Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

Bepaalde overgangsmaatregelen om het vervroegd ambtenarenpensioen te kunnen bekomen zijn nu ook van toepassing op ex-ambtenaren

De Regering Michel verstrengde de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan (waar je onder de Regering Di Rupo in 2016 nog met pensioen kon op de leeftijd van 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar, mag je volgens de maatregelen van de Regering Michel in 2019 maar op de leeftijd van 63 jaar met pensioen indien je een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebt). De Regering voorzag echter wel in overgangsmaatregelen voor personen die de pensioenleeftijd naderen. Zo mag de vroegst mogelijke ingangsdatum voor ambtenaren, die in 2016 55 jaar of ouder zijn maximaal met 3, 2 of 1 jaar later liggen dan de vroegst mogelijke pensioendatum vastgesteld op basis van de regels uitgevaardigd door de Regering Di Rupo.

De persoon die een loopbaan heeft als werknemer/zelfstandige en ambtenaar (een zogenaamde gemengde loopbaan) krijgt twee pensioenen. Dit betekent dat de overgangsmaatregelen uit het werknemersstelsel (stelsel der zelfstandigen) worden toegepast op het pensioen als werknemer (zelfstandige) en de overgangsmaatregelen uit de openbare sector op het pensioen als ambtenaar.

De Ombudsman Pensioenen stelde vast dat de FPD de hogervermelde overgangsmaatregelen voor ambtenaren enkel toepaste wanneer de persoon nog werkzaam was als ambtenaar op het moment van zijn pensionering. Voor een persoon die eerder ambtenaar was en op het moment van zijn pensionering werkt als werknemer of zelfstandige paste de FPD de overgangsmaatregelen niet toe.

Dit had uiteraard een invloed op de datum waarop die persoon ten vroegste met pensioen kon gaan.

De Ombudsman Pensioenen meende dat deze werkwijze niet in overeenstemming was met de wil van de wetgever en vroeg aan de FPD om de overgangsmaatregelen voor het ambtenarenpensioen toe te passen op alle personen die nog aan de slag zijn, ongeacht of ze hun loopbaan eindigen als ambtenaar of niet.

De FPD stemt met deze visie in en past de overgangsmaatregelen nu ook toe op al deze ambtenaren.


Verhoging voor de gepensioneerden met een minimumpensioenen voor een volledige loopbaan. In december als eenmalige premie uitbetaald, vanaf januari 2017 opgenomen in het maandbedrag.

De Ombudsman Pensioenen ontvangt verschillende klachten van gepensioneerden die een minimumpensioen voor een volledige loopbaan (= 45 jaren) ontvangen. Zij denken dat hun minimumpensioen verminderd is vanaf januari 2017.
De Ombudsman Pensioenen kan hen gerust stellen. Hun pensioenbedrag is niet verminderd doch in tegendeel net vermeerderd.
De Pensioenminister besliste immers om vanaf 2016 voor gepensioneerden die een minimumpensioen ontvangen voor een volledige loopbaan (45 jaren) hun pensioen te verhogen met 0,7%. In december 2016 ontvingen zij de uitbetaling van deze 0,7% verhoging in de vorm van een eenmalige premie die betrekking heeft op het ganse jaar 2016. Vanaf januari 2017 wordt deze verhoging van 0,7 % per maand uitbetaald en dus in het maandelijks pensioenbedrag opgenomen.
De communicatie van de Federale Pensioendienst (het betalingsbericht verstuurd in januari 2017) is volledig correct doch blijkbaar niet echt duidelijk voor verschillende gepensioneerden.
Men moet immers om een correcte vergelijking te maken tussen het pensioenbedrag van januari 2017 en dit van december 2026 voor december 2016 rekening houden met het pensioenbedrag zonder de eenmalige premie die zij in december 2016 ontvingen.
Tevens werden in januari 2017 de bedrijfsvoorheffingsschalen aangepast. Hierdoor moet er vanaf januari 2017 op de pensioenen minder bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Ook dit heeft voor sommigen van deze gepensioneerden een verhoging van het netto maandbedrag tot gevolg.


!!! Vereenvoudiging levensbewijzen!!!

Gepensioneerde ambtenaren die in het buitenland wonen en van wie het pensioen op een buitenlandse rekening gestort wordt moeten ELKE MAAND een levensbewijs overmaken om hun pensioen te kunnen ontvangen.

De Ombudsman Pensioenen krijgt regelmatig klachten over deze zware verplichting. Hij heeft dit in zijn Jaarverslag 2015 uitvoerig besproken.

Het leven van deze gepensioneerden zal echter veranderen!

Ter gelegenheid van de fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) tot de Federale Pensioendienst (FPD) zal aan verschillende commentaren van de Ombudsman Pensioenen tegemoet gekomen worden: een harmonisatie van deze betalingsvoorwaarde zal (eindelijk) realiteit worden.

Deze gepensioneerden zullen binnenkort een brief ontvangen waarin zal vermeld worden dat ze niet langer maandelijks maar slechts JAARLIJKS aan deze verplichting moeten voldoen, net als de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen die ook in het buitenland wonen en van wie het pensioen eveneens op een buitenlandse rekening wordt gestort!

Een gedetailleerde analyse van deze problematiek kan u lezen in het Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst Pensioenen op pagina 62- 68.

