Home > Publicaties > Interessante dossiers > De toekenningsdiensten van de RVP

De toekenningsdiensten werknemer van de Federale Pensioendienst

Aanvang

De rol van de gemeentebesturen bij de indiening van een pensioenaanvraag – 1, Jaarverslag 1999, p. 57

De rol van de gemeentebesturen bij de indiening van een pensioenaanvraag – 2, Jaarverslag 1999, P. 58

De rol van de gemeentebesturen bij de indiening van een pensioenaanvraag, Jaarverslag 2001, P. 43

Rust- en overlevingspensioen - Ingangsdatum - Inbreuk op de principes van behoorlijk bestuur - Beperkte doeltreffendheid van het Handvest van de sociaal verzekerde, Jaarverslag 1999, P. 59

Polyvalentie van de datum van de aanvraag - Aanvraag in de werknemersregeling ingediend binnen de zes maanden na de kennisgeving van de beslissing in de openbare sector, Jaarverslag 2003, P. 43

Ontvangstmelding van een pensioenaanvraag, Jaarverslag 2001, P. 41

Toekenning van het rustpensioen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van de aanvraag – Laattijdige aanvraag, Jaarverslag 2001, P. 45

Ambtshalve onderzoek – Vaststelling van de ingangsdatum van het rustpensioen – Gerechtigden wonend in het buitenland – (On)geoorloofd of discriminerend onderscheid, Jaarverslag 2003, P. 45

Ambtshalve toekenning van het pensioen op leeftijdsgrens – Redelijke termijn overschreden, Jaarverslag 2004, P. 45

Ambtshalve onderzoek van de pensioenrechten – Gebrekkige coördinatie tussen de RVP en het RSVZ – Pensioen in betaling gesteld na de ingangsdatum – Onderzoek van de IGO gestart met vertraging – Oplossing via het elektronisch opvragen van fiscale gegevens?, Jaarverslag 2007, p. 46

Ambtshalve schrapping van personen en personen zonder officieel of referentieadres – Moeilijkheden bij het opstarten van het pensioendossier in geval van ambtshalve onderzoek op pensioenleeftijd of op aanvraag (vervroegd pensioen) – Praktische oplossingen in overeenstemming met de “ratio legis” en het principe van de rechtszekerheid, Jaarverslag 2009, P. 38

Dubbelzinnige informatie – Ambtshalve onderzoek of niet? – Mogelijks negatief gevolg op pensioenrechten, Jaarverslag 2005, P. 39

Geen ambtshalve onderzoek omdat er geen gegevens voorkomen – Overdracht van bijdragen van de openbare sector naar de regeling voor werknemers na de normale pensioenleeftijd – Onderzoek na aanvraag gelijkgesteld met een ambtshalve onderzoek voor de vaststelling van de ingangsdatum van het pensioen – Nieuwe praktijk van de RVP, Jaarverslag 2007, p. 50

Verblijf in het buitenland – Pensioenaanvraag zonder verder gevolg – Nieuwe aanvraag via het gemeentebestuur na terugkeer in België, Jaarverslag 2005, P. 41

Onderzoek van de pensioenrechten van personen die de leeftijd van 65 jaar bereiken en die het recht op werkloosheid of ziektevergoeding verliezen – Praktische problemen om het ambtshalve onderzoek op te starten in geval van woonst in het buitenland, Jaarverslag 2009, P. 42

Ambtshalve toekenning van het pensioen – Geen beslissing op de ingangsdatum, Jaarverslag 2005, P. 43

Rustpensioen geweigerd bij gebrek aan noodzakelijke informatie – Nieuwe aanvraag– Ingangsdatum van het pensioen, Jaarverslag 2005, P. 46

Gemengde loopbaan als werknemer of zelfstandige en als ambtenaar – Geen beslissing in de regeling voor werknemers of zelfstandigen bij gebrek aan pensioenaanvraag in de openbare sector, Jaarverslag 2005, P. 58

Afschaffing vanaf 2007 van de drempel waaronder een pensioen niet toekenbaar is – Gevolgen voor de niet toegekende pensioenen in toepassing van de vroegere bepalingen – Vergissing van een pensioendienst met als gevolg het al dan niet verliezen van een recht, Jaarverslag 2008, p. 60

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot in de regeling voor werknemers – Ambtshalve toekenning niet in alle gevallen mogelijk – Algemene aanbeveling: de wettelijke bepalingen in die zin aanpassen zodat de ingangsdatum altijd vastgesteld wordt op de eerste dag van de maand volgend op de overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand – Harmonisering met het stelsel der zelfstandigen te voorzien; Jaarverslag 2012, p. 38

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot – Ambtshalve toekenning niet mogelijk – Latere ingangsdatum als gevolg van de aanvraag – Hoe ver strekt de informatie- en raadgevingsplicht van de administratie – Toepassing van de vroegst mogelijke ingangsdatum als gevolg van de bemiddeling van de Ombudsdienst Pensioenen ; Jaarverslag 2013, p. 33

Polyvalentie van het ambtshalve onderzoek – Pensioen wegens ziekte in de openbare sector net vóór de 59ste verjaardag – RVP kent pensioen toch toe vanaf de leeftijd van 60 jaar; Jaarverslag 2014, p. 27

Loopbaanvoorwaarde – Veronderstelde deeltijdse tewerkstelling – Recht op vervroegd pensioen; Jaarverslag 2015, p. 29

Recht op vervroegd pensioen Overgangsmaatregelen, jaarverslag 2016, p. 31

Ambtshalve onderzoek van de rechten op een rustpensioen als werknemer vanaf de leeftijd van 65 jaar, Jaarverslag 2016, p. 33

Beperkt overlevingspensioen – Voordeligste toestand met ander vervangingsinkomen – Proactieve werking, Jaarverslag 2018, P.30

FPD sector werknemers - Noodzakelijke informatie van de mutualiteit, Jaarverslag 2020, p. 10.

Tips van de Ombudsman Pensioenen die aan belang winnen in coronatijden. Ben je na 65 jaar nog aan het werk zonder het pensioen op te nemen en ben je langer dan 6 maanden ziek ten gevolge van corona, vraag je pensioen tijdig aan!, Jaarverslag 2020, p. 22.

