Home > Info > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

 

Wat kost mij de bemiddeling van de Ombudsman?

De interventie van de Ombudsman is volledig gratis. Uw enige kosten komen voort uit het versturen van brieven aan de Ombudsman of het faxen van documenten die de Ombudsman nodig heeft voor de behandeling van uw klacht.

Top

Waarom kan ik niet bellen met mijn klacht?

De Ombudsman wil de grootst mogelijke discretie en geheimhouding bewaren om uw persoonlijke levenssfeer niet te schenden. Daarom vraagt hij dat u uw klacht schriftelijk indient, door uzelf ondertekend. Als u per e-mail of per fax werkt, moet uw identiteit en uw adres klaar en duidelijk vermeld zijn in de tekst. In elk geval antwoordt de Ombudsman u schriftelijk.

U kunt uw klacht ook mondeling indienen bij de Ombudsman in zijn kantoor.

Top

Mijn ouders zijn niet meer in staat om een klacht in te dienen. Kan ik dat voor hen doen?

U kunt inderdaad een klacht indienen in hun plaats. In dat geval bezorgt u een volmacht waarmee zij te kennen geven dat u de gewenste informatie mag ontvangen. Klik hier voor het volmachtformulier.

Top

Welke macht heeft de Ombudsman eigenlijk?

De Ombudsman heeft de macht van het morele gezag. Als hij vindt dat uw klacht gegrond is, bemiddelt hij voor u bij de pensioendienst om u voldoening te geven. In negen gegronde gevallen op tien haalt hij een positief resultaat. Dit kan zijn een verbetering van een foutieve beslissing of de definitieve afhandeling van een dossier dat vertraging heeft opgelopen. Het kan ook het feit zijn dat de pensioendienst zijn verontschuldiging aanbiedt voor het laattijdig behandelen van briefwisseling.

De Ombudsman doet ook aanbevelingen. Ofwel richt hij een officiële aanbeveling aan de pensioendienst om hem officieel uit te nodigen foutieve beslissingen te herzien of onbehoorlijk gedrag te verbeteren; ofwel richt hij een algemene aanbeveling aan de Minister van Pensioenen, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Raadgevend Comité voor de Pensioensector om het pensioenbeleid te verbeteren.

De ombudsman is echter geen rechter. Hij kan de pensioendiensten niet verplichten om u voldoening te geven, ook al vindt hij uw klacht volkomen terecht.

Hij kan ook de wetsbepalingen niet vernietigen.

Top

Kan ik zeker zijn dat de Ombudsman niet onder één hoedje speelt met de pensioendiensten?

De Ombudsman is volledig onafhankelijk van wie dan ook. Die onafhankelijkheid is wettelijk geregeld. In artikel 9 van het oprichtingsbesluit van de Ombudsdienst Pensioenen staat heel duidelijk: "Binnen de grenzen van hun bevoegdheid, ontvangen de ombudspersonen van geen enkele overheid instructies. Zij kunnen niet van hun ambt worden ontheven wegens daden de zij stellen in het raam van ambtsvervulling."

Top

De pensioendienst heeft geen fouten gemaakt, maar ik ben niet akkoord met de pensioenwetten. Kan ik bij de Ombudsman daarover klagen?

De Ombudsman voor de Pensioenen mag zich niet bemoeien met de politieke beleidskeuzes van de wetgever of de regering. Als u zich wil beklagen over de pensioenwetgeving, dan kunt u zich wenden tot de Minister van Pensioenen of een verzoekschrift indienen bij de Commissie Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Top

Ik heb beroep ingesteld bij de rechter, maar het duurt zo lang voor er een uitspraak is. Kan de Ombudsman niets doen?

De Ombudsman mag gerechtelijke procedures niet doorkuisen. Zolang uw zaak aanhangig is bij de rechter, schort de Ombudsman de behandeling van uw klacht op. Let wel, dit gaat op wanneer uw klacht bij de Ombudsman over dezelfde feiten gaat als die waarvoor u beroep heeft ingesteld.

Top

Ik heb dringend mijn pensioen nodig. Hoe lang duurt het om mijn probleem op te lossen?

De snelheid van oplossing hangt af van de ingewikkeldheid van uw pensioendossier.

Uw probleem kan op enkele weken opgelost zijn als het om een zaak gaat waarin de fout voor de hand liggend is en de pensioendienst onmiddellijk akkoord gaat met een goede oplossing.

Het kan langer duren wanneer bijvoorbeeld meer dan één pensioendienst betrokken is of wanneer het om principiële kwesties gaat die een zeer grondig onderzoek vergen en de toestemming van verschillende verantwoordelijke instanties nodig is.

Om dringende financiële nood te lenigen verwijst de Ombudsman u in elk geval door naar het OCMW dat voorschotten kan verlenen op het verschuldigd pensioen.

Top