(26 april 2016)

De voorstelling van het jaarverslag 2015 door de Ombudsman Pensioenen aan de Pers en de overhandiging ervan aan de Minister voor Pensioenen


Lezen in het jaarverslag 2015:

Voorstelling van het Jaarverslag 2015 op 19 april 2016

Bijdrage aan de strijd tegen de armoede bij gepensioneerden: Onderzoek in zoveel mogelijk gevallen automatisch de pensioenrechten en de inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

Onderzoek de IGO op meerdere tijdstippen automatisch en organiseer een grootschalige mediacampagne zodat zoveel mogelijk 65-plussers weten dat ze niet in armoede moeten leven

Aanbeveling van de Ombudsman Pensioenen: onderzoek het pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot in zoveel mogelijk gevallen automatisch

Suggestie van de Ombudsman Pensioenen: hou rekening met gemengde loopbaan bij bepalen ingangsdatum overlevingspensioen

Gepensioneerde ambtenaren kunnen in de toekomst net zoals gepensioneerde werknemersen zelfstandigen een kwijtschelding van hun pensioenschuld aanvragen wanneer het financieel moeilijk wordt

Lees de persmap
Het nieuwe jaarverslag 2015

Pensioenprobleem? Ontmoet de Ombudsdienst Pensioenen in Antwerpen!

Zondag 17 april viert de Ombudsdienst Pensioenen mee met de Ombudsvrouw van Stad Antwerpen.

25


Tijdens het evenement “De Ombudsvrouw trakteert”, dat van 13 tot 16 uur op het De Coninckplein te Antwerpen doorgaat, kunt u kennis maken met de Ombudsdienst Pensioenen.

Heeft u een klacht over uw pensioen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, de inkomensgarantie voor ouderen of de werking van de pensioendiensten? En heeft u hiervoor al contact genomen met uw pensioendienst, maar zonder resultaat? Breng dan een bezoekje aan de Ombudsman Pensioenen. Hij helpt u graag verder.


Op 1 april 2016 fusioneerden de RVP en de PDOS om samen de Federale Pensioendienst (FPD) te vormen.

Lees meer over de fusie op de website van de federale pensioendienst.


KUlogo Leergang Pensioenrecht 2016

In de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2015-2016 bespreekt de Ombudsman de problematiek van de pensioenopbouw voor het zelfstandige pensioen ingeval er vrijstelling van sociale bijdragen verleend werd.

Lees hier de derde nieuwsbrief.


21 januari 2016 - persvoorstelling van de pensioenmotor door de pensioendiensten

Tijdens de voorstelling van het jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst Pensioenen op 25 maart 2014 waarschuwde de Ombudsman Pensioenen de toekomstig gepensioneerden met een gemengde loopbaan dat ze er rekening mee dienden te houden dat de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen in alle pensioenstelsels (werknemer, ambtenaar, zelfstandige) niet steeds dezelfde is.

Zie persmap van 25 maart 2014 pagina 3 en 4

De Ombudsdienst Pensioenen ontving dan ook een aantal klachten van mensen met een gemengde loopbaan die eerst ambtenaar waren en nadien werknemer. Nadat ze de pensioenbeslissing van PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) hadden ontvangen waarin hen gemeld werd dat ze met vervroegd pensioen konden gaan, dienden zij hun ontslag bij hun werkgever in. Even later ontvingen deze mensen een beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen waarin hen meegedeeld werd dat ze pas één of meerdere jaren later hun privé-pensioen vervroegd konden krijgen. Deze personen moesten dus een aantal jaren rondkomen met enkel hun ambtenarenpensioen. Zij waren niet op de hoogte dat de vroegst mogelijke ingangsdatum in verschillende pensioenstelsels (ambtenaar, werknemer, zelfstandige) niet steeds dezelfde is.

De pensioendiensten hebben gehoor voor dit probleem. Vandaag is de website Mypension.be aangevuld met de mogelijkheid de vroegste mogelijke pensioendatum per pensioenstelsel te raadplegen.

2016 motor

De Ombudsman Pensioenen is erg verheugd over deze aanvulling op de website Mypension.be: zo weten meer gepensioneerden dat de vroegste mogelijke ingangsdatum van hun pensioen per stelsel kan verschillen.


Garantiemaatregelen voor mensen die in een uittredingsregeling zaten in het werknemersstelsel overgenomen voor de ambtenarenpensioenen: Ombudsman Pensioenen dicht het “pensioengat” voor mensen met een gemengde loopbaan

Mijnheer Van Geel met een gemengde loopbaan(begonnen als vastbenoemd ambtenaar, nadien werknemer) bevond zich reeds vóór de aankondiging van de pensioenhervorming van de regering Di Rupo ( zijnde 28/11/2011) in een uittredingsregeling na afloop waarvan hij zijn vervroegd pensioen zou kunnen opnemen (voldeed aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van voor de pensioenhervorming).

De pensioenhervorming van de regering Di Rupo heeft de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen echter verstrengd vanaf 2013 (in 2013: 40 loopbaanjaren vereist op 60 jaar).

Toen mijnheer Van Geel op 21 februari 2013 60 jaar werd, wou hij met ingang van 1 maart 2013 op pensioen gaan. Doch door de pensioenhervorming voldeed hij niet meer aan de leeftijds- en loopbaanbaanvoorwaarden om op 1 maart 2013 met pensioen te gaan. Hij zou normaal moeten wachten tot 2016 (wanneer hij 62 jaar werd en wel aan de voorwaarden van 40 loopbaanjaren zou voldoen). De uittredingsmaatregel stopte ook. Hij zou dus in een "pensioengat" vallen.