Algemene aanbeveling: definieer duidelijk het onderscheid tussen de toekennings- en betalingsvoorwaarden en de daaraan verbonden gevolgen door de hiertoe gebruikte terminologie te uniformiseren. In artikel 3bis KB nr. 50 wordt immers de term “gaat daadwerkelijk in” gehanteerd daar waar op andere plaatsen in de wetgeving op de werknemerspensioenen de termen “toekennen” en “uitbetalen”, “betaalbaar stellen” gebruikt worden.; Jaarverslag 2021, p. 71.

Berekening/loopbaan

Beperking van de loopbaan tot de eenheid - Dossiers betreffende een homogene loopbaan als werknemer - Dossiers betreffende een gemengde loopbaan van werknemer en zelfstandige - Dossiers betreffende een gemengde loopbaan als werknemer en ambtenaar - Dossiers betreffende een gemengde loopbaan van werknemer en gemeentemandataris - Dossiers betreffende gemengde loopbaan als werknemer en als aangeslotene bij de regeling voor de overzeese sociale zekerheid, Jaarverslag 1999, p. 61

Eenheid van loopbaan - Pensioen ten laste van het "NATO-Provident Fund", Jaarverslag 1999, P. 66

Eenheid van loopbaan – Cascade van laattijdige definitieve beslissingen – Geen voorlopige beslissing en geen voorschotten, Jaarverslag 2000, p. 53

Beperking van de loopbaan tot de eenheid – Rustpensioen ten laste van de RVP en van de DOSZ, Jaarverslag 2002, p. 61

Eenheid van loopbaan – Opeenvolgende onderwerping aan het stelsel der zeevarenden en aan dat van de werknemers – Vergelijking van twee situaties: berekening van het pensioen op basis van het stelsel der werknemers of berekening op basis van beide stelsels – Toekenning van het voordeligste pensioen, Jaarverslag 2006, p. 43

Toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan – In aanmerking nemen van de meest voordelige jaren als werknemer en zelfstandige – Wet van 11 mei 2003 nog niet in voege wegens ontbreken van uitvoeringsbesluiten – Algemene aanbeveling, Jaarverslag 2010, p. 66

Verhoging van sommige pensioenbedragen in de openbare sector met maximaal 20 % - Gevolgen voor het principe van de eenheid van loopbaan – Verschil in toepassing tussen de RVP en het RSVZ, Jaarverslag 2002, p. 63

Overdracht van bijdragen van de openbare sector naar de privé-sector - Weigering van het pensioen als werknemer met toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan – Materiële vergissing – Rechtzetting met terugwerkende kracht, Jaarverslag 2002, p. 66

Rustpensioen ten laste van de RVP en de DOSZ – Beperking tot de eenheid van loopbaan – Verschillende ingangsdatum, Jaarverslag 2004, p. 62

Oudere werknemer die een beroepsactiviteit als zelfstandige begint om aan de werkloosheid te ontsnappen en na stopzetting van deze activiteit opnieuw recht heeft op werkloosheidsuitkeringen - Gevolgen voor de berekening van het rustpensioen – Ongelijke behandeling, Jaarverslag 2003, p. 53

Vermindering van het pensioenbedrag tengevolge van het vervroegd ingaan van het pensioen, Jaarverslag 1999, p. 72

Berekening van de pensioenbonus in het stelsel der werknemers en der zelfstandigen – Ongewenst/onvoorzien effect van de wetgeving in het geval van een gemengde loopbaan in de jaren die de ingangsdatum van het pensioen voorafgaan – Algemene aanbeveling, Jaarverslag 2007, p. 53

Gewaarborgd minimumpensioen – Rustpensioen en pensioen als uit de echt gescheiden echtgenote, Jaarverslag 2001, p. 49

"Proratisering" van het berekeningsplafond bij deeltijdse tewerkstelling – Bewijs van voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, Jaarverslag 2002, p. 46

Gelijkstelling van een periode van werkloosheid na het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, Jaarverslag 2002, p. 48

Werknemer die een zelfstandige activiteit begint om aan de werkloosheid te ontsnappen – Behoud van rechten op werkloosheid bij het stopzetten van de zelfstandige activiteit – Gevolgen voor het pensioen, Jaarverslag 2007, p. 60

Overdracht van bijdragen van de privé-sector naar de openbare sector - Gelijkstelling van periodes van onvrijwillige werkloosheid, Jaarverslag 2002, p. 49

Werknemer die prestaties leverde voor rekening van een VZW die nadien werd overgenomen door een intercommunale – Bijdragen ten onrechte overgedragen van de privé sector naar de openbare sector – Moeilijkheden in het beheer van het dossier bij de RVP en de PDOS, Jaarverslag 2007, p. 58

Pensioen als mijnwerker – Sluiting van de mijnen - Gelijkstelling van een tewerkstelling als werknemer met een periode van ondergronds mijnwerker – Voorwaarden, Jaarverslag 2004, p. 49

Vliegend personeel van de burgerluchtvaart – Bijzondere regels – Vroegere werknemers van SABENA EN SOBELAIR – Moeilijkheden om de noodzakelijke bewijzen van tewerkstelling te bekomen, Jaarverslag 2007, p. 66

Militaire dienst voorafgegaan en gevolgd door een periode van beroepsactiviteit – Onbillijke regels inzake gelijkstelling in het geval van een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige, Jaarverslag 2004, P. 51

Ontbrekende jaren in de pensioenbeslissing – Ernstige maar vermijdbare gevolgen van een verandering van familienaam, Jaarverslag 2004, p. 53

Tewerkstelling als inwonende dienstmeid – Periode niet onderzocht door de RVP – Mogelijkheid tot regularisatie, Jaarverslag 2004, p. 57

Nieuwe arbeidstijdregeling in een bedrijf – Negatieve weerslag op de pensioenberekening ingevolge registratieproblemen – Oplossing voor de betrokkene en voor alle andere werknemers van het bedrijf, Jaarverslag 2004, p. 59

