Home > Klachten > Welke klachten

Met welke klachten kunt u bij ons terecht ?

Indien u een probleem heeft als gepensioneerde of toekomstig gepensioneerde met een pensioendienst, zijn uw klachten welkom.

Klachten kunnen gaan over de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten.

Ook klachten over de vaststelling van uw wettelijke pensioenrechten, het bedrag en de uitbetaling van uw pensioen worden onderzocht. Hetzelfde geldt voor het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden, de Inkomensgarantie voor Ouderen, de vergoedingspensioenen en alle andere mogelijke uitkeringen van de pensioendiensten.

 

Pensioendienst

Dit zijn alle openbare en private pensioendiensten die wettelijke pensioenen uitkeren, betalen of beheren.

De openbare pensioendiensten zijn:

 • De Federale Pensioendienst (sinds 1 april 2016 fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen, werknemers, en de Pensioendienst voor de Overheidssector, ambtenaren, zowel voor wat betreft de toekenning en de berekening als van de uitbetaling).

 • Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) – Directie Pensioenen

 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ); dienst Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ)

 • Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -
  Personeelsadministratie/Pensioenen (voor het statutair personeel)

De private pensioendiensten zijn:

 • Ethias

 • Cipal Schaubroek

 • Ogeo Fund

 • Hydralis

Top

Werking en dienstverlening

Dit gaat over de handeling of de werking van de pensioendiensten of van een medewerker van die diensten. Wij behandelen klachten over onbehoorlijk optreden of een werking die niet efficiënt of op een dienstverlenende wijze verloopt.

Voorbeelden van klachten:

 • U ontvangt geen antwoord op uw vragen om inlichtingen over uw pensioen.

 • De beslissing van de pensioendienst is gebaseerd op verkeerde inlichtingen.

Top

Wettelijke pensioenrechten

Naargelang uw beroepsloopbaan (of van uw echtgenoot ingeval van overlevingspensioen) vóór de pensionering, valt u onder de drie grote pensioenstelsels (zelfstandigen, werknemers, ambtenaren) of de pensioenwetten die in grote lijnen van die stelsels zijn afgeleid; bijvoorbeeld de (ex)openbare bedrijven (NMBS, Belgacom, enz), de overzeese sociale zekerheid.

In de pensioenstelsels komen verschillende pensioenen voor. Die zijn niet voor alle stelsels dezelfde. Ook de voorwaarden om te genieten van het pensioen en de ermee verbonden andere uitkeringen verschillen.

Als werknemer of zelfstandige kan u recht hebben op een:

 • rustpensioen

 • overlevingspensioen

 • pensioen voor gescheiden echtgenoten met een onderscheid tussen de echtgenoten die feitelijk of van tafel en bed gescheiden zijn en diegenen die uit de echtgescheiden zijn

 • vakantiegeld, sociale voorkeurstarieven, enz.

Als ambtenaar kan u recht hebben op een:

 • rustpensioen

 • specifiek pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

 • overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot, eventueel de echtgescheiden echtgenoot en de wezen van de overledene

 • vakantiegeld

Andere pensioenrechten in één van de pensioenstelsels:

 • werknemers: de ouderdoms- en weduwerente

 • zelfstandigen: het onvoorwaardelijk rust- en overlevingspensioen, de bijzondere bijslag en de pensioenbijslag

Voorbeeld van een klacht

 • De pensioendienst weigert rekening te houden voor de berekening van uw loopbaan met een bepaalde periode waarin u niet werkte. U meent dat u te weinig pensioen krijgt.

Top

Bedrag en de uitbetaling

Voor klachten over de aanpassing van het pensioenbedrag (indexering, welvaartsaanpassingen, enz.), de samenstelling van het pensioenbedrag (het bruto bedrag en de inhoudingen: bedrijfsvoorheffing, ziekte en invaliditeit, solidariteitsbijdrage), de wijze en de regelmatigheid van de betalingen kan u ook beroep doen op de Ombudsman.

Enkele voorbeelden:

 • U denkt dat de indexering niet correct werd toegepast.

 • De betaling van uw pensioen is onderbroken.

Top