Teneinde deze categorie van personen niet in een "pensioengat" te doen vallen werd door de Regering Di Rupo voorzien in garantiemaatregelen. Vermits mijnheer Van Geel voor de aankondiging van de pensioenhervorming Di Rupo (die plaats vond op 28/11/2011) reeds in een uittredingsregeling overeengekomen in een overeenkomst met zijn werkgever in het kader van een CAO zat, buiten het conventioneel brugpensioen, mocht hij toch zijn werknemerspensioen krijgen volgens de regels van voor de pensioenhervorming (dus op 60 jaar vermits hij reeds een loopbaan had van 35 jaar)

Doch voor zijn ambtenarenpensioenen was deze garantiemaatregel omdat hij zijn loopbaan beëindigd had als werknemer niet voorzien. Voor de ambtenarenpensioenen waren dergelijke garantiemaatregelen enkel voorzien voor personen die in een uitstapregeling voor ambtenaar zaten.

Betrokkene diende een klacht in bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen merkte op dat de garantiemaatregelen enkel voorzien zijn voor het pensioenstelsel waarin de loopbaan eindigt. Hierdoor moeten gepensioneerden met een gemengde loopbaan (ambtenaar-werknemer) die eindigt als werknemer en die een garantiemaatregel genieten voor hun werknemerspensioen soms gedurende enkele jaren verder leven zonder hun ambtenarenpensioen te kunnen opnemen. Dit is problematisch, zeker nu meer en meer gepensioneerden een gemengde loopbaan hebben.

Verder merkte de Ombudsman Pensioenen op dat ondanks dat het een gegeven is dat de loopbaanmaatregelen verschillend zijn in de privé sector en in de openbare sector, het verschil hier niets te maken had met de eigenheid van de pensioenstelsels. Het betreft hier garantiemaatregelen voor personen die reeds vervroegd zijn uitgetreden. De Ombudsman Pensioenen constateert verder dat de RVP (die de werknemerspensioenen berekent) een soepele houding heeft aangenomen door de garantiemaatregelen uit de openbare sector- weliswaar zonder uitdrukkelijke wettelijke bepaling hieromtrent- over te nemen voor de werknemerspensioenen. De Ombudsman Pensioenen kaartte deze problematiek aan in zijn jaarverslag 2014 en riep de bevoegde instanties op om bij wijzigingen in de wetgeving meer rekening te houden met de invloed van de in één pensioenstelsel genomen overgangsmaatregelen (en zeker voor een garantiemaatregel) op de andere pensioenstelsels.

Deze oproep viel niet in dovemans oren. De heer Bacquelaine, Minister van Pensioenen, antwoordde op een parlementaire vraag van Sonja Becq dat hij aan de Pensioendienst voor de Overheidssector (die de overheidspensioen berekent) de opdracht gegeven heeft voor de ambtenarenpensioen ook een garantiemaatregel toe te passen voor personen die in een uittredingsregeling in het werknemersstelsel zitten. PDOS heeft nu een formele beleidsuitspraak die toelaat de nodige souplesse aan de dag te leggen- wat voordien niet het geval was- en zal dit ambtshalve uitvoeren bij alle gekende dossiers. Iedereen die zich in deze situatie bevindt kan ook een herzieningsaanvraag indienen bij PDOS. De gepensioneerde valt hierdoor niet meer langer in een pensioengat.


De Ombudsman Pensioenen stond tot uw dienst op de beurs in het kader van de seniorenweek te Gent.

De Ombudsman Pensioenen vertoefde er in het aangenaam gezelschap van de Ombudsvrouw van stad Gent en OCMW.

beurstpu

Hebt u de beurs gemist en hebt u nog opmerkingen en/of klachten over uw pensioen?

Dan kunt u in Gent bij ons terecht. De Ombudsman heeft namelijk elke laatste vrijdag van de maand zidag in de kantoren van de Ombudsvrouw. Maak wel eerst een afspraak op het telefoonnummer 09 266 55 00 of e-mail ombudsvrouw@gent.be.

Klik hier voor bijkomende info.


KUlogo Leergang Pensioenrecht 2016

In de 2de Nieuwsbrief van het academiejaar 2015-2016 bespreekt de Ombudsman een bemiddeling die ertoe geleid heeft dat de garantiemaatregelen voor het vervroegd pensioen als werknemer ook overgenomen werden in het ambtenarenpensioenstelsel.

Lees hier de tweede nieuwsbrief.


Ombudsman Pensioenen staat tot uw dienst op de beurs in het kader van de seniorenweek te Gent.

Op dinsdag 17 november vindt van 10 tot 18 uur in Silverhome, ICC Citadelpark, Van Ruysselberghedreef 2 te Gent in het kader van de Seniorenweek een beurs voor zelfstandig thuiswonen op latere leeftijd plaats.

beurs

Op deze beurs wordt een mix van lifestyle, vrijetijdsbesteding, technologie, zorg, ondersteuning, mobiliteit, pensioenen.. voor 55 plussers aangeboden. De inkom is gratis.

De Ombudsman Pensioenen zal ook aanwezig zijn. Wil u kennismaking met de werking van de Ombudsdienst Pensioenen of heeft u een klacht over uw pensioen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, de inkomensgarantie voor ouderen of de werking van de pensioendiensten en heeft u geen voldoening bekomen bij de pensioendienst, dan kun u met deze klacht terecht bij de Ombudsman Pensioenen.


De Ombudsman Pensioenen zoekt een secretariaatsmedewerker 2.0 (m/v)
en een ombudsmedewerker 2.0 (m/v).