Onvoldoende loopbaan in België om een vervroegd pensioen te bekomen – Voorlopige weigering in afwachting van gegevens over een tewerkstelling in het buitenland – Gebrekkige opvolging in de eindfase van het onderzoek, Jaarverslag 2005, p. 49

Beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige onderworpen aan sociale bijdragen en uitgeoefend na de datum van pensionering – Periode tijdens dewelke het pensioen niet betaald wordt – Mogelijkheid om deze activiteit te valoriseren voor het pensioen – Verschillende praktijk bij de RVP en het RSVZ – Juridische onzekerheid – Discriminatie, Jaarverslag 2008, p. 74

Onvolledige gegevens op de individuele pensioenrekening – Bewijs van bijkomende tewerkstelling als werknemer door middel van attesten waaruit pensioeninhoudingen blijken – Uitoefening van de vrijheid van interpretatie door de toekenningsdiensten inzake de pensioenberekening, Jaarverslag 2010, p. 81

Beroepsactiviteit onderworpen aan sociale bijdragen na de ingangsdatum van het rustpensioen – Periode tijdens dewelke het pensioen niet betaald wordt – Geen mogelijkheid meer om deze activiteit te valoriseren voor het pensioen door een wijziging in de werkwijze van de RVP – Rechtszekerheid aangetast – Opvolging van het Jaarverslag 2008 – Officiële aanbeveling, Jaarverslag 2009, P. 62

Minimumrecht per loopbaanjaar – Verhoging bij koninklijk besluit vanaf 1 september 2011 – Verhoging niet verwerkt in bepaalde beslissingen betekend vóór of net na de publicatie in het Belgisch Staatsblad – Ambtshalve herziening voorzien in de loop van 2012; Jaarverslag 2011, P. 57

In de pensioenraming geen gelijkstelling verleend voor een welbepaalde periode van werkloosheid – Deeltijdse werknemer die geniet van het bij de werkloosheidsreglementering voorziene statuut “behoud van rechten” – De bijzondere situatie van een uitwonende dienstbode die minder dan 24u/ week in dienst is – Akkoord van de RVP om gelijkstelling te verlenen in alle gelijkaardige situaties; Jaarverslag 2013, P. 43

Loopbaanvoorwaarde – Samenloop van Belgische tewerkstelling en tewerkstelling in Griekenland – Pensioen niet toegekend omdat loopbaangegevens van Griekse pensioendienst ontbreken – Samenwerking met Solvit; Jaarverslag 2014, P. 32

Vervroegd pensioen - Loopbaanvoorwaarden vanaf 1 januari 2013 - Terbeschikkingstelling in het onderwijs - Toepassing van de regels inzake ambtenarenpensioenen op de pensioenen in de regeling voor werknemers en in de regeling voor zelfstandigen - Geen toepassing in de openbare sector van regels uit de werknemersregeling, Jaarverslag 2014, P. 34

Rechten op een rustpensioen voor een deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten met en zonder inkomensgarantie-uitkering (MIGU en ZIGU) als contractueel werknemer bij een overheidsinstelling gevolgd door een vaste benoeming, Jaarverslag 2016, p. 29

Arbeidsongevallenuitkering – Gelijkstelling, Jaarverslag 2016, p. 34

Tewerkstelling als bediende – Gelijkstelling van een ziekteperiode – Uitbetaalde vakantiedagen tellen niet mee in de pensioenberekening – Vakantiewetgeving, Jaarverslag 2018, p. 41

Gelijkstelling van periode van deeltijdse loopbaanonderbreking – Interpretatie door de FPD, Jaarverslag 2018, p. 45

Samendrukking van de gelijkgestelde dagen: manuele bijsturing door dossierbeheerder vereist -meestal na overhandiging door de toekomstig gepensioneerde van bijkomende loopbaangegevens- indien in het jaar waarin de gelijkstelling een aanvang neemt er een voltijdse tewerkstelling is, daar waar in het daaraan voorafgaande jaar er een deeltijdse tewerkstelling was, JV 2019, p. 63

Na bemiddeling gaat de FPD over tot een grondig en diepgaand onderzoek naar de ontbrekende werkloosheidsperioden in de beroepsloopbaan; Jaarverslag 2022, p. 57.

Pensioenbeslissing

Uitblijven van een definitieve pensioenbeslissing - Het ontbreken van gegevens die moeten meegedeeld worden door een Provinciebestuur, Jaarverslag 1999, p. 73

Fout in de pensioenbeslissing – Laattijdige rechtzetting – Achterstallen betaald na de ingangsdatum van het pensioen, Jaarverslag 2006, p. 42

Regularisatiebijdragen voor studieperiodes – Onmogelijkheid om regularisatiebijdragen die geen pensioenvoordeel opleveren terug te betalen, Jaarverslag 2000, p. 57

Regularisatie studiejaren – Geen pensioen voor de periode gelegen vóór de leeftijd van 20 jaar ondanks de betaling van de overeenkomstige bijdragen, Jaarverslag 2005, p. 53

Aanvraag tot regularisatie van studieperiodes in de regeling voor werknemers – Door de aanvrager te respecteren procedure – Toevoeging van een niet door de wet voorziene voorwaarde – Positieve oplossing voor de verzoeker – Verschil in wettelijke bepalingen tussen Nederlandstalige en Franstalige tekst – Verwachte harmonisering, Jaarverslag 2008, p. 54

Tijdelijk onderwijzend personeel – Onzekere rechtspositie ten aanzien van de sociale zekerheid tot 1969 – Geen recht op pensioen, Jaarverslag 2000, P. 60

Feitelijke scheiding - Uitbetaling van de helft van het gezinspensioen aan elk der echtgenoten - Doorkruising van het burgerlijk recht door de pensioenwetgeving, Jaarverslag 1999, P. 74

Internering - Weerslag op het pensioen als werknemer of zelfstandige, geen weerslag op het pensioen als ambtenaar - Wet op de bescherming van de maatschappij, Jaarverslag 1999, p. 85

