Home > Klachten > Welke klachten niet

Welke klachten kunnen wij niet behandelen?

Wij zullen in sommige gevallen uw klacht niet in behandeling nemen.

Wij zijn niet bevoegd wanneer:

Uw klacht is onontvankelijk wanneer:

Wij kunnen beslissen uw klacht niet te behandelen wanneer:

Wij schorten de behandeling van uw klacht niet op wanneer:

Wanneer wij niet bevoegd zijn om uw klacht te behandelen of indien uw klacht niet ontvankelijk is, verwijzen wij ze door naar de bevoegde ombudsdienst of overheidsdienst en brengen u daarvan op de hoogte.

U hebt een klacht over een pensioendienst die behoort tot de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale of de lokale overheden.

Onze bevoegdheden zijn beperkt tot de federale pensioendiensten. Wij moeten de autonomie van de Gemeenschappen, de Gewesten en van de provinciale en de lokale overheden respecteren.

Met pensioenklachten over deze overheden kan u terecht bij de Ombudsdienst die voor hen bevoegd is als er één bestaat.

In het andere geval dient u uw klacht rechtstreeks in bij de dienst die uw pensioen toekent of betaalt.

Indien u niet weet welke dienst uw pensioen toekent of betaalt, kan u bij de voorlichtingsdiensten van de Gemeenschappen en de Gewesten, de provincies en de steden en gemeenten daarover informatie inwinnen. Terug

U hebt een klacht over een buitenlands pensioen of een pensioen van volkenrechtelijke organisaties waarin geen Belgische pensioendienst betrokken is.

Wij zijn niet bevoegd voor buitenlandse pensioenen of pensioenen van volkenrechtelijke organisaties wanneer geen enkele Belgische pensioendienst daarbij betrokken is.

Voor klachten over buitenlandse pensioenen kunt u beroep doen op de ombudsman van het land dat het pensioen toekent en uitbetaalt. Als er geen bestaat, richt u uw klacht rechtstreeks aan de buitenlandse pensioendienst.

Met klachten over de pensioenen van de volkenrechtelijke organisaties kunt u terecht bij de ombudsman van die instellingen, als er een bestaat. U kan uiteraard ook uw klacht rechtstreeks richten aan de internationale organisatie. Terug

U hebt een klacht over sommige uitkeringen die ook wel pensioen genoemd worden maar niet toegekend of betaald worden door een pensioendienst, bijvoorbeeld een brugpensioen, een aanvullend pensioen, een extralegaal pensioen, of uw klacht gaat over de personenbelasting als gepensioneerde

Wij zijn bevoegd voor klachten over pensioenen die uitgaan van de pensioendiensten.

Dit zijn de rust- en overlevingspensioenen, de weduwe- en ouderdomsrente, de vergoedingspensioenen, het onvoorwaardelijk rust- en overlevingspensioen, de rust- en overlevingspensioenen als feitelijk of echtgescheiden echtgenoot, de Inkomensgarantie voor ouderen (vroeger het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden genoemd), de uitkeringen verbonden aan de wettelijk pensioenen (het vakantiegeld en de verwarmingstoelage), de wettelijke inhoudingen (de bedrijfsvoorheffing, de bijdrage voor de ziekteverzekering, de solidariteitsbijdrage).

Voor klachten over andere uitkeringen doet u beroep op de bevoegde ombudsman voor die materie. Terug

U hebt een klacht over het algemeen pensioenbeleid.

Wij kunnen ons niet bemoeien met het algemeen pensioenbeleid omdat dit onvermijdelijk onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het gedrang brengt. Beslissen over het pensioenbeleid is de taak van de wetgever, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Minister van Pensioenen.

Wij gaan wel na of de wetten, de besluiten en de reglementen correct worden toegepast door de pensioendiensten.

Het kan ook zijn dat wij bij de behandeling van een klacht een onregelmatigheid of een discriminatie in de pensioenwetgeving vaststellen. In dat geval rekenen wij het tot onze plicht hiervan de Minister van Pensioenen op de hoogte te brengen en er melding van te
maken in het jaarverslag.

Met uw klachten over het algemeen beleid kan u zich wenden tot:
de Minister van Pensioenen en/of de Commissie Verzoekschriften van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Terug

U hebt zelf nog geen contact opgenomen met de pensioendienst waarover u zich beklaagt

Wij treden op in de tweede lijn. Dit wil zeggen dat u in eerste instantie zelf contact moet opnemen met de pensioendienst waarover u klachten heeft. Die dienst moet eerst de gelegenheid krijgen om uw klacht op te lossen.

De wijze waarop u contact opneemt speelt geen rol. U kan dat schriftelijk, telefonisch doen of ter plaatse een bezoek brengen aan de pensioendienst.

Indien u nog geen contact had met de pensioendienst en ook niet de bevoegde dienst terugvond, krijgt u van ons alle nodige contactgegevens om alsnog dat eerste contact te hebben. Terug

U dient een nieuwe klacht in die inhoudelijk dezelfde is als een klacht die wij reeds eerder behandelden en u brengt geen nieuwe feiten aan

Wij weigeren een nieuwe behandeling van uw klacht die wij reeds onderzocht hebben. Hiermee beletten wij de nutteloze herhaling van het onderzoek en de bemiddelingsprocedure die ons moreel gezag zou ondermijnen.

Wij zullen echter uw zelfde klacht opnieuw onderzoeken indien u nieuwe feiten bezorgt.

Een voorbeeld.

U dient een klacht bij ons in. U hebt niet vooraf geprobeerd uw probleem op te lossen met de betrokken pensioendienst. Wij weigeren daarom het onderzoek van uw klacht en sturen uw klacht door naar de bevoegde pensioendienst.

U ontvangt een antwoord van die dienst waarmee u niet akkoord gaat.

U kunt op dat ogenblik dezelfde klacht opnieuw indienen indien u erbij vermeldt dat u het niet eens bent met het nieuwe antwoord. Wij zullen dan uw ontvankelijke klacht ten gronde behandelen. Terug

U wil een anonieme klacht indienen

Om technische redenen kunnen wij slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een anonieme klacht behandelen.

Er is dan ook voorzien in het oprichtingsbesluit van de Ombudsdienst Pensioenen en in het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst dat wij kunnen weigeren deze klacht te behandelen.

U kunt in elk geval er op rekenen dat uw klacht met de grootste discretie behandeld wordt. Terug

U klaagt over feiten die zich meer dan een jaar geleden hebben voorgedaan

In de meeste gevallen behandelen wij deze klacht. Wij baseren die beslissing op de overweging dat de klagers in het verleden niet de kans gekregen hebben om zich tot de Ombudsdienst Pensioenen te wenden.

Indien uw klacht echter gaat over feiten die zich meer dan een jaar geleden hebben voorgedaan en bijvoorbeeld de wetgeving ondertussen gewijzigd is, weigeren wij de behandeling van uw klacht. Terug

U heeft voor dezelfde klacht beroep ingesteld bij de rechtbank

Wij schorten het onderzoek van een klacht niet op wanneer u bij de rechtbank een beroep instelt.

Opgelet, de indiening en het onderzoek van een klacht schorsen noch stuiten de termijnen voor het instellen van beroepen bij de rechtbank of van georganiseerde administratieve beroepen. Terug

Top