De Ombudsdienst Pensioenen onderzoekt klachten over de wettelijke pensioenen en over de werking van de pensioendiensten, bemiddelt tussen de burger en de pensioendiensten en streeft verzoening na.
De Ombudsman Pensioenen zoekt een secretariaatsmedewerker die graag het visitekaartje wordt van de Ombudsdienst Pensioenen.
candidate
Verder zoekt hij een ombudsmedewerker die ervan droomt zijn werkdag af te sluiten met een goed gevoel omdat hij gepensioneerden geholpen heeft met een aanslepend probleem of hun vertrouwen in de pensioendiensten heeft hersteld.
Eén van beide functies (afhankelijk van de ingediende kandidaturen) wordt onmiddellijk ingevuld. Voor de andere wordt een werfreserve aangelegd.

secretariaatsmedewerker 2.0 (m/v)

Je taken:

Je bent het visitekaartje van de Ombudsdienst Pensioenen. Met een glimlach zorg je voor het onthaal van de klanten van de Ombudsdienst.

Je behandelt de inkomende telefoons met de nodige professionaliteit. Verder help je jouw collega’s door hen administratieve en organisatorische steun te bieden.

Je volgt eveneens de pensioenactualiteit op.

Je profiel:

Je bent een vast benoemd federaal ambtenaar met een universitair, hogeschool of middelbaar onderwijs diploma die gepassioneerd is door secretariaatswerk. Enige ervaring is een pluspunt.

Je vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands en Frans is een must.

Tevens ben je een positief ingestelde, hulpvaardige, sociale en oplossingsgerichte teamplayer.

Je kent en gebruikt vlot verschillende sociale media.

Je bent een planner met een grondige kennis van MS office die geboeid is om kennis op te doen van de pensioenmaterie.

ombudsmedewerker 2.0 (m/v)

Je taken:

Je bent gepassioneerd om pensioenklachten te behandelen.

Je verzorgt mee de redactie van het jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen (waarin de meest markante klachten, verbetervoorstellen aan de pensioendiensten en aanbevelingen aan de wetgever worden opgenomen). Verder stroop je de mouwen op om mee te werken aan de goede werking van de Ombudsdienst Pensioenen (onder andere op het vlak van organisatie, kennismanagement, informatica, boekhouding, communicatie,...).

Je profiel:

Je bent ofwel een vast benoemd federaal ambtenaar met een universitair of hogeschooldiploma (bij voorkeur in de sociaalrechtelijke sector) die bereid is op korte termijn zich te ontwikkelen tot pensioenexpert indien je dit nog niet bent.

Ofwel heb als vast benoemd federaal ambtenaar een diploma middelbaar onderwijs: dan dien je gepokt en gemazeld te zijn in minstens één pensioenstelsel (werknemers zelfstandigen of ambtenaren) evenals bereid te zijn de andere pensioenstelsels zeer grondig onder de knie te krijgen.

Je bent een sociaal voelende, klantgerichte teamplayer.

Je verzekert de aanwezigheid van de Ombudsdienst Pensioenen via de sociale media op het web.

Ons aanbod

Een toffe werkomgeving in een klein gemotiveerd team.

Onze bedrijfscultuur is dynamisch en motiverend waardoor je een grote autonomie krijgt in het uitvoeren van jouw taken.

Een individueel bureau op de 27ste verdieping van het WTC 3 gebouw, vlak gelegen bij het Noordstation, met prachtig zicht op de skyline van Brussel.

De Ombudsmedewerker mag één dag per week vanuit zijn woonkamer, keuken of bureau thuis werken. Hiervoor krijg je 20 euro per maand extra.

Een actief opleidingsbeleid. Voor de ombudsmedewerker een soepel uurrooster weliswaar met regelmatige permanenties (9 tot 17 uur).

De secretariaatsmedewerker zorgt voor een continuïteit op het secretariaat van 9 tot 17 uur.

Bedrijfsrestaurant

Een maandelijkse premie variërend van 82,66 euro bruto tot 176,09 euro per maand (afhankelijk van het niveau als federaal ambtenaar).

Deelnemingsvoorwaarden:

Nieuwsgierig geworden naar de concrete inhoud van deze vacatures, Bekijk hier de officiële voorwaarden of bel (02 274 19 80) ons gerust voor bijkomende informatie.

Wil jij ook deel uitmaken van ons dynamisch team of opgenomen worden in de wervingsreserve? Aarzel dan zeker niet uw sollicitatie in te dienen en dit uiterlijk tot 23 november 2015.


KUlogo Leergang Pensioenrecht 2016

In de 1ste Nieuwsbrief van het academiejaar 2015-2016 bespreekt de Ombudsman een bemiddeling die aantoont dat een administratieve vergissing ook kan bestaan uit een nalatigheid bij het onderzoek van het pensioendossier.

Lees hier de eerste nieuwsbrief.


De Ombudsman Pensioenen nam deel aan het IXde congres van de AOMF

Canada

De AOMF groepeert de ombudsmannen en de ombudsdiensten in de francofone wereld.

Het IXde congres ging door van 13 tot 15 oktober 2015 te Québec. De centrale thema’s die behandeld werden waren “goed bestuur” en “integriteit”.

Tijdens dit congres vond een workshop over het gebruik van de sociale media door de ombudsmannen.

Tevens is een dergelijk congres een ideale aangelegenheid om ervaringen tussen de verschillende ombudsmannen uit te wisselen.