Bewijs van tewerkstelling als werknemer, Jaarverslag 2002, p. 44

Periode van arbeidsongeschiktheid vergoed door een schadeloosstelling onder de vorm van een kapitaal – Gelijkstelling met een periode van tewerkstelling in de berekening van het pensioen, Jaarverslag 2009, p. 44

Werkelijk loon in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioen – Wijziging van de gegevens op de individuele rekening van CIMIRe vóór of na de betekening van de beslissing – Herziening enkel mogelijk op vraag van de gepensioneerde bij wijziging na de beslissing, Jaarverslag 2009, p. 46

Weerslag van onregelmatigheden tijdens de beroepsloopbaan op de vaststelling van het pensioen - Pensioenbijdragen ten onrechte gestort door de werkgever bij het Fonds voor overlevingspensioenen - Weigering van de RVP om de overdracht van bijdragen te aanvaarden – Geen toekenning van een pensioen voor deze periode, Jaarverslag 2003, p. 56

Foutieve herzieningsbeslissing, Jaarverslag 1999, p. 82

Ambtshalve herziening - Onregelmatigheid en materiële vergissing versus dwaling omtrent het recht of de feiten, Jaarverslag 2001, p. 55

Recht op overlevingspensioen – Minder dan één jaar huwelijk – Uitzonderingen – Overlijden ingevolge een beroepsziekte, Jaarverslag 2003, p. 47

Erkenning als werkweigeraar - Herziening van het rustpensioen ingevolge een nieuw feit - Toegepast verminderingspercentage teruggebracht van 25 % naar 20 % - Ingangsdatum van de nieuwe beslissing, Jaarverslag 2003, p. 49

Pensioen dat niet toegekend kon worden omdat het bedrag onder de wettelijke drempel ligt – Gepensioneerden die een gemengde loopbaan hadden, ondervinden dubbel nadeel, Jaarverslag 2003, p. 51

Bedrag van het pensioen onder de wettelijke drempel – Kapitaal van de ouderdomsrente niet betaalbaar – Wijziging van de wetgeving vanaf 1 januari 2007 – Toekenning en betaling van beide voordelen voortaan mogelijk, Jaarverslag 2006, p. 56

Ten onrechte geweigerd rustpensioen – Diensten als tijdelijke onderwijzeres in aanmerking genomen na onderzoek, Jaarverslag 2004, p. 46

Weigering van het vervroegd pensioen – Ten onrechte geen rekening gehouden met een tewerkstelling als mijnwerker – Vervroegde toekenning van het pensioen voor de jaren als mijnwerker, Jaarverslag 2004, p. 48

Vervroegd rustpensioen geweigerd door een (iets) te korte loopbaan – Laattijdige beslissing na de stopzetting van de activiteit door de werknemer – Zoektocht naar mogelijke oplossingen – Oplossing via de bepalingen op het tijdskrediet – Twee maanden pensioen verloren, Jaarverslag 2010, p. 92

Gewaarborgd minimumpensioen en arbeidstijdregeling – Interpretatie van de gegevens op de individuele rekening, Jaarverslag 2003, p. 63

Gezinspensioen versus pensioen als alleenstaande – Onderzoek van de voordeligste toestand, Jaarverslag 2005, p. 48

Toekenning van het gezinspensioen of van het pensioen als alleenstaande – Echtgenoot uitgesloten van werkloosheidsvergoedingen tengevolge van een inbreuk op de reglementering – Niet verantwoorde weigering van het gezinspensioen tijdens de periode van schorsing – Gewijzigde praktijk van de RVP, Jaarverslag 2008, p. 52

Toekenning van het vakantiegeld voor het jaar dat het pensioen ingaat – Uitzondering op de algemene regel – Vervangingsinkomens betaald door een vreemd land kunnen recht geven op het vakantiegeld indien de activiteit die aanleiding heeft gegeven tot de toekenning van deze vervangingsinkomens onderworpen was aan de Belgische sociale zekerheid, Jaarverslag 2008, p. 58

Al dan niet bestaanbaarheid van een in het buitenland geldig aangegaan bigaam huwelijk met de Belgische internationale openbare orde, JV 2019, p. 100

Al dan niet bestaanbaarheid van een verstoting in het buitenland met de Belgische internationale openbare orde, JV 2019, p. 108

In de toekomst opnieuw verzenden van pensioenbeslissing van het overlevingspensioen als werknemer aan alle langstlevende echtgenoten, Jaarverslag 2020, p. 123.

Officiële aanbeveling inzake pensioenverdeling bij feitelijke scheiding. Analyse van de gewijzigde werkwijze van de Federale Pensioendienst wanneer gehuwde gepensioneerden op een verschillend adres wonen, de zogenaamde feitelijke scheiding; Jaarverslag 2021, p. 93.

Na bemiddeling kent de FPD na het overlijden een pensioen aan het gezinsbedrag in plaats van aan het bedrag als alleenstaande toe ingevolge een materiële vergissing (bij een twijfelachtig element dit niet verder onderzoeken); Jaarverslag 2022, p. 59.

Onvoldoende toelichting op twee pensioenbeslissingen waarbij een overlevingspensioen wordt toegekend door de Federale Pensioendienst: tijdens de bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen werd aan de toekomstig gepensioneerden alle nodige informatie verstrekt zodat ze geen pensioenrechten meer misliepen; Jaarverslag 2022, p. 61.

Aanbeveling betreffende onderzoek tot toekenning van vakantiegeld voor ontslagcompensatievergoeding; Jaarverslag 2022, p. 69.

De wijze waarop de FPD het aantal dagen vaststelt die in aanmerking komen bij het bepalen van de loopbaanvoorwaarde om vervroegd met pensioen te kunnen gaan als werknemer (in combinatie met loopbaan overheid) voor wat betreft het jaar waarin het pensioen ingaat, Jaarverslag 2022, p. 129.

