen in december 2016 in de vorm van een eenmalige premie en vanaf januari 2017 in het maandelijks pensioenbedrag opgenomen – Gebrekkige communicatie – Ongerustheid bij gepensioneerden – Oplossing door aangepaste communicatie; Jaarverslag 2017, p. 48

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – Bewijs dat betrokkene een IGO geniet - Driemaandelijkse elektronische doorzending naar energieleveranciers (gas of elektriciteit) om het specifieke sociaal tarief te verkrijgen – Voor andere vrijstellingen of verminderingen, automatische verzending van een papieren attest aan het begin van elk kalenderjaar vanaf het jaar volgend op dat waarin het recht op de IGO ontstaat – Voor het jaar waarin het recht op de IGO ontstaat, verzending uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek – Voorlopige verbetering voorgesteld door automatisch verzenden van attest in het jaar waarin het recht op IGO ontstaat; Jaarverslag 2017, p. 57

Inlichtingen aan derden in verband met een pensioen – Zorgvolmacht – Wijziging van de houding van de FPD na bemiddeling, Jaarverslag, p. 62

Niet nagekomen beloftes en het gebrek aan vlotte samenwerking tussen de back- en frontoffice. Suggestie: iemand verantwoordelijk maken voor het volledige klantencontact. JV 2019, p. 53

De Ombudsman wijst er op dat empathie een kernwaarde is in het klantencontact. Zeer af en toe -en dus zeker niet aan te merken als probleempunt, doch enkel als aandachtspunt- leest de Ombudsman in zijn klachten dat het contact als onpersoonlijk of bureaucratisch werd ervaren. Ook dit kan de participatie van de burger ontmoedigen, JV 2019 p.57

Hulp en bijstand verlenen aan de burger in het oriënteren naar de bevoegde dienst, commitment, wederkerigheid en geven van duidelijk handelingsperspectief. JV 2019, p. 58

Geen rekening gehouden met bewindvoering: qui paie mal, paie deux fois, JV 2019, p. 129

Oorspronkelijk niet nagekomen doch gedane belofte om een onterchte terugvorderingsbeslissing van meer dan 3.000 euro teniet te doen wordt door bemiddeling van de Ombudsman nagekomen. Slechte coördinatie tussen de verschillende diensten binnen de FPD: behoefte aan iemand verantwoordelijk maken voor het volledige klantencontact, JV 2019, p. 135

FPD - Fiscale fiche (Coronaperiode), Jaarverslag 2020, p. 12.

FPD - Levensbewijs- Op gemotiveerde manier duidelijkheid scheppen tijdens de klachtenbehandeling (Coronaperiode), Jaarverslag 202, p. 14.

Foutieve communicatie over de betaaldata van pensioenen per overschrijving in het buitenland, Jaarverslag 2020, p. 129.

Kosten bij betaling via cheque – Laattijdige behandeling van de aanvraag tot betaling op rekening – Schadevergoeding; Jaarverslag 2021, p. 21

Levensbewijs - verbetering van de procedure voor het verzenden van een ontvangstmelding van een levensbewijs; Jaarverslag 2022, p. 115.

Klachten die gerelateerd zijn aan de nieuwe technologieën gebruikt door de FPD

Loopbaangegevens beschikbaar in MyPension – Gegevens verdwijnen na het indienen van de pensioenaanvraag, Jaarverslag 2012, p. 64

Moeilijkheden om toegang te krijgen tot MyPension voor de (toekomstig)gepensioneerden die in het buitenland wonen, jaarverslag 2012, p. 65

Update van de loopbaangegevens in MyPension – Termijn tussen de correctie van de gegevens en de terbeschikkingstelling online, Jaarverslag 2012, p. 67

Tijdelijk geen gedetailleerde inlichtingen meer bij de betaling van het pensioen – Gegevens beschikbaar via “MyPension” – RVP keert terug naar vroegere situatie na vele klachten van gepensioneerden – Digitale kloof – Veel gepensioneerden hebben nog geen toegang tot internet, Jaarverslag 2012, p. 68

Verzending door de RVP van de fiscale fiches met foutieve gegevens in het begin van 2012 – Laattijdige verzending van de correcte belastbare bedragen, Jaarverslag 2012, p. 71

Problemen met de toegang tot “Mypension” – Maatregelen die de RVP heeft genomen om de verbindingsproblemen en andere technische moeilijkheden op te lossen – Transparantie, Jaarverslag 2013, p. 64

Mypension – P datum – Raming van pensioenrechten in verschillende sectoren – Cleaning van loopbaangegevens, Jaarverslag 2016, p. 53

Te lange wachttijd voordat de FPD tegemoet komt aan de vragen en opmerkingen die de burger heeft geformuleerd: opvolgingssysteem (track and trace) instellen. Jaarverslag 2019, p. 48

Te veel nadruk op de digitale tools? JV 2019, p. 56

Uitbetaling van het gezinspensioen indien er een feitelijke scheiding is door gezinshereniging, Jaarverslag 2020, p. 37

Reactivering niet langer afhankelijk van de verplichting om een aanvraag in te dienen aangezien het recht op overlevingspensioen volgens de interpretatie van de wettelijke bepalingen enkel wordt opgeschort en niet beëindigd wordt vanaf de maand volgend op de ontbinding van het nieuwe huwelijk. Doch de gepensioneerde dient nog steeds de pensioendienst in te lichten daar het informaticaprogramma niet toelaat de schorsing automatisch te beëindigen; Jaarverslag 2021, p. 30.

Werken naast pensioen: geautomatiseerde controle op basis van deDmfa-aangifte: oproep om de wijze te vermelden waarop de controle plaats vindt evenals de onvolmaaktheden in de geautomatiseerde controle te vermelden; Jaarverslag 2021, p. 34.

Behoorlijk gebruik van data opgevraagd bij een andere overheidsdienst; Jaarverslag 2021, p. 36.

het principe “digital by default” bepaalt dat alle procedures standaard digitaal toegankelijk moeten zijn. Tegelijkertijd wordt gegarandeerd dat de publieke dienstverlening voor iedereen toegankelijk moet blijven, ook voor burgers met weinig digitale vaardigheden; Jaarverslag 2021, p. 43.

Terug naar interessante dossiers