Op 16 juli 2015 heeft de Ombudsdienst Pensioenen een delegatie van “ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” ontvangen.

Deze ervaringsdeskundigen hebben allen zelf ondervonden wat armoede en uitsluiting betekent. Zij stellen nu hun ervaring ter beschikking aan verschillende diensten om deze instellingen te helpen bij het verbeteren van hun onthaal en het contact met dit kwetsbare publiek. Ook de pensioendiensten maken hiervan gebruik.

Voor elke Ombudsdienst en zeker ook voor de Ombudsdienst Pensioenen is het een constante uitdaging om te waken over een zo laag mogelijke toegangsdrempel. De Ombudsdienst Pensioenen is dan ook permanent op zoek naar mogelijkheden die hem toelaten de zwaksten en minstbedeelden in onze maatschappij te bereiken.

ervd 2015

De ontmoeting met de ervaringsdeskundigen schrijft zich in deze context in en had tot doel kennis te maken met deze deskundigen en de mogelijkheden tot samenwerking en synergie te onderzoeken.

Verschillende mogelijkheden werden onderzocht : het vergezellen en de aanwezigheid van een ombudsman of één van zijn medewerkers tijdens de permanenties van de ervaringsdeskundigen, deelnemen aan werkgroepen, … Deze mogelijkheden lijken zeer pertinent voor de ervaringsdeskundigen en passen volledig in hun doelstellingen en hun werkwijze.

Er werd reeds een afspraak vastgelegd tussen de ervaringsdeskundige en zowel de Nederlandstalige als de Franstalige ombudsman om verder kennis te maken.

Hieronder vindt u nog enkele documenten en interessante links :

Het rapport “Homère”, geschreven door Olivier en zijn collega Fabienne Lasselin, ervaringsdeskundige toegewezen aan de FOD Binnenlandse zaken te Gent aangaande het referentieadres.

Een document met een beschrijving van de ervaringsdeskundige toegewezen aan de RVP.

De link naar de webpagina van de POD betreffende de ervaringsdeskundige: http://www.mi-is.be/be-nl/de-pod-maatschappelijke-integratie/ervaringsdeskundigen-een-methodologie-die-bijdraagt-aan-de-armoede

U kunt hier ook nog een film bekijken die hierover gemaakt werd door de POD :


Donderdag 25 juni 2015 hebben de Ombudsmannen Pensioenen mevrouw Anne Eastwood, ombudsvrouw van Monaco, en mevrouw Cécile Vacarie-Bernard, adjunct-ombudsvrouw van Monaco, voor een werkbezoek ontvangen.

20150625

Tijdens de ontmoeting werd de Ombudsdienst Pensioenen voorgesteld (organisatie, bevoegdheden, werking,..). Deze voorstelling is uitgemond in een verrijkende wederzijdse uitwisseling van gedachten.


Op 12 mei 2015 hebben de Ombudsmannen Pensioenen in de Commissie Sociale Zaken van het parlement uitgebreid toelichting gegeven bij het Jaarverslag 2014. Tevens hebben zij geantwoord op de vragen en opmerkingen van de commissieleden.

CSZ JV 2014

Volgende punten kwamen onder andere aan bod:

gebrek aan garantiemaatregelen om het recht op vervroegd pensioen te vrijwaren voor zij die in een vervroegde uittredingsprocedure zitten en een gemengde loopbaan hebben,

problemen met de uitwisseling van gegevens dienstig voor de pensioenberekening tussen de Europese landen,

betalingswijze van het overheidspensioen,

opheffing van het cumulatieverbod van een ziektepensioen in het ambtenarenstelsel met een ziekteuitkering,

toekenning van schadevergoeding wanneer de pensioendienst een fout gemaakt heeft,

termijnen in het Handvest van de Sociaal verzekerde niet aangepast voor vragen in verband met de betaling van het pensioen,

verschil van tijdstip tot wanneer bedrijfsvoorheffing wordt terugbetaald tussen de verschillende pensioendiensten.

De volledige uiteenzetting van de Ombudsmannen vindt u hier.


Bekijk hier een korte samenvatting van de voorstelling van het jaarverslag door de Ombudsman Pensioenen aan de Pers en de overhandiging ervan aan de Ministers


Voorstelling van het Jaarverslag 2014 op dinsdag 21 april 2015

JV2014

Betaling van het pensioen voor iedereen op rekening? Makkelijker gezegd dan gedaan

Eind van het jaar teveel bedrijfsvoorheffing ingehouden Geen zorgen – U krijgt deze terug … maar na meer dan één jaar Gemengde loopbaan: u krijgt de teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing wellicht terug op een verschillende datum. En dit alles zonder al te veel uitleg

Meer dan 37.000 gepensioneerden met een gemengde loopbaan (werknemer- ambtenaar) minder vakantiegeld in 2014. Quid 2015?

Toepassing van het Only once principe. Laat toe de schuld te verminderen of te annuleren

Vrijstelling van sociale bijdragen = Vrijstelling van pensioen?

Zelfde minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen vanaf augustus 2016

Lees de persmap
Lees het nieuwe jaarverslag 2014

KUlogo Leergang Pensioenrecht leergang 2014

Bij de berekening van de IGO wordt dankzij de bemiddeling van de Ombudsman Pensioenen het referentieadres niet langer met samenwoonst gelijkgesteld.

Hierdoor verliest of ziet een gepensioneerde zijn IGO niet meer verminderd worden wanneer hij om iemand te helpen deze toelaat zijn referentieadres bij hem te vestigen.