Cumulatie

Cumulatie van een beroepsactiviteit met een pensioen, Jaarverslag 1999, p. 86

Bij de beoordeling van de toegelaten activiteit het al dan niet, geheel of gedeeltelijk, in aanmerking nemen van het vakantiegeld – Begrip “beroepsinkomen” en de woorden “per kalenderjaar” niet duidelijk gedefinieerd - Algemene aanbeveling, Jaarverslag 2009, p. 49

Pensioenleeftijd en de toegelaten grenzen inzake de cumulatie van een pensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Werkwijze van de RVP niet in overeenstemming met de wetten en reglementen – Officiële aanbeveling, Jaarverslag 2006, p. 45

Verlies van 11 maanden pensioen ingevolge de uitoefening van een niet toegelaten activiteit gedurende 1 maand – Probleem verbonden met de stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen, Jaarverslag 2006, p. 48

Cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit – Proactief optreden van de RVP verbetert de informatie aan betrokkenen, de kwaliteit van de controle en de behandelingstermijnen – Nog verfi jning van de selectie van het doelpubliek mogelijk, Jaarverslag 2010, p. 62

Verbod van cumulatie van een pensioen met een ziektevergoeding - Mogelijkheid om de ziektevergoeding te verzaken om het recht op pensioen te behouden – Terugwerking van de verzaking, Jaarverslag 2002, p. 53

Cumulatie van overlevingspensioen en rustpensioen(en) – Betaalbaar bedrag van het overlevingspensioen – Gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid van de beslissing aan de gepensioneerden, Jaarverslag 2002, p. 56

Cumulatie van een overlevingspensioen en één of meerdere rustpensioenen – Overlevingspension ten onrechte verminderd met supplement gewaarborgd minimum van de openbare sector – Supplement in de openbare sector herberekend na toepassing van de cumulatie, jaarverslag 2006, p. 52

Tegemoetkoming wegens loopbaanonderbreking onterecht gestort door de RVA – Niet toegelaten cumulatie met het rustpensioen bij de RVP – Schorsing en terugvordering van de voordelen gelijktijdig gevraagd door beide instellingen, Jaarverslag 2007, p. 63

Pensioen en toegelaten arbeid – In aanmerking te nemen vakantiegeld van een arbeider indien er een tewerkstelling is tijdens het jaar dat het pensioen ingaat; Jaarverslag 2015, p. 38

Pensioen geschorst wegens het uitoefenen van een niet toegelaten beroepsactiviteit – Gevolgen van het KB van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen; Jaarverslag 2015, p. 40

Cumulatie van een rustpensioen werknemer, een overlevingspensioen werknemer en overlevingspensioenen in de openbare sector – Bepalen van het verminderd cumulatieplafond, Jaarverslag 2016, p. 36

Cumulatie ontslagvergoeding met pensioen – Gewijzigde wetgeving sinds 2015 – Terugvordering – Soepele opstelling van de FPD – Voordeligste berekening, Jaarverslag 2017 p. 29.

Oproep tot uniformisering van de werkwijze tussen de verschillende diensten van de FPD inzake controle op werken naast pensioen; Jaarverslag 2021, p. 87.

GIB / IGO

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Ambtshalve onderzoek – Herziening met terugwerkende kracht, Jaarverslag 2000, p. 62

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Uitgesteld onderzoek van het recht - Inkomensgarantie voor ouderen – Voorschotten, Jaarverslag 2001, p. 51

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Gevolgen van het faillissement van de schuldenaar van de aanvrager, Jaarverslag 2001, p. 54

IGO - Geen ambtshalve vergelijking met het gewaarborgd inkomen voor bejaarden zoals voorzien door de wet van 22 maart 2001 - Inkomensgarantie toegekend met terugwerkende kracht tot de datum waarop de vergelijking had moeten gebeuren, Jaarverslag 2009, p. 55

Verplichtingen opgelegd aan de pensioendiensten door het Handvest van de sociaal verzekerde – Terugwerking van de ingangsdatum van de IGO door het niet respecteren van de verplichting tot raadgeving, Jaarverslag 2010, p. 86

Ambtshalve onderzoek van de IGO geblokkeerd in afwachting van een beslissing over een buitenlands pensioen – Efficiënte samenwerking met een buitenlandse Ombudsman – Principieel akkoord van de RVP om de aanvang van het onderzoek naar de bestaansmiddelen te versnellen, Jaarverslag 2004, p. 72

Ambtshalve toekenning van het pensioen en vervolgens van de IGO – Verhoging van de basisbedragen van de IGO op 1 december 2006 – Geen onderzoek van dit voordeel voor sommige gepensioneerden – Ongeoorloofd onderscheid?, Jaarverslag 2006, p. 63

Ambtshalve onderzoek van de IGO op de leeftijd van 65 jaar – Nieuwe automatische selectieprocedure van de te onderzoeken dossiers – Bijzonder geval van een gehuwde gepensioneerde met een jongere echtgenoot met eigen inkomsten – Opstarten van het onderzoek in alle gevallen waarin de inkomsten van de echtgenoot niet of slechts gedeeltelijk gekend zijn, Jaarverslag 2010, p. 89

Herziening van de IGO op aanvraag – In aanmerking nemen bij het delen van de inkomsten van minderjarige of meerderjarige kinderen met kinderbijslag – Terugwerkende kracht van de nieuwe beslissing, Jaarverslag 2010,p. 75

Inkomensgarantie voor ouderen – Vrijgestelde inkomsten – Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming, Jaarverslag 2002, p. 69

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Inkomensgarantie voor ouderen – Nieuw onderzoek naar de bestaansmiddelen uitsluitend na aanvraag van de gepensioneerde, Jaarverslag 2005, p. 54

Behandelingsduur van een aanvraag voor IGO – Veel vertraging in het onderzoek van de bestaansmiddelen – Bemiddeling bij de FOD Financiën, Jaarverslag 2004, p. 75

Aanvraag tot het bekomen van een IGO – Vertraging in het onderzoek naar de bestaansmiddelen bij het controleren van de verklaringen door de fiscale administratie – Oplossing door het toekennen van voorschotten, Jaarverslag 2005, p. 56

Inkomensgarantie voor ouderen – Situatie van samenwonenden – Bijzonder geval van minderjarige of meerderjarige kinderen met kinderbijslag, Jaarverslag 2002, p. 71