In het juridisch tijdschrift "Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht"  geeft de Ombudsman Pensioenen een juridische toelichting bij dit dossier: 

Lees hier de 3de nieuwsbrief.


Op dinsdag 21 april 2015 organiseert de Ombudsdienst Pensioenen een persconferentie naar aanleiding van de presentatie van het Jaarverslag 2014.

Bij deze gelegenheid zal het Jaarverslag officieel overhandigd worden aan de bevoegde Ministers.

De uitnodiging voor de persconferentie samen met een voorsmaakje kunt u hier bekijken:

Uitnodiging


Op 30 maart 2015 zijn de Ombudsmannen voor Pensioenen uitgenodigd geweest door Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid.

Tijdens dit onderhoud hebben de Ombudsmannen nadere toelichting gegeven bij een aantal suggesties en aanbevelingen uit hun Jaarverslagen waarbij de problematiek van armoedebestrijding bij gepensioneerden aan bod kwam.

bezoek Sleurs

Aangaande de non take up van sociale rechten werd toelichting geven over de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) . Wanneer de IGO geweigerd werd op 65 jaar, kan door een wijziging van de financiële situatie de gepensioneerde 65-plusser later misschien wel aanspraak maken op de IGO. In deze gevallen kan de IGO enkel op vraag toegekend worden.

Helaas stellen de Ombudsmannen vast dat bij verschillende gepensioneerden ten onrechte het idee leeft dat eens er een beslissing over de IGO genomen is, deze definitief is. Een periodiek automatisch onderzoek of een grootschalige mediacampagne kunnen hier soelaas brengen.

In de beleidsnota van Elke Sleurs, Staatssecretaris voor armoedebestrijding, van 13 november 2014 staat vermeld : ”Eén of een aaneenschakeling van gebeurtenissen, kunnen soms leiden tot armoede. Echtscheiding is één van de meest voorkomende oorzaken van incidentele armoede.”

De Ombudsmannen merkten op dat het recht op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot momenteel enkel ambtshalve onderzocht wordt als de betrokkene op het ogenblik van de echtscheiding een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot krijgt. De Ombudsmannen Pensioenen bevelen dan ook aan om het recht op een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot ook ambtshalve te onderzoeken voor wie enkel een rustpensioen krijgt op het moment van de overschrijving van de echtscheiding in het bevolkingsregister. Vele gescheiden gepensioneerden weten immers niet of en onder welke voorwaarden zij aanspraak kunnen maken op een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot.

Verder kwam de niet toegang tot sociale rechten aan bod. Uit het onderzoek van de klachten over het minimumpensioen hebben de Ombudsmannen vastgesteld dat zelfs een voldoende lange loopbaan niet altijd een garantie is voor een recht op het minimumpensioen (Jaarverslag Ombudsdienst Pensioenen 2009, p. 110 e.v.)

De voorwaarden om een minimumpensioen te bekomen zijn verschillend in de verschillende stelsels (zelfstandige, werknemer, ambtenaar). Zo houdt men voor het minimumpensioen als zelfstandige en werknemer geen rekening met gewerkte jaren als ambtenaar en omgekeerd. De Ombudsmannen deden de suggestie om alle gewerkte jaren in om het even welke hoedanigheid mee te laten tellen om na te gaan of iemand aanspraak maakt op een minimumpensioen.


De ombudsmannen van de Benelux-landen willen meer aandacht voor grensoverschrijdende aspecten van klachten

Op 16 maart 2015 hebben de institutionele (parlementaire en sectoriële) ombudsmannen van de Benelux-landen elkaar voor de tweede maal sinds 2014 ontmoet. Dit overleg vond plaats op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel.

benelux 1

Naast de Nederlandse, Luxemburgse en Belgisch parlementaire federale ombudsmannen, waren ook de Ombudsdienst van het Benelux-parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, de Ombudsdienst van het Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap, de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap alsook van de Belgische Ombudsdienst Pensioenen aanwezig.

Doel van de vergadering was om de grensoverschrijdende aspecten in beeld te krijgen. Tijdens de bespreking bleek dat er vooral rond arbeidsmobiliteit en uitbetalingen van pensioenen klachten zijn van burgers. Vervolgafspraken werden gemaakt om tijdens een volgend overleg dieper in te gaan op één van deze thema’s.

Benelux2

De Ombudsdienst Pensioenen sprak er over de kosten verbonden aan de betaling van het Belgisch pensioen in Nederland met een cheque in plaats van op rekening, de inhouding van de solidariteitsbijdrage op een Belgisch pensioen in een ander land van de Europese Unie. Ook de impact van de Nederlandse pensioenhervormingen (de vervanging van de tegemoetkoming AOW door achtereenvolgens de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen en de Inkomensondersteunende Uitkering) op het Belgische pensioensupplement als grensarbeider en de betaling van de Belgische overheidspensioenen in het buitenland kwamen aan bod.

De ombudsdiensten ervaren het als zeer nuttig om in Benelux-kader samen te komen om hun signaalfunctie in regionaal verband te versterken. Mevrouw Maya Detiège, voorzitster van het Benelux-parlement, stelde dan ook voor om dit overleg structureel te verankeren in de werking van het Benelux-parlement.