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) – Overlijden van de aanvrager tijdens het onderzoek vooraleer hij de verklaring betreffende de inkomsten kon invullen – Materiële onmogelijkheid – Toekenning van achterstallen ten voordele van de langstlevende echtgenoot, Jaarverslag 2003, p. 59

Berekening van de IGO – In aanmerking nemen van de bestaansmiddelen van de samenwonenden – Verschillende behandeling naargelang de aanvrager samenwoont met ouders of verwanten in stijgende lijn of in dalende lijn – Ogenschijnlijke paradox, Jaarverslag 2008, p. 80

IGO – Herzieningsaanvraag onontvankelijk verklaard – Dwaling omtrent het recht - Nieuwe beslissing met uitwerking vanaf de datum van aanvraag, Jaarverslag 2003, p. 62

Wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de IGO – Verkeerde verwijzing – Voorstellen tot wijziging, Jaarverslag 2004, p. 75

IGO en het stelsel van de tegemoetkomingen aan gehandicapten – Geen polyvalentie van de aanvraag, Jaarverslag 2006, p. 66

Onderzoek van de rechten op de IGO – Weigering voor personen die niet bestendig en daadwerkelijk in België verblijven – Vermenging van voorwaarden inzake toekenning en voorwaarden inzake betaling – Officiële aanbeveling, Jaarverslag 2009, p. 58

Herberekening van de IGO in het geval van afstand van het enige woonhuis van de gepensioneerde – Jaarlijkse vermindering op de verkoopwaarde – Toepassing enkel op vraag en niet ambtshalve zoals voorzien door de wet – Oplossing vanaf januari 2011 door een nieuwe informaticaprocedure, Jaarverslag 2010, p. 55

Personen die in een godsdienstige of filosofische gemeenschap wonen kunnen enkel het basisbedrag van de IGO bekomen. Wanneer zij opgenomen worden in een rusthuis hebben zij recht op het verhoogde bedrag; Jaarverslag 2011, p. 59

Onderbreking in de betaling 1 – IGO – Tijdelijke schorsing noodzakelijk ingevolge een niet toegelaten verblijf in het buitenland of ingevolge een nieuw onderzoek naar de bestaansmiddelen – Vanaf 2013 zal de RVP door een betere informaticatoepassing de IGO kunnen schorsen zonder de betaling van de andere maandbedragen te onderbreken; Jaarverslag 2012, p. 33

Inkomensgarantie voor Ouderen – Invloed van een referentieadres op het bedrag van de uitkering; Jaarverslag 2013, p. 44

Inkomensgarantie voor ouderen – Enkel ambtshalve onderzoek op de leeftijd van 65 jaar – In alle andere gevallen enkel onderzoek naar de rechten op een IGO na het indienen van een aanvraag; Jaarverslag 2013, p. 47

Inkomensgarantie voor Ouderen Toegepaste verjaringstermijnen; Jaarverslag 2014, P.42

Inkomensgarantie voor Ouderen – Buitenlands pensioen voor vergoeding van oorlogsfeiten; Jaarvserlag 2014, p. 44

Strijd tegen de armoede – Ambtshalve onderzoek van het recht op een IGO op 65 jaar niet voorzien voor gepensioneerden die een (klein) pensioen genieten in de openbare sector – Hiaat in de wetgeving – Algemene aanbeveling; Jaarverslag 2015, p. 32

Inkomensgarantie voor Ouderen – Recht geopend sinds eind 2013 voor asielzoekers met subsidiair beschermingsstatuut – Ingangsdatum van het recht op een Inkomensgarantie voor Ouderen aangepast; Jaarverslag 2015, p. 36

Inkomensgarantie voor Ouderen – Aanwending van de opbrengst van de verkoop van een onroerend goed door de aankoop van een nieuwe woning, Jaarverslag 2016, p. 43

Ambtshalve onderzoek van de rechten op een Inkomensgarantie voor Ouderen nadat de uitbetaling van dit voordeel ambtshalve werd stopgezet, Jaarverslag 2016, p. 45

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – Weigering – Inlichtingen niet verstrekt – Systeem i-rekening, Jaarverslag 2016, p. 47

Inkomensgarantie voor Ouderen – Gewezen politiek vluchteling – Tewerkstelling in land van oorsprong, Jaarverslag 2018, p.52

Oproep van de Ombudsman Pensioenen aan de Federale Pensioendienst om spontaner voorschotten toe te kennen op de Inkomensgarantie voor Ouderen bij gebrek aan informatie niet te wijten aan de IGO-genieter, Jaarverslag 2020, p. 90.

In meer gevallen het recht op IGO automatisch onderzoeken, Jaarverslag 2020, p. 95.

FPD kent na bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen een Inkomensgarantie voor ouderen toe met terugwerking tot de maand volgend op de 65ste verjaardag aan een echtpaar daar de FPD ten onrechte geen ambtshalve onderzoek hiernaar gevoerd had; Jaarverslag 2022, p. 47.

Inkomensgarantie voor Ouderen: hoe rekening houden met verlaging van roerende goederen die op een normale wijze gebruikt worden? ; Jaarverslag 2022, p. 137.

Pensioenramingen

Pensioenramingen vanaf de leeftijd van 55 jaar – Vanaf juli 2006 automatische verzending voor de personen die in België wonen – Moeilijkheden ingevolge de nieuwe werkwijze, Jaarverslag 2006, p. 59

Pensioenramingen – Overzicht van de klachten ontvangen in 2007 – Werkwijze meer aansluitend bij de verwachtingen van de gepensioneerden, Jaarverslag 2007, p. 69

Raming (op aanvraag) voor de sociaal verzekerden die in het buitenland wonen, Jaarverslag 2007, p. 70

Foutieve pensioenraming – Nadelige gevolgen, Jaarverslag 2007,p. 76

Fout in de raming van het pensioen – Sommige gepensioneerden pas na jaren ingelicht bij een tweede raming of bij het onderzoek van de pensioenrechten – Ombudsdienst Pensioenen helpt bij het herstellen van het gewettigd vertrouwen – Schriftelijke verontschuldigingen in alle gevallen, Jaarverslag 2010, p. 79

Mypension – P datum – Raming van pensioenrechten in verschillende sectoren – Cleaning van loopbaangegevens, jaarverslag 2016, p. 53

Internationale overeenkomsten

Cumulatie van rust- en overlevingspensioenen – Beperking van het bedrag van het overlevingspensioen – Europese regeling indien twee of meer landen een vermindering toepassen, Jaarverslag 2000, p. 72

Cumulatie van een overlevingspensioen en een voordeel ten laste van Zwitserland – Regelgeving inzake vermindering of schorsing niet toepasselijk in het geval van een voordeel toegekend ingevolge vrijwillige bijdragen, Jaarverslag 2006, p. 54

Betaling in het buitenland – Onderscheid tussen Belgen en niet-Belgen – Internationale overeenkomsten, Europese verordeningen en wederkerigheidsakkoorden, Jaarverslag 2000, p. 73

Informatieverstrekking door de gepensioneerde – Conventioneel brugpensioen – Gelijkaardige regeling voor grensarbeiders in Frankrijk, Jaarverslag 2000, p. 69

Vervroegd pensioen als werknemer – Tewerkstelling in België en als grenswerknemer – Foutieve en laattijdige beslissing, Jaarverslag 2005, p. 50

Grens- en seizoensarbeider – Intern recht – Onderscheid tussen een tewerkstelling onder arbeidscontract en als statutair – Criteria uit het arbeidsrecht, Jaarverslag 2008, p. 66

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenote – Samenloop met rechten op AOW vanaf de leeftijd van 65 jaar – Laattijdige en foutieve beslissing, Jaarverslag 2001, p. 47

Vereiste loopbaanduur voor de toekenning van een vervroegd pensioen – Samentelling van de buitenlandse en Belgische periodes – Nieuwe praktijk bij de RVP en wijziging van de wetgeving, Jaarverslag 2004, p. 64

Berekening van een overlevingspensioen in het kader van de bilaterale overeenkomsten – Betaalbaar bedrag vóór en na de toepassing van de cumulatieregels – Toepassing van een nieuwe en meer billijke praktijk, Jaarverslag 2004, P. 69

Toepassing van de Europese verordeningen – Gegevensuitwisseling met de buitenlandse instellingen – Belangrijke gevolgen van een laattijdige aanpassing van de contactpunten, Jaarverslag 2004, p. 71

Vermindering van het Nederlands AOW-pensioen vanaf 1 juli 2011 als gevolg van de vervanging van de tegemoetkoming AOW door de koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Bejaarden (KOB) – Invloed op de Belgische pensioenuitkeringen – Initieel standpunt van de RVP op het vlak van de aanvraag tot herziening van het Belgische pensioenrecht door de gepensioneerde – Herziening van dit standpunt – Invloed op de inhouding van de Ziekte- en invaliditeitsverzekeringsbijdrage; Jaarverslag 2011, p. 61

Pensioen vastgesteld in toepassing van de Europese verordeningen– Vereenvoudigde beslissing sedert 2011 – Minder precieze informatie (verschillende stappen in de berekening en vergelijking van de bedragen); Jaarverslag 2013, p. 40

Grenscomplement niet ambtshalve onderzocht op 65 jaar – Fout van een niet bevoegde instelling van sociale zekerheid erkend door bevoegde instelling – Correctie met terugwerkende kracht – Toekenning van intresten, Jaarverslag 2017, p. 32

Intern recht – Internationaal vrachtwagenchauffeur – Voorwaarden grensarbeid, Jaarverslag 2016, p.39

Na bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen waarbij deze verwees naar rechtspraak (vonnis arbeidsrechtbank Gent, 21 maart 2018 en Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt 17 januari 2020) wijzigde de FPD zijn ingenomen standpunt en besliste dat wanneer belanghebbende voldoet aan de voorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan vóór 1 december 2015 en daarna instapt in de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag de oude regeling inzake grenscomplement moet toegepast worden, Jaarverslag 2020, p. 68.

Foutieve kwalificatie van vervangingsinkomen uit Duitsland rechtgezet na bemiddeling, Jaarverslag 2020, p. 105.

Supplement als grenswerknemer toegekend met terugwerkende kracht. Jaarverslag 2020, p. 151.

Terugvordering

De Raad voor uitbetaling van de voordelen - De opdrachten van de Raad voor uitbetaling van de voordelen ten aanzien van de gepensioneerden - De procedure bij de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedrag - De klachten - Het statuut van de Raad voor uitbetaling van de voordelen - De beslissingen van de Raad voor uitbetaling van de voordelen of, bij delegatie, van de administrateur- generaal - Aanbeveling, Jaarverslag 1999, p. 78

Pensioen en beroepsactiviteit – Overschrijding van de toegelaten jaargrenzen – Huidige werkwijze bij de controle van de beroepsinkomsten – Termijn voorzien door de wet om een wijzigende beslissing te nemen – Invloed van een administratieve vergissing op de terugvordering van onverschuldigde betalingen, Jaarverslag 2008, p. 69

Vergissing van de pensioendiensten - Herziening van de terugvorderingsbeslissing Beperking / Vernietiging van de terugvordering na bemiddeling, Jaarverslag 2014, p. 28

Ten onrechte van gepensioneerde teruggevorderde pensioenschuld van 35.539 euro na bemiddeling vernietigd, Jaarverslag 2020, p. 107.