De gevolgen van de wet van 28 juni 2013 - signaalfunctie van de Ombudsdienst Pensioenen

De wet van 28 juni 2013 verbiedt het samen genieten van een rustpensioen en een vervangingsinkomen in alle pensioenstelsels. Ook een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid mag bijgevolg niet meer samen genoten worden met een mutualiteits- of werkloosheidsuitkering .

Dit levert problemen op voor mensen die deeltijds werken als werknemer en deeltijds als ambtenaar. Op het moment dat zij ziek of werkloos worden genoten zij vroeger de mutualiteits- of werkloosheidsuitkering samen met het ziektepensioen. Dit kan ingevolge de wet van 28 juni 2013 niet meer vanaf 1 september 2013 en leidt tot grote financiële problemen bij deze gepensioneerden.

De Ombudsman Pensioenen vervult een signaalfunctie: in de klachtendossiers leest hij dagelijks over de moeilijkheden waarmee mensen worstelen als zij met pensioen zijn, waar het misloopt, wat de hindernissen zijn. Dit probleem signaleerde de Ombudsman Pensioenen op 1 december 2014 aan de Minister van Pensioenen.

De Minister van Pensioenen heeft oor voor de problemen van de gepensioneerden aangekaart door de Ombudsman Pensioenen. In antwoord op parlementaire vragen (pagina 1 - 4) in de Commissie Sociale Zaken antwoordde de Minister van Pensioenen dat hij met prioriteit maatregelen genomen om een halt aan deze situatie toe te roepen omdat er een sociaal probleem ontstaat.

De Minister gaf aan PDOS instructies opdat de uitbetaling van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid in de toekomst niet meer kan worden geschorst in het geval van een cumulatie met een mutualiteits- of werkloosheidsuitkering en de terugbetaling van de reeds betaalde pensioenuitkeringen niet meer wordt gevorderd. Anderzijds heeft hij de PDOS verzocht om dringend een ontwerptekst op te stellen met volledige terugwerkende kracht ter beëindiging van dit cumulatieverbod. De aanneming van de tekst zal tot gevolg hebben dat de cumulatie van een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid met een mutualiteits- of werkloosheidsuitkering weer wordt toegelaten.

Het zal echter nog enkele maanden duren vooraleer de wet werkelijk gepubliceerd wordt. Derhalve vroeg de Ombudsman in zijn bemiddeling de pensioenen die wegens cumulatie met een mutualiteits- of werkloosheidsuitkering reeds geschorst zijn ook opnieuw betaalbaar te stellen. PDOS antwoordde dat hij van de Minister de toelating gekregen heeft om deze geschorste pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid terug betaalbaar te stellen.

Dit zal gebeuren vanaf betaling op 31 maart voor de pensioenen die betaalbaar zijn op de laatste werkdag van de maand en op 1 april 2015 voor de pensioenen die betaalbaar zijn in de eerste maandhelft. De terugbetaling van de reeds teruggevorderde pensioenbedragen zal plaats vinden op het moment van de publicatie van de nieuwe wet.


KUlogo Leergang Pensioenrecht leergang 2014

In de "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 2de nieuwsbrief.

De bijdrage van de Ombudsman handelt deze keer over: "De schade geleden door laattijdige regularisatie van studieperiode zonder juridische procedure wordt vergoed door het RSVZ ".


De maandelijkse zitdag van de Ombudsman Pensioenen in de kantoren van de Ombudsvrouw van 't stad Gent in de kijker in het tweemaandelijks infomagazine "WIJS" van de lokale dienstencentra .

wijs


KUlogo Leergang Pensioenrecht leergang 2014

De leergang pensioenrecht 2014 - 2015 is van start gegaan.

In de "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 1ste nieuwsbrief.

De bijdrage van de Ombudsman handelt deze keer over: "de retroactieve hervorming van de wetgevingen betreffende de overlevingspensioenen waardoor voortaan in alle pensioenstelsels vanaf hetzelfde tijdstip met de wettelijke samenwoning rekening gehouden wordt".


logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 6de nieuwsbrief.

De Ombudsman beschrijft de problematiek over de betaling van een pensioen via bankcheque door de Rijksdienst voor Pensioenen in Nederland.


logo ULLeergang Pensioenrecht 2013-2014

In het juridisch tijdschrift "nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht" verschijnt elke keer een korte juridische toelichting van de hand van de Ombudsman Pensioenen bij een interessant dossier.

Lees hier de 5de nieuwsbrief.

De Ombudsman beschrijft de problematiek in verband met de wijziging van de wetgeving in verband met de gevolgen van een beroepsactiviteit op de pensioenbetaling in de regeling der zelfstandigen.


Viering 15 jaar Ombudsdienst Pensioenen

De Ombudsdienst heeft zijn vijftiende verjaardag gevierd met een colloquium “Pensions ombudsmen facing the future” in Brussel op 12 juni 2014.

Bijna 100 mensen hebben het evenement bijgewoond.