Behoorlijk bestuur

Het Handvest van de sociaal verzekerde - Termijnen - Vertraging in de uitbetaling veroorzaakt door reservering van achterstallige pensioenbedragen ten voordele van een OCMW * De termijnen in het Handvest van de sociaal verzekerde * De intresten volgens het Handvest van de sociaal verzekerde * Voorschotten op pensioen betaald door het OCMW, Jaarverslag 1999, p. 68

Beslissingstermijnen volgens het Handvest van de sociaal verzekerde - Behoorlijk bestuur, Jaarverslag 1999, p. 84

Onzorgvuldigheid en te lange behandelingstermijn – Tweeëntwintig maanden om een rustpensioen correct te berekenen, Jaarverslag 2004, p. 55

Echtgenoten gaan opnieuw samenwonen – Aanvraag tot toekenning van het gezinspensioen in 2001 – Drie jaar later nog geen beslissing, Jaarverslag 2004, p. 61

Handvest van de sociaal verzekerde – Toekenning en betaling van intresten, Jaarverslag 2001, p. 58

Intresten in het kader van het “Handvest” van de sociaal verzekerde – Evolutie in de administratieve praktijk van de RVP, Jaarverslag 2006, p. 69

Openbaarheid van bestuur – Raadplegen door de gepensioneerde van zijn pensioendossier – Toepassing van de wet van 11 april 1994, Jaarverslag 2006, p. 74

Onzorgvuldigheid van de RVP met de weigering van een overlevingspensioen als uit de echtgescheiden echtgenote door het gemeentebestuur van Sint-Gillis als gevolg - Handvest van de sociaal verzekerde, Jaarverslag 2002, p. 60

Niet in redelijkheid verantwoorde vertraging in de behandeling van een pensioendossier, Jaarverslag 2001, p. 46

Controles van de inkomsten uit beroepsactiviteit 2002 nog niet afgerond eind 2003 – Redelijke termijn overschreden, Jaarverslag 2003, p. 55

Vertraging in de vaststelling van de rechten op een overlevingspensioen – Gebrekkige communicatie tussen pensioendiensten, Jaarverslag 2002, p. 58

Overdracht van bijdragen in beide richtingen tussen de openbare sector en de regeling voor werknemers – Gebrekkige uitwisseling van informatie tussen de RVP en de PDOS – Vijftien jaren niet in aanmerking genomen in de loopbaan als werknemer, Jaarverslag 2006, p. 75

Verbeteren van de werkwijze bij de overgang van een ander vervangingsinkomen naar een pensioen, Jaarverslag 1999, p. 76

Informatieplicht – Initiatief van de pensioendiensten, Jaarverslag 2000, p. 64

Pensioenraming door de Infodienst Pensioenen – Gebrekkige informatie bij gemengde loopbaan, Jaarverslag 2001, p. 57

Pensioenraming door de Infodienst Pensioenen – Niet respecteren van de wettelijke termijnen, Jaarverslag 2002, p. 68

(Automatische) ramingen momenteel enkel mogelijk voor de werknemers in de privé, de zelfstandigen en de contractuelen bij de overheid, Jaarverslag 2007, p. 71

Doorzenden van de aanvraag tot raming naar de bevoegde pensioendienst, Jaarverslag 2007, p. 72

Geen raming vóór de leeftijd van 55 jaar – Alternatief via een online simulatieprogramma, Jaarverslag 2007, p. 74

"E-government" – Elektronische en automatische verzending van attesten inzake gezondheidszorgen – Vertragingen ingevolge technische problemen, Jaarverslag 2003, p. 65

Opening van het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen – Rol van de RVP in de aflevering van het attest bestemd voor de mutualiteit – Code die voor de gepensioneerde tot gevolg heeft dat hij al dan niet persoonlijke bijdragen moet betalen, Jaarverslag 2006, p. 71

Het pensioen voor zeevarenden – Verkeerde of op zijn minst onduidelijke informatie op de website en in het Memento 2002 van de RVP, Jaarverslag 2003, P. 66

Motivering van de pensioenbeslissing – Gebrek aan motivering bij het niet in aanmerking nemen van bepaalde periodes uit de beroepsloopbaan die door de gepensioneerde op zijn aanvraag vermeld werden, Jaarverslag 2000, p. 65

Grens- en seizoenwerknemers – Intern recht – Verminderde klantvriendelijkheid, Jaarverslag 2000, p. 67

Problemen om de centrale diensten van de RVP telefonisch te bereiken, Jaarverslag 2002, p. 75

Problemen om een gewestelijke kantoor van de RVP telefonisch te bereiken, Jaarverslag 2002, p. 76

Vakantiegeld – Uitzonderingsregel – Niet beantwoorden van briefwisseling, Jaarverslag 2000, p. 76

Behandelingstermijn van vragen om informatie – Handvest van de sociaal verzekerde – Klantencharters, Jaarverslag 2008, p. 84

Ontbreken van een registratiesysteem voor binnenkomende brieven – Onzorgvuldigheid, Jaarverslag 2003, p. 67

Verontschuldigingen – Spontaan aanbieden van excuses door de pensioendiensten in het geval van een fout of duidelijke vergissing ten nadele van de gepensioneerde – Stand van zaken (transversaal) en verdere evoluties, Jaarverslag 2008, p. 89

Koninklijk besluit van 19 juli 2010 - Jaarlijkse verzending van het loopbaanuittreksel en de loopbaanoverzichten - Toevloed van telefonische oproepen, e-mails en brieven als gevolg van de nieuwe werkwijze - Onbereikbaarheid van de RVP, Jaarverslag 2010, p. 58

Verder uitoefenen van de functie van bijzonder rekenplichtige na de ingangsdatum van de rustpensioenen – Verschillende interpretatie over de aard van de functie: administratief mandaat (volgens de RVP) of administratieve functie (volgens de PDOS) – De RVP volgt het advies van de PDOS – Voorrang voor de expertise en de onderzoeksmethodes van elke pensioendienst in zijn bevoegdheidsdomein – Meer overleg tussen administraties voor een betere controle van de toegelaten arbeid; Jaarverslag 2012, p. 46

Gezinspensioen niet automatisch toegekend bij weigering van het vervroegd pensioen aan een echtgenoot die nog niet met pensioen kan gaan - Versterkte controles ter voorkoming van andere mogelijke “vergetelheden”, Jaarverslag 2017, p. 34

Foutief attest inzake ziekte- en invaliditeit voor gerechtigden op een pensioen in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid ten laste van de RSZ verstuurd door FPD, Jaarverslag 2020, p. 45.

Tijdens een pensioenconsultatie uit eigen beweging bijkomende inlichtingen verschaffen zodat de gepensioneerde met kennis van zaken een keuze kan maken over zijn pensioenrechten, Jaarverslag 2020, p. 103.

Terug naar interessante dossiers