Colloquium groep

Eminente sprekers hebben er het woord genomen:

• Bernard Hubeau, gewoon hoogleraar en vicedecaan aan de Faculteit Rechten van de UA en gewezen Vlaamse Ombudsman die het heeft gehad over “Een klacht ... een geschenk uit de hemel?”
Lees meer

Collo  1
• Elisabeth Volckrick, professor aan de Faculteit economische, sociale en politieke wetenschappen en communicatie van de UCL heeft een betoog gehouden over de waarde van de ombudsaanbevelingen met “Meer dan een raad en minder dan een bevel”

Collo 2
• Luc Boss, relatiemanager van de afdeling Externe Betrekkingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland heeft een best practices geschetst met “De waarde van service in tijden van crisis”
Lees meer

Collo 3
Om af te sluiten hebben de Ombudsmannen voor de Pensioenen een blik geworpen op hun ombudsfunctie met “A new pensions world, a new pensions ombudsman?”
De presentatie volgt ASAP

Collo Tony


De Ombudsdienst Pensioenen viert zijn vijftiende verjaardag

De Ombudsdienst Pensioenen is gesloten op 12 juni 2014

Op 1 juni 2014 bestaat de Ombudsdienst Pensioenen 15 jaar. In die tijdspanne heeft de Ombudsdienst onmiskenbaar zijn steentje bij gedragen om de wettelijke pensioenen en de werking van de pensioendiensten aan te passen aan de maatschappelijke evoluties en de terechte verzuchtingen van de gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden in de 21ste eeuw.

Sinds de oprichting in 1999 van de Ombudsdienst voor de Pensioenen houdt de Ombudsman niet op met te wijzen op de nood aan nauwe samenwerking en vlotte uitwisseling van gegevens tussen de pensioendiensten. Ook voor een uniforme interpretatie van eenzelfde juridisch begrip in de verschillende pensioenstelsels en waar nodig de harmonisering van de pensioenwetgeving wordt er keer op keer aandacht gevraagd. Een derde aspect waarop telkens gehamerd wordt, is de nood van de (toekomstig) gepensioneerden aan geïntegreerde informatie via een uniek informatiepunt.

De redenen voor deze niet aflatende oproepen liggen voor de hand. Steeds meer mensen hebben een gemengde loopbaan en hun aantal zal verder toenemen. Maar ook de gepensioneerden die een loopbaan in één stelsel achter de rug hebben, genieten mee van de modernisering van de pensioendiensten.

De signalen, gedistilleerd uit de klachten, worden gehoord in de beleidswereld. Zowat de helft van de aanbevelingen van de Ombudsmannen zijn omgezet in wetten en besluiten.

Zo is de automatische toekenning van het wettelijk pensioen op de pensioenleeftijd en het automatisch onderzoek van het recht op de IGO voor vervroegd gepensioneerden er gekomen op aanbeveling van de Ombudsmannen voor de Pensioenen. Ondertussen is er ook een uniek telefoonnummer geïnstalleerd dank zij de nauwe samenwerking van de pensioendiensten waar iedereen terecht kan voor informatie over zijn pensioenrechten.

In 2013 wijzigde de wetgeving inzake werken na pensionering grondig. De regels uit de verschillende stelsels werden op mekaar afgestemd. Met maar liefst 9 aanbevelingen en 3 suggesties van de Ombudsman Pensioenen werd rekening gehouden bij deze hervorming. Deze inwilliging van de aanbevelingen en suggesties leidde er toe dat het aantal klachten over werken naast pensioen drastisch gedaald is. Is het werk van de Ombudsmannen daarmee af?

Neen, er zijn nog klachten die schreeuwen om een wettelijke oplossing. Een voorbeeld ter illustratie. In de regeling van de zelfstandigen kan de gepensioneerde die een gezinspensioen geniet terwijl zijn echtgenote een klein pensioen ontvangt als ambtenaar, het gezinspensioen niet behouden zoals dat wel het geval is in de regeling van de werknemers. Daardoor loopt dergelijk gezin een voordeliger totaal pensioenbedrag mis.

Er is dus nog werk aan de winkel voor de ombudsmannen om uit de klachten de maatschappelijke trends te distilleren en de eventuele incoherente pensioenwetgeving te signaleren aan de wetgever.

De Ombudsdienst viert zijn vijftiende verjaardag met een colloquium in Brussel op 12 juni 2014 onder de titel “Pensions ombudsmen facing the future”.

Op het programma staan eminente sprekers zoals

  • Bernard Hubeau, gewoon hoogleraar en vicedecaan aan de Faculteit Rechten van de UA en gewezen Vlaamse Ombudsman die het zal hebben over “Een klacht ... een geschenk uit de hemel?”,
  • Elisabeth Volckrick, professor aan de Faculteit economische, sociale en politieke wetenschappen en communicatie van de UCL die een betoog zal houden over de waarde van de ombudsaanbevelingen met “Meer dan een raad en minder dan een bevel”
  • Luc Boss, relatiemanager van de afdeling Externe Betrekkingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland die een best practices zal schetsen met “De waarde van service in tijden van crisis”.
Om af te sluiten zullen de Ombudsmannen voor de Pensioenen een blik werpen op hun ombudsfunctie met “A new pensions world, a new pensions ombudsman?”


De persvoorstelling van het Jaarverslag 2013 in beeld


Voorstelling Jaarverslag 2013

Opgelet als je een gemengde loopbaan hebt, de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen in de verschillende pensioenstelsels is namelijk niet steeds dezelfde. Bekijk hier de reportage uit het VRT-journaal van 25 maart 2014.

Beluister hier het interview met de Ombudsman Pensioenen in het Radio 1-programma "vandaag".

Verschillende aanbevelingen van de Ombudsdienst Pensioenen werden ingewilligd door de Minister van Pensioenen :

jv 2013

DE PENSIOENHERVORMING!


Welke BALANS opmaken uit de klachten over
de GEMENGDE LOOPBANEN
het VERVROEGD PENSIOEN


de CUMULATIE pensioen/beroepsactiviteit?


Welke GOEDE RAAD aan de (toekomstig) gepensioneerden?

 

Lees de persmap

Alle nieuws
Top